Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Aktualijos
            VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
 Įmonės kodas 188659752

 Įmokos kodas 53084

Įmokas sumokėti į VMI surenkamąsias sąskaitas, kurias galite rasti čia

______________________________________________________________________________________________

Žemės ūkio ministerija jau nuo rugsėjo 3 d. smulkiuosius kiaulių augintojus

kviečia teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą.

        Parama įsigyjant ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules) rajonuose, kuriuose šiemet nustatyti afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejai šernuose arba kiaulėse, skiriama žmonėms, kurie paskutinį mėnesį prieš paramos taisyklių įsigaliojimą (rugpjūčio 28 d.) laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, ir visas jas paskerdė, sunaikino arba jos nugaišo dėl AKM. Pareiškėjai turės įsipareigoti trejus metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus.

       Pareiškėjams atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų.

Tokia pati parama – iki 1 500 Eur – skiriama ir pareiškėjams, kurių kiaulių laikymo vietos yra 2018 metais nuo AKM nukentėjusiuose rajonuose, biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

        Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai renkami Šakių savivaldybėje (309 kabinete) nuo š. m. rugsėjo 3 d.  iki spalio 15 d.

______________________________________________________________________________________________

     Papildomam bičių maitinimui paraiškos renkamos nuo rugpjūčio 1 iki rugsėjo 15 d.


      Bičių laikytojas, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą), iki rugsėjo 15 d. turi kreiptis į Šakių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybą ir užpildyti Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 3 priede nurodytą Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą formą (forma GŽ-1).

       Bičių laikytojas, norėdamas pateikti paraišką, turi atvykti į Šakių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrių pas Astą Laurinaitienę (309 kab., tel. Nr.( 8 345) 66135) ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

______________________________________________________________________________________________

RENKAMOS PARAIŠKOS PAGAL PRIEMONĘ "SMULKIŲ ŪKIŲ BENDRADARBIAVIMAS"
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį ,,Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui"
Paramos intensyvumas 70 proc.
Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
 
Daugiau informacijos galite rasti čia
 
Arba skambinkite į skyrių Tel. Nr. 8 345 60771

________________________________________________________________________________________________________

RENKAMOS PARAIŠKOS PAGAL PRIEMONĘ "PAGALBA ŪKINIŲ GYVŪNŲ ĮSIGIJIMUI"

Žemės ūkio ministerija, siekdama suteikti valstybės pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti buferinėje afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) zonoje, skelbia  paraiškų priėmimą savivaldybėse š. m. gegužės 1 d.–birželio 15 d.

Priemonei „Pagalba ūkinių gyvūnų įsigijimui“ įgyvendinti 2018 m. patvirtinta 65 tūkst. Eur.

Pareiškėjams atlyginama iki 80 procentų, bet ne daugiau kaip 580 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių  gyvūnų įsigijimo išlaidų.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI, KURIE:

 1. vykdydami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl AKM ligos. Kiaulės turėjo būti registruotos Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR);
 2. sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM;
 3. įsipareigoja trejus metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/302406403e5f11e498a79e861091cd92/hcpCnDnPYW) (toliau – VMVT įsakymas) nustatytoje buferinėje zonoje;
 4. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos nustatyta tvarka suženklino, įregistravo ŪGR ir jų laikymo vieta yra VMVT įsakymu nustatytoje buferinėje zonoje.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu prašome pareiškėjus kreiptis į Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą;
 2. užpildytą paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas ;
 3. pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją.

Daugiau informacijos tel. 8 346 66135, Vaida Skaizgirienė


SMULKIEJI ŪKIAI KVIEČIAMI TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą ,,Parama smulkiesiems ūkiams“. Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. birželio 29 d.

Daugiau informacijos rasite čia

_________________________________________________________________________________________________________

DĖL ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS APŽIŪROS ATLIKIMO GRAFIKO 2018 M.

Skelbiamas 2018 m. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimo grafikas.

Jį galite rasti čia

Daugiau svarbios informacijos rasite čia


SVARBI INFORMACIJA BULVIŲ AUGINTOJAMS

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM informuoja, kad visi bulvių augintojai, kurie augina 1 ar daugiau ha bulvių, supirkėjai ir realizuotojai turės būti registruoti fitosanitariniame registre. Šiame registre reikės registruotis ir tiems bulvių augintojams, kurie parduoda jas, nesvarbu koks auginamas bulvių pasėlių plotas.

