ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,Faksas 8 (345) 60 200
El. p. sakiai.sav@is.lt
Kodas 188772814

Spausdinti Versija neįgaliesiems  
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
peržiūrėti rezultatus

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 3774562
Šiandien apsilankė: 65
Dabar naršo: 13

 

Naujienų prenumerata


Turistui  
Turizmo informacijos centras

Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas 
Planavimo dokumentai
Posėdžių transliacija 
Žiūrėti video transliaciją

Klausimai, pasiūlymai 
Rašyti laišką 

 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Centralizuotos buhalterijos skyrius
Centralizuotos buhalterijos skyrius

Personalas

Vardas, pavardė

Pareigybė*

Kabineto Nr.

Vietinio telefono Nr. 
Kiti kontaktai

Vitalija Tumienė

Vedėja

 315

315

  8 (345) 60763
  8 614 29685
  vitalijat@is.lt

Algimanta Kanapeckienė

Vyresnioji specialistė

222

222

  8 (345) 60760
  algimanta@is.lt

Joaleta Bubilaitienė

Vyresnioji specialistė

222

222

  8 (345) 60760
  joaleta@is.lt

Ona Motiejūnienė

Vyresnioji specialistė

126

426

  8 (345) 60767
  motiejuniene@is.lt

Dalija Bakšienė

Vyresnioji specialistė

210

210

  8 (345) 60755
  daleb@is.lt

Liuda Endriulaitienė

Buhalterė

110

410

  8 (345) 60763 

Danutė Bagdanavičienė

Buhalterė

405

405

  8 (345) 60763
  isdagai@one.lt

Rasa Bernotavičienė

Buhalterė

315

315

  8 (345) 60771
  brasa@is.lt

Rita IvanaitytėBuhalterė31960225

8(345)60225
irita@is.lt

 Loreta Bitkovienė

 Buhalterė

 

 317

 8 (345) 60771
  loretab@is.lt 

 

*  Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

 

Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 


 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Centralizuotos buhalterijos skyrius (toliau skyrius) yra Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2.Skyrius jo kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia vadovaudamasis savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais, vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus. Skyriaus nuostatus ir etatus tvirtina savivaldybės administratorius.
3. Skyrius naudojasi savivaldybės administracijos antspaudu ir tvarko jam priskirtas savivaldybės administracijos vardu atidarytas sąskaitas bankuose.
4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.
5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir skyriaus nuostatais, patvirtintais administracijos direktoriaus.

