ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,Faksas 8 (345) 60 200
El. p. sakiai.sav@is.lt
Kodas 188772814

Spausdinti Versija neįgaliesiems  
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
peržiūrėti rezultatus

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 3757219
Šiandien apsilankė: 1024
Dabar naršo: 9

 

Naujienų prenumerata

Turistui  
Turizmo informacijos centras

Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas 
Planavimo dokumentai
Posėdžių transliacija 
Žiūrėti video transliaciją

Klausimai, pasiūlymai 
Rašyti laišką 

 

 

 

 

 

 

Bendrasis skyrius

Personalas

 

 Vardas, pavardė

Pareigybė*

Kabineto Nr.

Vietinio telefono Nr.

  Kiti kontaktai

 Rita Vaičiūnienė

Vedėja

220

220

  8 (345) 60760
  ritavai@is.lt

 Jūratė Šneideraitienė

Vyriausioji specialistė

221

221

  8 (345) 60760
  juraste@is.lt

 Asta Bakanevičienė 

Vyriausioji specialistė

221
221
  8 (345) 60760
  astab@is.lt
 Rimutė Grušienė  Vyriausioji specialistė
(kalbos tvarkytoja)

111

410   rimuteg@is.lt

 Felicita Totoraitienė

Priimamojo sekretorė

 

251

  8 (345) 60750
  sakiai.sav@is.lt

 Gintautas Juozas  Dubininkas

Ūkvedys

221

221

  8 (345) 60760
  8 611 19755

 Inga Kanapeckienė

Posėdžių sekretorė-raštvedė

217

217

  8 (345) 60206
  ingad@is.lt

 Vilija Valaitienė

Kompiuterininkė

217

217

  8 (345) 60206
  vilija@is.lt

 Aidas Žebrauskas

Inžinierius-programuotojas

313

234

  8 (345) 60750  aidaszb@is.lt

Tomas Laugalys

Kompiuterinių tinklų specialistas

 313

234

8 (345) 60750
tomas@is.lt

 Genė Valatkaitienė

Archyvo vedėja

-

212

  8 (345) 60773

 Kristina Sabataitytė

Archyvarė

-

212

  8 (345) 60773
  archyvas.sakiai@is.lt

 Eglė Maksvytytė

Valytoja

-

-

  -

 Virginija Tarutienė

Valytoja

-

-

  -

 Laima Krištolaitienė

Valytoja

-

-

  -

 Vilija Matulaitienė

Valytoja
(0,5 etato)

-

-

  -

 Algis Valaitis

Vairuotojas

-

400

  8 (345) 60754

 Vidutis Rudzevičius

Vairuotojas

-

400

  8 (345) 60754

 Valdas Grybas

Vairuotojas

-

400

  8 (345) 60754

 Algis Ramanauskas

Vairuotojas

-

400

  8 (345) 60754

Mindaugas Ramanauskas

Vairuotojas

-

400

  8 (345) 60754

 Juozas Šuopys

Vairuotojas

-

400

 8 (345) 60754

 Gustav Fressdorf

Darbininkas - remontininkas

-

400

  8 (345) 60754

 

*  Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

 

 

Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 


 

RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS

VEIKLOS NUOSTATAI

 

                I. BENDROJI DALIS

 

                     1. Bendrojo skyriaus veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Bendrojo skyriaus (toliau – skyrius)  tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir  veiklos organizavimą.       

         2.  Skyrius yra savivaldybės administracijos (toliau − administracijos) struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių.

         3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos reglamentu, tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos nuostatais, administracijos direktoriaus  įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą.

         4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, bendradarbiauja su kitais  administracijos  struktūriniais padaliniais, ministerijomis ir kitomis organizacijomis.

         5. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus specialistų – karjeros valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin.,1999, Nr.66-2130; 2002, Nr.45-1708),  kitų darbuotojų – Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Žin., 2002, Nr.64-2569).

         6. Skyrius turi dokumentų blanką ir antspaudą su skyriaus pavadinimu.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

                     7. Skyrius pagrindiniai uždaviniai:

                     7.1. organizuoti  administracijos dokumentų rengimą, tvarkymą, įforminimą;

                     7.2. užtikrinti likviduotų rajono įstaigų, įmonių,  administracijos padalinių archyvinių dokumentų laikymą, archyvinių pažymų išdavimą;

                     7.3. įgyvendinti asmenų aptarnavimo tvarką administracijoje;

                     7.4. padėti įstaigos vadovui valdyti personalą;

                     7.5. atlikti administracijos personalo organizavimo funkcijas;

                     7.6. vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę savivaldybės teritorijoje;

                     7.7. užtikrinti  administracijoje rengiamų teisės aktų teisėtumą,

                     7.8. teikti pirminę teisinę pagalbą ir kitą teisinę informaciją bei teisines konsultacijas;

                     7.9. organizuoti kompiuterių ir jų programinės įrangos priežiūrą,

                     7.10. užtikrinti sklandų savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžių darbą.