Daugiau informacijos rasite čia


2017 METŲ SUSIETOSIOS PARAMOS IŠMOKŲ UŽ MĖSINĮ GALVIJĄ, MĖSINĘ AVĮ, PIENINĖS VEISLĖS BULIŲ, PIENINĘ OŽKĄ DYDŽIAI

Vasario 8 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-75 buvo patvirtinti 2017 m. susietosios paramos už mėsinius ir pieninius gyvulius dydžiai.
 
Žemės ūkio ministro įsakymu nustatyti šie 2017 m. susietosios paramos dydžiai:
Pareiškėjai sužinoti apie jiems numatytus paramos lėšų išmokėjimo terminus ar jau išmokėtą paramą gali prisijungę prie NMA informacinio portalo ir aktyvavę 2017 m. pateiktos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą.
 
Susietoji parama ūkininkams bus mokama nuo š. m. kovo 1 d. iki birželio 30 d.
 

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija


PATVIRTINTOS NAUJOS TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ TAISYKLĖS

Lapkričio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės ir išdėstytos nauja redakcija. Su naujai galiojančiomis tiesioginių išmokų  taisyklėmis galima susipažinti čia.

Tiesioginių išmokų įsipareigojimųįgyvendinimo gairės 2018 m. 


PATVIRTINTI TIESIOGINIŲ IR SUSIETOSIOS PARAMOS IŠMOKŲ DYDŽIAI 2017 M.

Tiesioginės išmokos ir susietoji parama už deklaruotus plotus mokamos pareiškėjams už 2017 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, kurie po Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) atliktų administracinių patikrų nustatyti kaip atitinkantys paramos teikimo reikalavimus.

Nustatyti išmokų dydžiai: 

Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 eurų, yra taikomas 1,388149  proc. sumažinimas, t. y. bendros priskaičiuotos sumos dalis, kuri viršija 2 000 eurų ribą, mažinama 1,388149  proc.

Plačiau >>>


 KEIČIASI BULVIŲ AUGINTOJŲ REGISTRAVIMO IR KONTROLĖS TVARKA

Nuo 2018 metų kovo 1 dienos keisis maistinių bulvių augintojų registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre ir jų kontrolės tvarka. Vienas svarbiausių naujosios tvarkos pakeitimų – fitosanitariniame registre bus registruojami 1 ir daugiau hektarų bulvių auginantys ūkio subjektai (iki šiol buvo 5 ir daugiau ha).

 Ūkio subjektai, kurie numato bulves auginti vieno hektaro ir didesniuose laukuose turi kreiptis į Augalininkystės tarnybos regioninius skyrius, kurio teritorijoje vykdo ūkinę veiklą. Augalininkystės tarnybos regioniniai skyriai yra įsikūrę visuose buvusių apskričių centruose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose bei Utenoje).  Informaciją apie tarnybos regioninių skyrių adresus bei telefonų numerius Jūs galite rasti šioje nuorodoje: http://www.vatzum.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/#marijampolesrs

 Atsižvelgiant į tai, kad Fitosanitarinis registras yra valstybės registras, už įregistravimo paslaugą turi būti sumokėta vienkartinė valstybės rinkliava (28 eurai). Pažymėtina, kad registracija galios tol, kol asmuo ar įmonė vykdys veiklą. Augalininkystės tarnybos specialistai, prieš įregistruodami ūkio subjektą į Fitosanitarinį registrą, atlieka patikrinimą, kurio metu (priklausomai nuo sezono) iš laukų, kuriuose bus auginamos bulvės, imami dirvožemio mėginiai dėl bulvių cistas sudarančių nematodų, tikrinama ūkio bulvių sėkla dėl bulvių rudojo puvinio ir bulvių žiedinio puvinio. Jeigu ūkininkas ketina sodinti sertifikuotą bulvių sėklą, ji pakartotinai nebetiriama, nes patikrinimai jau buvo atlikti sėklininkystės ūkyje.

Naujoje tvarkoje, kurią patvirtino Žemės ūkio ministerija, numatyti ir kiti pakeitimai – tai supaprastinta maistinių bulvių išvežimo į kitas Europos Sąjungos (ES) šalis procedūra. Be to, nuo šiol ūkio subjektams nebereikės raštu informuoti Tarnybos apie ketinimą sodinti maistines bulves, o kiekvieną kartą prieš vežant maistines bulves į kitas ES šalis, nebereikės raštu kreiptis dėl bulvių krovinio fitosanitarinio patikrinimo atlikimo.


