ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,Faksas 8 (345) 60 200
El. p. sakiai.sav@is.lt
Kodas 188772814

Spausdinti Versija neįgaliesiems  
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
peržiūrėti rezultatus

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 3767244
Šiandien apsilankė: 117
Dabar naršo: 8

 

Naujienų prenumerata

Turistui  
Turizmo informacijos centras

Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas 
Planavimo dokumentai
Posėdžių transliacija 
Žiūrėti video transliaciją

Klausimai, pasiūlymai 
Rašyti laišką 

 

 

 

 

 

 

Regioninės plėtros skyrius

Personalas

 

Vardas, pavardė

Pareigybė*

Kabineto Nr.

Vietinio telefono Nr.


 Kiti kontaktai

Vitas Girdauskas

Vedėjas

312

312

  8 (345) 60759
  sinta@is.lt

Rasa Liubamirskaitė
Projektų koordinatorė309
320

  8 (345) 60759
  rasa@is.lt

 Ingrida Maksvytienė

Strateginio planavimo specialistė

309
321

  8 (345) 60759  ingrida.m@is.lt

 Vytautas Mauza

 Projektų koordinatorius

  307

 319

8 (345) 60759
vytautasm@is.lt

 Ala Valaitienė

Projektų koordinatorė

   307

 319

 8 (345) 60759
  ala@is.lt

 Janina  Povilaitytė Projektų koordinatorė       309    
             320          
  8 (345) 60759
janinap@is.lt
 

*  Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

 

  Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 

 RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS NUOSTATAI  I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

         1. Regioninės plėtros skyriaus nuostatai (toliau − Nuostatai) reglamentuoja Regioninės

plėtros skyriaus (toliau − Skyriaus) uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
                     2. Rajono savivaldybės administracijos Regioninės plėtros skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.  Skyrių steigia, reorganizuoja arba likviduoja savivaldybės taryba.
                     3. Skyriaus struktūrą tvirtina administracijos direktorius savo įsakymu.

                     4. Skyrius nėra juridinis asmuo.

                                            II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 


                     5. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:

                     5.1. kurti rajono subalansuotos plėtros strategiją, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą;
                     5.2. skatinti investicijų pritraukimą į Šakių rajoną.

                     6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

                    6.1. inicijuoja rajono strateginės plėtros plano rengimą, dalyvauja jį rengiant ir koordinuoja šio plano įgyvendinimą bei atlieka jo monitoringą;

                     6.2. rengia, įgyvendina ir koordinuoja rajono savivaldybės tarptautinio ir vietinio bendradarbiavimo programas ir projektus papildomam finansavimui gauti;

                    6.3. kaupia, sistemina ir teikia savivaldybės darbuotojams ir įstaigoms informaciją apie bendradarbiavimo partnerius, tarptautines organizacijas ir jų veiklą;

                    6.4. renka, sistemina ir teikia savivaldybės darbuotojams ir įstaigoms informaciją apie tarptautines ir vietines finansavimo programas, fondus, jų finansavimo sąlygas;

                    6.5. teikia metodinę paramą projektų ir programų rengimo klausimais;

                    6.6. vykdo užsienio partnerių paiešką;

                    6.7. organizuoja savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių rengimą ir įgyvendinimą, palaiko ryšius su užsienio partneriais;

                   6.8. organizuoja užsienių šalių delegacijų priėmimą ir rajono savivaldybės atstovų oficialius vizitus į užsienio valstybes;

                   6.9. dalyvauja Euroregiono „Šešupė“ ir kitų organizacijų veikloje bei jų projektų įgyvendinime, organizuoja ir įgyvendina Euroregiono „Šešupė" Šakių biuro veiklą.

                   6.10. ruošia informaciją apie Šakių rajoną įvairiems leidiniams, organizuoja informacinių leidinių leidybą;

                   6.11. kaupia, sistemina ir teikia informaciją apie rajono ekonominės plėtros galimybes, smulkaus ir vidutinio verslo situaciją užsienio partneriams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
                  6.12. palaiko ryšius su ekonominę plėtrą stimuliuojančiomis institucijomis (užsienio šalių ambasadomis, prekybinėmis atstovybėmis, ministerijomis, nacionaline ir regionų plėtros agentūromis, pramonės ir prekybos rūmais, verslo centrais, apskrities viršininko administracija, savivaldybės asociacija ir kt. institucijomis;

                   6.13. padeda organizuoti rajono smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo veiklą;
                   6.14. formuoja ir įgyvendina rajono ekonominės plėtros ir ryšių su užsieniu strategiją;
                   6.15. organizuoja tikslinių programų ir projektų rengimą;

                  6.16. analizuoja investicinę aplinką rajone, respublikoje, teikia siūlymus, skatinančius investicijų pritraukimą į rajoną;

                   6.17. skatina verslo ir turizmo infrastruktūros plėtrą, inicijuoja šių sričių projektus;
                   6.18. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, klausimais, priskirtais tarnybos kompetencijai.


III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS


                  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi šias teises ir pareigas:
                 7.1. gauti reikalingą informaciją iš savivaldybės skyrių, tarnybų, biudžetinių įstaigų ir organizacijų, savivaldybės įmonių ir institucijų jos funkcijų vykdymui;

                 7.2. pagal savo kompetenciją rengti ir teikti svarstymui savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir administracijos direktoriaus įsakymus;

                 7.3. vykdyti susirašinėjimą su respublikos, miesto įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis bei gyventojais savo kompetencijos ribose;

                 7.4. atsakyti pagal savo kompetenciją į gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, spręsti juose keliamus reikalavimus.

    IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS 


                  8. Skyriaus vedėjo − valstybės tarnautojo, taip pat kitų valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr.66-2130; 2002, Nr.45-1708), o kitų darbuotojų − Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Žin., 2002, Nr.64-2569).

                  9. Tarnybos vedėjas:

                  9.1. atsako už šiuose nuostatuose pavestų uždavinių vykdymą;

                 9.2. užtikrina, kad Skyriaus darbe būtų laikomasi įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų;

                  9.3. duoda nurodymus pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
                 10. Skyriaus darbuotojai dirba, vadovaudamiesi administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais pareigybių aprašymais ir pareiginiais nuostatais.


Paskutinis atnaujinimas:2014-07-29 11:04:23
       

  
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, faksas 8 (345) 60200, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: sakiai.sav@is.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
Į viršų