                     8. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias pagrindines funkcijas:

                     8.1. tiksliai ir operatyviai tvarko savivaldybės tarybos (toliau − tarybos) bei administracijos raštvedybą;

                     8.2. protokoluoja posėdžius, įformina ir saugo nustatytą laiką posėdžių protokolus;

                     8.3. organizuoja ir techniškai aptarnauja tarybos, komitetų, komisijų posėdžių darbą;

                     8.4. redaguoja mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų , kitų teisės aktų projektus;

                     8.5. priima, atlieka visos gautos korespondencijos pirminį tvarkymą, registruoja gaunamus  ir siunčiamus  administracijos dokumentus, gyventojų prašymus, pareiškimus, skundus, vykdo jų kontrolę;

                     8.6. organizuoja tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų  tvarkymą ir apskaitą, saugo šių dokumentų rengimo dokumentus ir originalus; kitą archyvinę medžiagą;

                     8.7.  organizuoja  asmenų, delegacijų, svečių priėmimą, aptarnavimą;

                     8.8.  tvirtina administracijos sudarytų  ar gautų dokumentų kopijų, nuorašų ar  išrašų tikrumą;

                     8.9. laiku daugina ir per nustatytą laiką išsiunčia vykdytojams tarybos sprendimus, mero potvarkius,  direktoriaus įsakymus,  tarybos posėdžių medžiagą;

                     8.10. rengia skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, raštų, pažymų ir kitų dokumentų projektus;

                     8.11. vykdo valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę rajone: teikia metodinę pagalbą, konsultacijas, organizuoja seminarus administracijos darbuotojams,  savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms kalbos vartojimo klausimais;

                     8.12. rūpinasi rengiamų dokumentų kalbos kultūra;

                     8.13. teikia išvadas ir vizuoja  administracijoje rengiamų teisės aktų projektus;

                     8.14. užtikrina administracijoje rengiamų teisės aktų ir kitų norminių dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

                     8.15. rengia  kartu su kitų  administracijos  padalinių valstybės tarnautojais  tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

                     8.16.  konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių specialistus, ar jų rengiami dokumentai neprieštarauja teisės aktams;

                     8.17. dalyvauja tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje bei teikia išvadas savo kompetencijos ribose, kad būtų įgyvendinti komisijoms  bei darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;

                     8.18. ruošia ir vizuoja sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais asmenimis,  projektus;

                     8.19. pagal savo kompetenciją kontroliuoja dokumentų valdymo būklę, teikia metodinę pagalbą, organizuoja seminarus dokumentų rengimo, bylų formavimo klausimais;

                     8.20. priima likviduotų rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentus saugoti į archyvą, užtikrina jų laikymą, saugojimą, naudojimą, veda jų apskaitą;

                     8.21. organizuoja administracijos struktūriniuose padaliniuose sudarytų dokumentų priėmimą į archyvą, užtikrina archyviniam saugojimui perduotų dokumentų apskaitą, saugojimą, naudojimą bei perdavimą valstybiniam saugojimui teisės aktų numatyta tvarka;

                     8.22. organizuoja Dokumentų ekspertų komisijos darbą, atlieka dokumentų vertės ekspertizę;

                     8.23. turimų dokumentų pagrindu teisės aktų nustatyta tvarka  išduoda asmenims archyvines pažymas, dokumentų kopijas, veda jų apskaitą;

                     8.24. rengia administracijos dokumentacijos planus, dokumentacijos planų papildymų sąrašus,  registrų sąrašus ir nustatyta  tvarka juos derina;

                     8.25. organizuoja įstaigų ir  įmonių, neperduodančių dokumentų į valstybės archyvus, dokumentacijos planų ir registrų sąrašų derinimą;

         8.26. palaiko ryšius su atitinkamomis valstybinėmis archyvų įstaigomis ir dalyvauja jų pasitarimuose, susijusiuose su archyvų dokumentų valdymu, gerinimu ir tobulinimu;

         8.27. metodiškai vadovauja archyvinių dokumentų tvarkymui administracijos struktūriniams padaliniams;

         8.28. organizuoja likviduotų įmonių bylų saugojimą ir naudojimą, pažymų dėl darbo stažo ir apie pajamas pensijai skirti išdavimą;

         8.29. atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl žmoniškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

                     8.30. kartu su kitais administracijos struktūriniais padaliniais atlieka administracijos struktūrinių  padalinių funkcijų ir administracijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose administracijai numatytus uždavinius;

         8.31. padeda administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;

         8.32. atlieka personalo sudėties analizę;

         8.33. padeda administracijos direktoriui formuoti administracijos personalo mokymo prioritetus, sudaro administracijos personalo metinius  mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmoniškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

         8.34. padeda administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

         8.35. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant administracijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