DĖL ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO ESANT BLOGOMS ORO SĄLYGOMS

Paramos pagal investicines Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones gavėjai, negalintys įvykdyti įsipareigojimų dėl blogų oro sąlygų, turi laiku pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), pateikdami įsipareigojimų neįvykdymo priežastis pagrindžiančius dokumentus.

Tuo tarpu pareiškėjai, dalyvaujantys su plotu susijusių priemonių veiklose, tai galės padaryti agentūros kontrolės specialistams atvykus į ūkius atlikti patikrą.

Plačiau >>>


PRANEŠIMAS DĖL LEIDIMŲ ĮSIGYTI GAZOLIŲ, SKIRTŲ NAUDOTI ŽEMĖS ŪKYJE

Gerbiamas Mokesčių mokėtojau, 

Primename, kad kaip ir kasmet šių metų liepos pradžioje pradedamas leidimų įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, išdavimas naujiems ūkiniams metams.

Leidimai parengti ir paskelbti Mano VMI portale.  Savo leidimą portale rasite, paspaudę Mokesčių mokėtojo kortelė -> Kiti duomenys (leidimai, pažymos, sutartys ir kt.) -> Pažymėjimai / leidimai taikyti akcizų lengvatas. Jeigu neturite galimybės savarankiškai atsispausdinti leidimo, jį galėsite atsiimti bet kuriame apskrities teritoriniame VMI padalinyje. Prašymo išduoti leidimą teikti nereikia, taip pat nereikia grąžinti senojo leidimo.

Atkreipiame dėmesį, kad leidimas Jums bus parengtas pagal Jūsų deklaruotas žemės ūkio naudmenas, gyvulius ir kitus gazolių kiekiui apskaičiuoti naudojamus duomenis bei praėjusiais ūkiniais metais įsigytų gazolių kiekio duomenis, kuriuos VMI gauna iš gazolių pardavėjų (degalinių ir tiekėjų).

Leistino įsigyti gazolių kiekio ir likučio duomenis galite sužinoti Mano VMI portale (ten pat, kur pateikiamas leidimas) arba e. VMI mobiliojoje aplikacijoje, kurią galima atsisiųsti iš Google Play arba App Store.

Kilus klausimų dėl apskaičiuoto gazolių kiekio ar likučio, prašome skambinti VMI Mokesčių informacijos centro specialistams telefonu 1882 arba kreiptis į apskrities teritorinį VMI padalinį.

Daugiau naudingos informacijos apie leidimų taikyti akcizų lengvatas išdavimą / keitimą / panaikinimą rasite mūsų interneto svetainėje.

Valstybinė mokesčių inspekcija


SVARBIAUSIOS DOKUMENTŲ PATEIKIMO DATOS

Data (einamieji metai)

Veiksmas

Nuo balandžio 10 d. iki birželio 6 d. (pavėluotai iki liepos 1 d.)

Pateikti paraišką seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą dirbančiam seniūnijos darbuotojui arba viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono konsultavimo biuro (toliau – konsultavimo biuras) darbuotojui.

Iki liepos 25 d.

Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo ir siekia jaunojo ūkininko išmokos, būtina pateikti juridinio asmens valdyme dalyvaujančių fizinių asmenų dokumentus.

Iki rugpjūčio 31 d.

Pareiškėjai , kurie  patys pildo paraiškos elektroninę formą ir praėjusiais metais nedeklaravo, ir pareiškėjai, kurie deklaruoja visiškai per praėjusius du metus nedeklaruotus didesnius nei 1 ha naudmenų ir kitus plotus, turi išsiųsti deklaruojamų plotų valdymo teisę įrodančių dokumentų kopijas Agentūrai paštu arba elektroniniu paštu (visam arba padidintam didesniam nei 1 ha plotui).

Iki rugsėjo 30 d.

Siekiantieji paramos už mažesnius nei 0,1 ha lauko plotus turi pateikti Agentūrai selekcinės sėklos atestatą, išduotą mokslo įstaigų.

Iki spalio 30 d.

Jei deklaruojamos kanapės, pateikti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kanapių augintojo pažymą.

