ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,Faksas 8 (345) 60 200
El. p. sakiai.sav@is.lt
Kodas 188772814

Spausdinti Versija neįgaliesiems  
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
peržiūrėti rezultatus

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 3769392
Šiandien apsilankė: 2263
Dabar naršo: 6

 

Naujienų prenumerata


Turistui  
Turizmo informacijos centras

Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas 
Planavimo dokumentai
Posėdžių transliacija 
Žiūrėti video transliaciją

Klausimai, pasiūlymai 
Rašyti laišką 

 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Socialinės paramos skyrius
Socialinės paramos skyrius

 

Personalas

 

Vardas, pavardė

Pareigybė*

Kabineto Nr.

Vietinio telefono Nr.


Kiti kontaktai

Leonora Pocevičiūtė

Vedėja

117

417

  8 (345) 60767
 socparama.sakiai@is.lt

Daiva Pilypaitytė

Vyriausioji specialistė

122

422

  8 (345) 60768
daiva.p@is.lt

Virginija Ratkevičienė

Socialinių paslaugų koordinatorė

124

426

  8 (345) 60767
    virginija@is.lt

Renata DailidaitėVyresnioji specialistė

124

424  8 (345) 60768
renatad@is.lt
Jolita ŽemaitienėVyresnioji specialistė122422

8 (345) 60768
j
olitaz@is.lt

 Edita Macevičiūtė - Orentienė
Socialinė darbuotoja

126

426  8 (345) 60767 

 Ugnė Mikštienė       Vyresnioji specialistė124424          8 (345) 60768
              ugne@is.lt
 Socialinės paramos skyriaus faksas 8 (345) 60768

*  Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 

 

 

 

AKTUALU

 RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠAS

 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO PAPILDYMAS 

 NAUJA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ PAŽYMA

 LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITRUTINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 2,3,7,8,9,10,16,17,21,23,24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

 

 


 

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai apibrėžia administracijos Socialinės paramos skyriaus svarbiausius uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką,.
2. Skyriaus pavadinimas - Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau - skyrius).
3. Skyriaus adresas: Bažnyčios g. 4, Šakiai.
4. Skyrius yra rajono savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtas administracijos struktūrinis padalinys, turintis sąskaitą banke bei antspaudą su savivaldybės herbu, už kurio naudojimą ir saugojimą atsako skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas asmuo.
5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir šiais nuostatais.
6. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jos departamentais, kitomis valstybinėmis bei apskrities institucijomis, įgyvendinančiomis socialinės apsaugos politiką respublikoje, regione, savivaldybėje.
7. Skyriaus ir jam pavaldžių įstaigų metines išlaikymo išlaidas ir apmokėjimo fondą tvirtina savivaldybės taryba.
8. Skyrius nėra juridinis asmuo.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

9. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:
9.1. Įgyvendinti valstybinę socialinės apsaugos politiką, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus.
9.2. Įgyvendinti išmokų vaikams, valstybinių šalpos išmokų, socialinės piniginės paramos bei kitas socialinės paramos programas savivaldybės teritorijoje, priimti sprendimą dėl socialinių išmokų bei kompensacijų skyrimo.
9.3. Koordinuoti valstybinių ir nevalstybinių organizacijų socialines programas.
9.4. Apibrėžti socialinių poreikių prioritetus.
9.5. Organizuoti buhalterinę apskaitą, užtikrinti ūkinių - finansinių operacijų teisėtumą, valstybės bei savivaldybės lėšų naudojimą įstatymų numatyta tvarka.
9.6. Organizuoti naujas paslaugas ir teikti gyventojams informaciją apie vykdomas socialines programas.
10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
10.1. Renka informaciją apie įvairių socialinių grupių padėtį, analizuoja socialinės paramos poreikius;
10.2. Organizuoja socialinių paslaugų į namus teikimą;
10.3. Talpina asmenis, kuriems reikalinga nuolatinė globa ar slauga, į stacionarines globos įstaigas;
10.4. Rengia ir įgyvendina neįgaliųjų socialinės integracijos programas;
10.5. Aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis, pritaiko aplinką jų poreikiams;
10.6. Rengia ir teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, dėl socialinės paskirties institucijų steigimo, socialinės paramos plėtojimo;
10.7. Organizuoja iš įkalinimo įstaigų grįžusių ir neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos asmenų apskaitą, laikinųjų pažymėjimų išdavimą, socialinę paramą pagal skyriaus galimybes;
10.8. Nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus, rengia atsakymus socialinės paramos klausimais;
10.9. Vykdo informacinę, švietėjišką veiklą bendradarbiaudamas su žiniasklaida ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis;
10.10. Teikia konsultacijas socialinės paramos ir paslaugų teikimo klausimais rajono gyventojams, seniūnijų darbuotojams;
10.11. Organizuoja valstybinių pašalpų, socialinių pašalpų, kitų socialinių išmokų paskaičiavimą ir išmokėjimą;
10.12. Organizuoja valstybinių šalpos išmokų paskaičiavimą ir išmokėjimą;
10.13. Išduoda pažymas apie pajamas dėl gyvenamųjų patalpų šildymo ir karšto bei šalto vandens kompensavimo mažas pajamas turinčioms šeimoms;
10.14. Teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kitoms valstybinėms institucijoms statistinę informaciją įstatymų nustatyta tvarka;
10.15. Parengia dokumentus tremtinio statusui suteikti nukentėjusiems rajono gyventojams; juos pristato atitinkamoms valstybės institucijoms;
10.16. Parengia dokumentus, dalyvauja teismuose, teikia išvadas dėl globos (rūpybos), veiksnumo nustatymo pilnamečiams asmenims, sprendžiant kitus su socialine parama susijusius klausimus;
10.17. Išduoda šalpos, invalidumo pensijų, kompensacijų gavėjams pažymėjimus.
10.18. Metodiškai vadovauja seniūnijų socialinio darbo organizatoriams; rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu; renka iš jų statistinę ir informacinę medžiagą apie seniūnijos socialinę padėtį;