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyrius vykdo šiuos uždavinius ir funkcijas:
4.1. Organizuoja savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą ir išlaidų sąmatų sudarymą.
4.2.Kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.
4.3.Užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikiama laiku.
4.4.Užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą savivaldybės administracijoje.
4.5.Kontroliuoja ar teisingai ir efektyviai panaudojamos biudžeto, specialiųjų programų, pavedimų ir fondinės lėšos.
4.6.Atlieka išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustato, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų. Pagal patvirtintus pareigybių aprašymus vykdo einamąją finansų kontrolę.
4.7. Kontroliuoja kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija.
4.8. Kontroliuoja, ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, griežtai laikomasi etatinės, finansinės drausmės.
4.9. Kontroliuoja, ar laiku inventorizuojamos piniginės lėšos, trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, atsiskaitymų bei kitas turtas.
4.10. Kontroliuoja, ar nustatytu laiku išieškomos skolos, ar laikomasi mokėjimo drausmės.
4.11. Apskaito visas biudžeto išlaidas, skirtas savivaldybės tarybos, Kontrolieriaus tarnybos ir savivaldybės administracijos išlaikymui , programoms.
4.12. Apskaito visus savivaldybės fondus.
4.13. Apskaito specialiųjų programų pajamas ir išlaidas pagal atskiras sąmatas.
4.14. Apskaito savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšas pagal patvirtintas programas ir sąmatas.
4.15. Apskaito pavedimų lėšas pagal jų gavimo šaltinius ir išlaidų paskirtį.
4.16. Apskaito materialines vertybes, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, prikausantį savivaldybės administracijai, tarybai, Kontrolieriaus tarnybai, skaičiuoja jo nusidėvėjimą.
4.17.Teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda mokesčius į biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo fondą.
4.18. Tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, debitoriais ir kreditoriais apskaitą.
4.19.Apskaito socialinių pašalpų, pensijų ir kompensacijų lėšas, moksleivių nemokamo maitinimo lėšas, paskaičiuoja šių lėšų poreikį, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas.
4.20. Priima mokyklų ataskaitas apie panaudotas nemokamo maitinimo lėšas, sudaro jų suvestines.
4.21. Priima iš savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojų pensijų, pašalpų ir kompensacijų išmokėjimo žiniaraščius, juos patikrina, išduoda čekius seniūnijų atsakingiems darbuotojams, vykdo mokėjimo pavedimus į gavėjų sąskaitas, vykdo išmokas per savivaldybės kasą.
4.22. Skaičiuoja valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokestį, vykdo jo išmokėjimą.
4.23. Vykdo darbo užmokesčio ir kitų išmokų išmokėjimą iš savivaldybės kasos bei įmokų priėmimą į kasą.
4.24.Rengia paraiškas biudžeto ir turto skyriui, kitoms organizacijoms dėl lėšų pervedimo.
4.25.Metų eigoje analizuoja išlaidas, jų pobūdį, kaupia informaciją apie išlaidas sąmatų sudarymui.
4.26.Pildo pajamų deklaravimo dokumentus, išduoda darbo užmokesčio pažymas.
4.27. Išrašo sąskaitas - faktūras pagal negyvenamųjų namų nuomos sutartis, pagal sutartis ir direktoriaus įsakymus už „Omnitel" paslaugas.
4.28. Sudaro buhalterinės apskaitos dokumentų archyvo metinę bylų nomenklatūrą bei vykdo buhalterijai pavestas archyvo tvarkymo funkcijas.
4.29. Derina tarybos sprendimus, mero potvarkius, direktoriaus įsakymus, sutartis ir pan. , kuriuose atsispindi skyriuje apskaitomų lėšų panaudojimas.
4.30. Teikia skyriaus veiklos ataskaitas savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus pareikalavimu.
4.31. Dalyvauja įvairių komisijų darbe. Pagal kompetenciją nagrinėja organizacijų ir piliečių prašymus bei skundus.
4.32. Nustatyta tvarka pristato tarybai, merui, administarcijos direktoriui sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus, dalyvauja jų svarstyme.
4.33. Vykdo kitas savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

III. TEISĖS

5.Skyrius, siekdamas įgyvendinti jam pavestas funkcijas, turi teisę:
5.1. Inicijuoti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengimą.
5.2. Gauti iš kitų savivaldybės administracijos padalinių, seniūnijų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymus, informaciją bei dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais.
5.3.Teikti pasiūlymus saviavldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus darbo tobulinimo.
5.4. Įstatymų nustatyta tvarka teikti piliečiams informaciją apie skyriaus darbą.
5.5.Dalyvauti mokyme ir kelti kvalifikaciją.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius.
7. Vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, skyriaus darbuotojai atskaitingi skyriaus vedėjui ir administracijos direktoriui.
8. Vedėjas:
8.1. Vadovauja skyriui, vykdant jam pavestus uždavinius ir funkcijas.
8.2. Organizuoja savivaldybės institucijų (tarybos, valdybos, mero) sprendimų ir potvarkių skyriaus kompetencijos klausimais įgyvendinimą.
8.3. Užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą.
8.4. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymo projektus bei pasiūlymus dėl darbuotojų priskyrimo lygiams ir kategorijoms, jų tarnybinio paskatinimo bei nuobaudų skyrimo jiems.
8.5. Vykdo savivaldybės administratoricijos direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus, nustatyta tvarka atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui už skyriaus veiklą.
8.6. Organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui.

Paskutinis atnaujinimas:2014-07-29 13:07:08
       

  
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, faksas 8 (345) 60200, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: sakiai.sav@is.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
Į viršų