         8.36. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

         8.37. pagal kompetenciją kartu su kitais administracijos struktūriniais padaliniais prižiūri vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų administracijoje gerinimo;

         8.38. rengia personalo pareigybių sąrašo projektą ir teikia tvirtinti direktoriui, konsultuoja administracijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

         8.39. organizuoja personalo ir administracijai pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir jų atleidimą iš darbo;

         8.40. padeda administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

         8.41. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

         8.42. administracijos direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

         8.43. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) nuostatų, susijusių su leidimu dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

         8.44. organizuoja administracijos valstybės tarnautojų ir administracijai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;

         8.45. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą,

         8.46. formuoja, tvarko, ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo, administracijai pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines  bylas personalo klausimais;

         8.47. pagal kompetenciją padeda administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

         8.48. Administracijos direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už pranešimų apie apdraustųjų  valstybiniu socialiniu draudimu, siunčiant elektroniniais dokumentais,  perdavimą; 

         8.49. nustatytu laiku teikia atitinkamoms organizacijoms reikalingus ataskaitų duomenis;

         8.50. organizuoja administracinio pastato priežiūrą bei apsaugą, automobilių transporto darbą;

         8.51. organizuoja fiksuoto ir mobiliojo telefono ryšio paslaugų teikimą; administracinio pastato priežiūrai, darbui reikalingų priemonių įsigijimą;

         8.52. įstatymų numatytais atvejais ir tvarka administruoja skyriui priskirtą turtą, naudoja savivaldybės administracijos turtą ir juo disponuoja;

         8.53. organizuoja ir teikia pirminę teisinę pagalbą: teisinę informaciją, teisines konsultacijas ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus ( ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą), informuoja  rajono gyventojus apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas savivaldybės interneto tinklalapyje, kad būtų įgyvendintas Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas;

         8.54. pagal kompetenciją nagrinėja įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų prašymus bei skundus, ruošia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais,

         8.55. atstovauja  administracijai, savivaldybės tarybai teismuose ir rengia procesinius dokumentus teismui;

         8.56. diegia ir prižiūri administracijos teisėtai įgytas kompiuterių operacines sistemas, taikomųjų programų paketus;

         8.57. organizuoja ir koordinuoja administracijos kompiuterizavimo veiklą, administruoja  kompiuterių  tinklą, bendrojo naudojimo duomenų bazes.

         8.58. informuoja visuomenę savivaldybės tarybos, administracijos veiklos klausimais;

         8.59. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka  organizuoja informacijos apie    savivaldybės tarybos posėdžiuose priimtų  tarybos sprendimų įforminimą ir paskelbimą; 

         8.60. dalyvauja rengiant investicinius projektus, paraiškas žmoniškųjų išteklių valdymo, informacinių technologijų diegimo srityse dėl ES struktūrinių  fondų paramos gavimo.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS IR  PAREIGOS

 

                     9. Gauti iš administracijos struktūrinių (teritorinių) padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją  įvairiais klausimais, priskirtais Bendrojo skyriaus kompetencijai.

                     10. Teikti tarybai, merui, administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo.

                     11. Informuoti visuomenę apie klausimų sprendimą ir iškylančias problemas.

                     12. Kelti kvalifikaciją iš valstybės, savivaldybės biudžetų, ES struktūrinių fondų.

                     13. Bendradarbiauti su kitų apskričių ir savivaldybių administracijų padaliniais, fiziniais ir juridiniais asmenimis.

                     14. Užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

                     15. Įgyvendinti įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės institucijų sprendimo.

                     16. Vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus.

 

IV. VADOVAVIMAS IR STRUKTŪRA

 

                     17. Skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsako vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta  tvarka skiria ir atleidžia administracijos direktorius.

                     18. Kitus skyriaus darbuotojus skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

                     19. Skyriaus vedėjas:

                     19.1. rengia skyriaus veiklos  nuostatus ir  darbuotojų pareigybių aprašymus, kuriuos teikia administracijos  direktoriui tvirtinti; 

                     19.2. organizuoja skyriaus darbą ir jį kontroliuoja.

                     20. Vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

                     21. Skyriaus etatinę struktūrą tvirtina administracijos direktorius.

 

                                        V. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

                     22. Atleidus skyriaus vedėją ar kitą darbuotoją iš pareigų, administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus laikinai einančiam pareigas arba naujai priimtam asmeniui.

                     23. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmenys. Jei reikalus perduodantis ar perimantis asmuo nesutinka su kažkuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.

                     24. Reikalų perdavimo ir perėmimo aktas surašomas dviems egzemplioriais, kurių vienas lieka komisijai, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs skyriaus darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

 

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

 

                     25. Skyrius gali būti likviduojamas, reorganizuojamas savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.        

 

Paskutinis atnaujinimas:2014-07-28 15:55:10
       

  
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, faksas 8 (345) 60200, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: sakiai.sav@is.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
Į viršų