III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

11. Skyrius įgyvendindamas jam pavestus uždavinius turi teisę:
11.1. Rengti savivaldybės socialinės apsaugos plėtotės programos projektus;
11.2. Gauti informaciją iš įmonių, įstaigų, organizacijų, visuomeninių organizacijų ir kitų bendrijų.
11.3. Sudaryti darbo grupes, suderinus su administracijos direktoriumi sprendžiamoms problemoms nagrinėti.
11.4. Gauti paramą iš Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme numatytų tiekėjų.
11.5. Rengti ir įgyvendinti projektus, gauti finansavimą iš ES, Lietuvos bei savivaldybės fondų.
11.6. Mokytis, kelti kvalifikaciją iš valstybės, savivaldybės biudžetų, fondų, bei kitų lėšų.
11.7. Skyrius gali turėti ir kitų tarybos, mero ir administracijos direktoriaus suteiktų teisių.
12. Skyriaus darbuotojai privalo:
12.1. Laiku vykdyti įstaigos vadovo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.
12.2. Atstovauti skyrių savo kompetencijos klausimais.
12.3. Pagal savo kompetenciją kontroliuoti kaip vykdomi pavesti uždaviniai įstaigose,
organizacijose, struktūriniuose padaliniuose ir apie tai informuoti vadovybę.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
14. Skyriaus darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės administracijos direktorius.
15. Skyriaus darbo užmokesčio fondo skaičiavimui skyriaus vedėjos teikimu administracijos direktorius patvirtina pareigybių sąrašą.
16. Skyriaus vadovo ir specialistų kvalifikacija atitinka Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų.
17. Skyriaus vedėjo ir specialistų funkcijas ir atsakomybę reglamentuoja patvirtinti pareigybių aprašymai.
18. Skyriaus vedėjo įsakymai privalomi vykdyti skyriaus specialistams.
19. Skyriaus vedėjas duoda sutikimus (raštu) seniūnams priimti į darbą ir atleisti socialinius darbuotojus.
20. Skyriaus vedėjas ir specialistai rengia socialinių darbuotojų pasitarimus, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenių centrais

 

                      TVARKOS, REGLAMENTUOJANČIOS SOCIALINĘ PARAMĄ, SOCIALINES PASLAUGAS IR KITAS IŠMOKAS

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. T-199 "Dėl vienkartinės paramos teikimo šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) stichinės nelaimės, gaisro, skurdo ar kitu ypatingu atveju tvarkos tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. AT-795 "Dėl vienkartinių pašalpų ir talonų maisto prekėms pirkti skyrimo tvarkos"

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. AT-953 ,,Dėl socialinės paramos asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, skyrimo ir išmokėjimo tvarkos tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. AT-669 ,,Dėl dokumentų socialinėms išmokoms gauti priėmimo savivaldybės administracijoje tvarkos tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T-379 ,,Dėl biudžetinės įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, steigimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimas Nr. T-143 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimas Nr. T-144 ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo"

Šakių rajono  savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T-34 ,,Dėl valstybės savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų socialinės globos paslaugoms asmenims su sunkia negalia organizuoti naudojimo tvarkos tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T-398 ,,Dėl dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo laikinosios tvarkos aprašo tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-94 ,,Dėl specialiųjų poreikių, jų tenkinimo sąlygų bei lygio nustatymo tvarkos tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-98 ,,Dėl išmokų vaikams teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. AT-625 ,,Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. AT- 643 ,,Dėl paslaugų skyrimo komisijos sudėties ir nuostatų tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30d. sprendimas Nr.T-106 ,,Dėl studijų rėmimo komisijos tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos mėn. 28 d. įsakymas Nr. AT-1067 ,,Dėl socialinių kortelių naudojimo tvarkos"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 23 d. sprenimas Nr. T-171 ,,Dėl socialinių išmokų ir kompensacijų išmokėjimo tvarkos"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. T-204 ,,Dėl rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimas Nr. T-68 ,,Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo, skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T-194 ,,Dėl asmenų siuntimo ir apgyvendinimo globos namuose tvarkos aprašo tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. AT-562 ,,Dėl komisijos būsto pritaikymo žmonėms su negalia sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-255 ,,Dėl gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T-123 ,,Dėl rajono savivaldybės 2012 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-187 "Dėl rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo"

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas:2014-10-15 10:45:43
       

  
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, faksas 8 (345) 60200, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: sakiai.sav@is.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
Į viršų