ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,Faksas 8 (345) 60 200
El. p. sakiai.sav@is.lt
Kodas 188772814

Spausdinti Versija neįgaliesiems  
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
peržiūrėti rezultatus

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 3773351
Šiandien apsilankė: 2668
Dabar naršo: 21

 

Naujienų prenumerata


Turistui  
Turizmo informacijos centras

Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas 
Planavimo dokumentai
Posėdžių transliacija 
Žiūrėti video transliaciją

Klausimai, pasiūlymai 
Rašyti laišką 

 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius

Personalas

   

Vardas, pavardė

Pareigybė*

Vietinio telefono numeris


 Kiti kontaktai

Alfridas Vigelis

Vedėjas

313

  8 (345) 60770
  8 686 72254
  a.vig@is.lt

Tatjana Janina Paškevičienė

Sekretorė

314

  8 (345) 60357
  8 (345) 60357 (faks)
   Sakiai.zu@is.lt

Irena Žemaitienė

Vyresnioji specialistė

317

  8 (345) 60771 
  irenaz@is.lt

Vaida Skaizgirienė

Buhalterė

316

  8 (345) 60771
  vaidab@is.lt

Albertas Navarskas

Vyresnysis specialistas

 318

  8 (345) 60771
8 675 69750
  navar@is.lt

Vilhelm Haase

Vyriausiasis specialistas

503

  8 (345) 60362
  8 (345) 60362 (faksas)
  8-686-94569
  haase@is.lt

Rimantas Vaičiūnas

Vyresnysis specialistas

502

  8 (345) 60363
  rimasvai@is.lt

Vytautas Unguvaitis

Vyresnysis specialistas

502

  8 (345) 60363
  vytungas@one.lt

Danutė Buteikienė

Specialistė

503

  8 (345) 60362
  svajonele@super.lt

 
*  Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 


 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žemės ūkio skyrius (toliau - skyrius) yra Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius jo kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia, vadovaudamasis savivaldybės tarybos, valdybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administratoriaus įsakymais ir šiais nuostatais, vykdo savivaldybės administratoriaus įsakymus ir pavedimus. Skyriaus nuostatus ir etatus savivaldybės administratoriaus teikimu tvirtina meras.
3. Skyrius turi antspaudą su skyriaus pavadinimu ir sąskaitas bankuose.

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyrius vykdo šiuos uždavinius ir funkcijas:
4.1. rengia valdybos sprendimų dėl kanopinių žvėrių, stichinių nelaimių žemės ūkiui padarytos žalos projektus;
4.2. rengia valdybos sprendimų dėl žemės ūkio produkcijos valstybinio supirkimo kvotų skirstymo projektus;
4.3. rengia valdybos sprendimų dėl melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimo ir dirvų kalkinimo projektus;
4.4. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, taip pat rengia kaimo plėtros programų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, projektus, savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka juos teikia tvirtinti savivaldybės tarybai bei organizuoja jų įgyvendinimą;
4.5. įgyvendina savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse;
4.6. organizuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatina ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;
4.7. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime;
4.8. atlieka iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas;
4.9. rengia melioracijos, vietinių kaimo kelių ir tiltų bei kitų statinių projektavimo užduotis, organizuoja šiuose objektuose statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus bei šių darbų finansavimą ir baigtų darbų priėmimą;
4.10. organizuoja melioracijos darbų techninę ir autorinę priežiūrą, išduoda technines sąlygas infrastruktūros ir statinių objektams melioruotoje žemėje ir kitose vietovėse projektuoti;
4.11. organizuoja traktorių, traktorių priekabų, kelių tiesimo mašinų ir kitų savaeigių važiuoklių registraciją bei jų valstybinę techninę priežiūrą;
4.12. organizuoja skyriaus reguliavimo sferai priskirtų melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimą;
4.13. vykdo valstybės ir savivaldybės turto, priskirto skyriui naudoti, apskaitą, organizuoja šio turto priežiūrą bei apsaugą;
4.14. savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių ir administratoriaus įsakymų, mero ir savivaldybės administratoriaus raštų projektus;
4.15. rengia informacijas apie valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse;
4.16. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir kontroliuoja pasėlių deklaracijas;
4.17. tvarko ūkininkų ūkių registrą;
4.18. rengia savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją Žemės ūkio ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
4.19. konsultuoja savivaldybės teritorijoje besisteigiančius žemės ūkio kooperatyvus bei melioracijos įrenginių naudotojų bendrijas ir teikia jiems metodinę pagalbą;
4.20. konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės programų, esant būtinumui teikia pasiūlymus Nacionalinei mokėjimų agentūrai paramos teikimo klausimais;
4.21. rengia skyriaus išlaidų sąmatų projektus bei sąmatų vykdymo mėnesines ir ketvirtines ataskaitas;
4.22. vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo nuostatomis, apskaitos tvarkymo instrukcijomis ir taisyklėmis bei savivaldybės administracijos nuostatais tvarko buhalterinę apskaitą;
4.23. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka ir neviršijant nustatytos kompetencijos, skyrius rengia sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais;
4.24. skyrius bendradarbiauja su apskrities viršininko administracija, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis, kitais savivaldybės administracijos skyriais;
4.25. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
4.26. vykdo kitas savivaldybės tarybos ir valdybos sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldybės administratoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

III. TEISĖS

5. Skyrius, siekdamas įgyvendinti jam pavestas funkcijas, turi teisę:
5.1. inicijuoti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengimą;
5.2. gauti iš kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymus, informaciją bei dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;
5.3. teikti pasiūlymus savivaldybės administratoriui dėl skyriaus darbo tobulinimo;
5.4. įstatymų nustatyta tvarka teikti piliečiams informaciją apie skyriaus darbą.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administratorius.
7. Vedėjas yra tiesiogiai atsakingas ir atskaitingas savivaldybės administratoriui už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
8. Vedėjas:
8.1. vadovauja skyriui, vykdant jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
8.2. organizuoja savivaldybės institucijų (tarybos, valdybos, mero) sprendimų ir potvarkių skyriaus kompetencijos klausimais įgyvendinimą;
8.3. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą;
8.4. teikia savivaldybės administratoriui skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymo projektus bei pasiūlymus dėl darbuotojų priskyrimo lygiams ir kategorijoms, jų tarnybinio paskatinimo bei nuobaudų skyrimo jiems;
8.5. vykdo savivaldybės administratoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus, nustatyta tvarka atsiskaito savivaldybės administratoriui už skyriaus veiklą.

Paskutinis atnaujinimas:2014-08-27 12:14:09
       

  
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, faksas 8 (345) 60200, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: sakiai.sav@is.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
Į viršų