Iki lapkričio 30 d.

Siekiantiems gauti susietąją paramą už  daržovių auginimą uždarame grunte (šildomuose šiltnamiuose) būtina pateikti visus reikalingus dokumentus.

Iki lapkričio 1 d.

Agentūrai užklausus būtina pateikti prašomus dokumentus dėl valdų skaldymo.

Iki gruodžio 1 d.

Siekiant deklaruoti naujus plotus kitais metais, reikia aprašyti KŽS ribų pasikeitimus

 
SVARBIAUSIOS DATOS REIKALAVIMŲ ĮVYKDYMUI

Data (einamieji metai)

Veiksmas

Iki birželio 1 d.

Deklaravus pūdymą siekiant atitikti EASV reikalavimus, pareiškėjams leidžiama panaudoti chemines augalų apsaugos priemones.

Nuo balandžio 1 d.

iki birželio 30 d

Įsėti žolinį įsėlį  į pagrindinį pasėlį. Įsėliniai augalai negali būti ganomi ar juose šienaujama žolė iki einamųjų metų spalio 15 d.

Iki liepos 31 d.

Agentūros patikros vietoje metu pareiškėjas privalo užtikrinti, kad augina tai, ką deklaruoja (pvz., parodyti pasėlio liekanas).

Iki rugpjūčio 1 d.

Būtina nušienauti deklaruojamų pievų, sodų ir uogynų tarpueilius, griovius (netaikoma dalyvaujantiems KPP), palaukes. 

Nuo birželio 30 d.

iki rugpjūčio 15 d.

Pasėti posėlį bent iš dviejų vasarinių augalų rūšių sėklų. Augalai turi būti sudygę ir matomi lauke nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d.

Iki rugsėjo 15 d.

Žaliajame pūdyme augalai turi būti įterpti į dirvą.

Iki rugsėjo 30 d.

Būtina nušienauti melioracijos griovių šlaitus, dalyvaujantiems  veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“.

Iki spalio 1 d.

Užliejamų pievų teritorijose žolės ritinius reikia išvežti iš laukų.

Iki lapkričio 1 d.

Siekiant atitikti EASV reikalavimus plotuose, kuriuose deklaruoti augalai (nurodyti II klasifikatoriaus grupėje), nuėmus jų derlių, minėtus plotus reikia apsėti iki lapkričio 1 d. arba palikti nuimto derliaus ražienas bent iki gruodžio 15 d.

Iki lapkričio 1 d.

Juodąjį pūdymą būtina apsodinti ar apsėti žemės ūkio augalais.

Nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d. juodajame pūdyme  negali būti vykdoma jokia žemės ūkio gamyba.

Iki gruodžio 1 d.

Esant poreikiui – aprašyti KŽS ribų pasikeitimus kitiems metams.

Iki gruodžio 31 d.

Jei valdoje įvyko pasikeitimų, būtina atnaujinti valdos duomenis valdų registre.


SVARBU

Pareiškėjai  prašantys paramos vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių negali išregistruoti žemės ūkio valdos iki kitų metų paraiškų teikimo  pradžios pagal priemonę .

Žemės ūkio valdos išregistravimo atveju (iki kitų metų paraiškų teikimo pradžios pagal priemonę), pareiškėjas nebeteks teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki šios datos pareiškėjui jau bus išmokėta, jis privalės paramą grąžinti.

 


TIESIOGINĖ PARAMA 2015-2020 M. 
Informaciją rasite čia. 

PASIKEITĖ  LEIDIMŲ ĮSIGYTI GAZOLIŲ, SKIRTŲ NAUDOTI ŽEMĖS ŪKYJE, IŠDAVIMO TVARKA

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad, siekdama supaprastinti leidimų, suteikiančių teisę žemės ūkio veiklos subjektams iš pardavėjų, taikant akcizų lengvatą, įsigyti gazolių, nurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje (toliau – leidimai) išdavimą, 2016 metais optimizavo leidimų išdavimo procesą. Buvo atlikti šie esminiai pakeitimai:

-  leidimai generuojami automatizuotai, t. y. žemės ūkio veiklos subjektas neturi teikti prašymo išduoti leidimą. Leidimai generuojami VMI prie FM gavus žemės ūkio veiklos subjekto deklaruotus duomenis, naudojamus gazolių kiekiui apskaičiuoti ir praėjusių metų išnaudotą gazolių kiekį;

-  automatizuotai parengtas leidimas įkeliamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo autorizuotų paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), todėl žemės ūkio veiklos subjektas gali bet kada jį atsispausdinti ir naudoti;

-  žemės ūkio veiklos subjektai gali stebėti gazolių likučio pokytį Mano VMI portale realiu laiku, nes gazolių pardavėjai registruoja visas operacijas tiesiogiai į VMI prie FM Akcizų informacinę sistemą.

