ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,Faksas 8 (345) 60 200
El. p. sakiai.sav@is.lt
Kodas 188772814

Spausdinti Versija neįgaliesiems  
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
peržiūrėti rezultatus

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 3776751
Šiandien apsilankė: 2253
Dabar naršo: 23

 

Naujienų prenumerata

Turistui  
Turizmo informacijos centras

Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas 
Planavimo dokumentai
Posėdžių transliacija 
Žiūrėti video transliaciją

Klausimai, pasiūlymai 
Rašyti laišką 

 

 

 

 

 

 

Civilinės metrikacijos skyrius

Personalas

 

Vardas, pavardė

Pareigybė*    Kabineto Nr.  Vietinio telefono Nr.  
Kiti kontaktai

Daiva Subačienė

Vedėja 128 428   8 (345) 60769
  sakiu.cms@is.lt

Jolita Bindokienė
(vaiko priežiūros atostogose)

Inspektorė 130 430   8 (345) 60769
  jolitad@is.lt

Irena Bacevičienė

Archyvarė 130 430   8 (345) 60769
 

*  Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

 

 

Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 

Visos Šakių rajono savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos- čia

 


 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius (toliau - Skyrius) yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
3. Skyrius tiesiogiai yra pavaldus administracijos direktoriui.
4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, bendradarbiauja su ministerijomis, departamentais ir kitomis žinybomis.
5. Skyrius turi herbinį antspaudą su įrašu: „Šakių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius".

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyrius, vykdydamas savivaldybei perduotas valstybines funkcijas savivaldybės teritorijoje, atlieka šių civilinės būklės įrašų įregistravimą:
6.1. gimimo;
6.2. santuokos;
6.3. santuokos nutraukimo;
6.4. mirties.
7. Skyrius vykdo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų, užsienyje sudarytų santuokų, užsienyje įregistruotų ištuokų, užsienyje gimusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų gimimo apskaitą, tėvystės pripažinimo ir tėvystės nustatymo, įvaikinimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą.
8. Vadovaudamasis įstatymais, Skyrius pakeičia, papildo, ištaiso, anuliuoja įrašus, atstato prarastus įrašus, saugo įrašų knygas, išduoda pakartotinius liudijimus bei įrašų išrašus.
9. Rengia medžiagą ir rašo išvadas Teisingumo ministerijai dėl rajono gyventojų vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, dėl klaidų ištaisymo civilinės būklės aktų įrašuose, dėl dingusių šių aktų įrašų atkūrimo ir anuliavimo.
10. Kaupia ir sistemina Skyriaus veiklą reglamentuojančius įstatymus, kitus teisės aktus ir jais vadovaujasi.
11. Organizuoja civilinės būklės įrašų saugojimą.
12. Rūpinasi aktų įrašų ir liudijimų blankais, kitais dokumentais, kontroliuoja, kaip saugomi blankai, tvarko jų naudojimo apskaitą.
13. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas bei mero, mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus pavedimus.

III. TEISĖS IR PAREIGOS

14. Skyrius turi teisę:
14.1. gauti reikiamą informaciją iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (seniūnijų) apie mirčių aktų įrašų sudarymus;
14.2. kontroliuoti seniūnijų mirties liudijimų panaudojimą ir apskaitą;
15. Skyrius privalo:
15.1. atstovauti pagal įgaliojimus rajono savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose bei teismuose;
15.2. pateikti Skyriaus veiklos ataskaitas Teisingumo ministerijai, Statistikos departamentui, Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, savivaldybės merui, administracijos direktoriui;
15.3. vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
15.4. ruošti ir teikti savivaldybės tarybos sprendimų projektus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais.

IV. VADOVAVIMAS IR STRUKTŪRA

16. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia administracijos direktorius.
17. Kitus Skyriaus darbuotojus skiria ir atleidžia administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
18. Skyriaus vedėjas:
18.1. rengia Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus, kuriuos tvirtina administracijos direktorius;
18.2. organizuoja Skyriaus darbą ir jį kontroliuoja;
18.3. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus.
19. Vedėjui nesant, jį pavaduotoja kitas administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
20. Skyriaus struktūrą sudaro: vedėjas, inspektorius ir muzikantas.

V. ATSAKOMYBĖ

21. Skyriaus vedėjas atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir už savo pareigų vykdymą.
22. Vedėjas privalo laiku išnagrinėti keliamus klausimus savo kompetencijos ribose, laiku atsakyti į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, raštus.
23. Skyriaus vedėjas atsako už taisyklingą ir teisingą įrašų ir liudijimų išrašymą.
24. Skyriaus vedėjas ir inspektorius atsako už jiems nustatytų uždavinių ir pavestų funkcijų vykdymą, už teisingą Lietuvos Respublikos įstatymų taikymą, vykdant Skyriui keliamus uždavinius ir įstatymų deleguotas funkcijas.
25. Atsako už Skyriaus rengiamų savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektų, raštų atitikimą įstatymams ir kitiems teisės aktams.

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

26. Skyrius gali būti likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.

 

Paskutinis atnaujinimas:2014-07-28 15:59:47
       

  
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, faksas 8 (345) 60200, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: sakiai.sav@is.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
Į viršų