VMI prie FM parengė atmintinę, kurioje pateikiama išsamesnė informacija apie leidimų išdavimo tvarkos pakeitimus ir kitus aktualius klausimus, susijusius su gazolių apskaita, prievolių vykdymu. Šioje atmintinėje taip pat pateikiami paaiškinimai, kaip žemės ūkio veiklos subjektai gali prisijungti prie Mano VMI portalo, rasti parengtą leidimą ir patikrinti gazolių likutį.

Atmintinė                                                                                                 Valstybinės mokesčių inspekcijos informacijaŪKINIŲ GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS

2018 m. sausio 2 d. – gruodžio 31 d. savivaldybės Žemės ūkio skyriuje  priimamos paraiškos ūkinių gyvūnų draudimo įmokų daliai kompensuoti. Informacija teikiama telefonu (8 345)  60 771

Daugiau informacijos čia


 

  DĖL PAVĖLUOTŲ PRANEŠIMŲ  APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMĄ IR KAITĄ  LAIKYTOJAMS BUS MAŽINAMA SUSIETOJI PARAMA

Jeigu valdos valdytojas duomenis apie mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių, pieninių ožkų perkėlimus, kaitą pavėluotai pateikia paslaugos teikėjui (taip pat Valstybinio maisto ir veterinarijos teritoriniam skyriui, skerdimo įmonei, prekiautojui ūkiniais gyvūnais) arba suveda į ŪGR pavėluotai, pareiškėjui taikoma sankcija – skaičiuojama 20 proc. sankciją už kiekvieną konkretų gyvulį pagal einamaisiais metais atskiru žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus tikslius išmokos dydžius už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką.

Apie visus laikomų galvijų kaitos (pardavimo, prieauglio atsivedimo ir paženklinimo, paskerdimo, gaišimo) ir perkėlimo (išvežimo, atvežimo) duomenis galvijo laikytojas privalo pranešti per 7 kalendorines dienas, užpildydamas GŽ-2 formą.

Avių laikytojai, siekiantys valstybės paramos privalo paženklinti ir registruoti avis per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo, o nesiekiantys – per 6 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos. Apie avių perkėlimą ir kaitą visi laikytojai privalo pranešti, užpildydami GŽ-2 formą per 7 kalendorines dienas.

Ožkų laikytojai privalo ženklinti ir registruoti ožkas per 6 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežat iš laikymo vietos, pranešimas (GŽ-2) apie ožkų perkėlimą ir kaitą turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas.

Pranešti apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą laikytojas gali keliais būdais. Laikytojas gali kreiptis į VMVT teritorinį skyrių arba į ženklinimo paslaugų teikėją ir pateikti užpildytą GŽ-2 formą. Ūkinių gyvūnų laikytojai gali ir patys įvesti duomenis į ŪGR. Laikytojai, norintys patys įvesti duomenis į ŪGR, turi gauti prisijungimą, kreipdamiesi į VMVT teritorinį skyrių. VMVT perduoda šiuos prašymus VĮ ŽŪIKVC prisijungimo slaptažodžiams suteikti.

Gyvūnų supirkėjai neturi teisės tvarkyti ūkinių gyvūnų perkėlimo ir kaitos dokumentų už ūkinio gyvūno laikytoją,  todėl jie negali „nurašyti gyvulius“ .

Taip pat labai svarbu, pateikiant GŽ-2 formą, patikslinti mobiliųjų telefonų numerius ir suvesti į Ūkinių gyvūnų registrą aktualius mobiliųjų telefonų numerių duomenis, kad būtų galimybė laiku informuoti laikytojus apie pavėluotus, nepraneštus ūkinių gyvūnų perkėlimo ar kaitos įvykius SMS žinute


INFORMACIJA APIE IŠMOKAS IR NEATITIKIMUS PARAIŠKOSE – NMA INFORMACINIAME PORTALE

Pareiškėjai pateikę paraiškas tiesioginėms išmokoms už pasėlius, gyvulius ir  paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, mokamai už plotus gauti  turėtų atkreipti dėmesį, kaip jie paraiškoje pažymėjo, kokiu būdu pageidauja gauti informaciją iš Nacionalinės mokėjimo agentūros. Jeigu pareiškėjai nepažymėjo, kad nori  informaciją gauti paštu, elektroniniu paštu ar SMS žinute, tokiu atveju informaciją apie paraiškos vertinimo eigą ir neatitikimus jie ras tik NMA informaciniame portale. Pranešimai jiems nebus siunčiami.

Pareiškėjai ir paramos gavėjai prie NMA informacinio portalo gali prisijungti adresu https://portal.nma.lt, pasirinkę skiltį „Prisijungimas“. Prisijungti galima per elektroninius valdžios vartus arba banką, su kuriuo vartotojas yra sudaręs elektroninės bankininkystės sutartį.

NMA informaciniame portale  galima stebėti paraiškos būseną, iš karto sužinoti apie paraiškoje rastus neatitikimus. Pareiškėjai informaciniame portale gali pasitikrinti, kokia paramos suma skirta, ar ji jau patvirtinta, kada bus išmokėta. Portale klientui primenama ir apie NMA išsiųstus paklausimus, į kuriuos reikėtų atsakyti. 

Vienas iš NMA informacinio portalo privalumų yra tas, kad klientai gali matyti visą dokumentų pateikimo bei gavimo, taip pat susirašinėjimo su NMA istoriją. 

Pasirinkę meniu punktą „Pranešimai“, portalo vartotojai gali matyti visus išsiųstus ir gautus pranešimus, tarp kurių – ne tik elektroniniai pranešimai, bet ir paprastu paštu išsiųsti laiškai. Tradiciniu paštu informacija mūsų klientus gali pasiekti ir už savaitės, o portalo vartotojams laukti nereikia – užtenka prisijungti, ir vienoje vietoje galima matyti visą aktualią informaciją.

Visi pranešimai yra individualizuoti ir maksimaliai pritaikyti prie klientų poreikių – prisijungę paramos gavėjai mato tik jiems aktualią informaciją. Pavyzdžiui, paramos gavėjui gali būti primenami galutiniai įsipareigojimų įvykdymo terminai, pateikiami pranešimai apie trūkstamus dokumentus ir pan., plotinėse priemonėse dalyvaujantys paramos gavėjai po deklaruotų plotų lentele gali matyti pranešimus apie planuojamas patikras.

Vienas iš paramos gavėjų įsipareigojimų – informuoti NMA specialistus apie pasikeitusius kontaktinius duomenis bei sąskaitą banke. Portalo vartotojai pakeisti savo ir jų atstovaujamų pareiškėjų kontaktinius duomenis bei sąskaitą banke gali bet kuriuo metu – tereikia pagrindiniame NMA portalo lange pasirinkti meniu punktą „Keisti paraiškų duomenis“. Duomenys daugeliu atveju yra atnaujinami iš karto arba per trumpą laikotarpį, kuris nurodomas portalo pranešime.

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija


BIČIŲ LAIKYTOJUS PRIVALU INFORMUOTI, KUR BUS SĖJAMAS RAPSAS IR KADA BUS PURŠKIAMI LAUKAI

 Žemės naudotojas, besirengiantis apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar sėti rapsų sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, jei jų sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas prieš purškimą ar sėją per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) turi pranešti planuojamo purškimo ar rapsų sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą, augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą.

Žemės naudotojas,  turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste, tai gali padarytis  pats prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą.

Jei žemės naudotojas pranešime nurodytą dieną purškimo nevykdys ar nesės rapsų, jis nedelsdamas privalo paskelbti per PPIS apie planuojamo purškimo ar rapsų sėjos atšaukimą. Savo ruožtu ŽŪIKVC informuoja bičių laikytojus apie purškimo ar sėjos atšaukimą.


 DAUGIAMEČIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ ATKŪRIMO TVARKA

Reikalavimai atkurti išartas daugiametes pievas taikomi, jei daugiamečių pievų rodiklis Lietuvoje yra sumažėjęs daugiau kaip 5 proc., palyginti su referenciniu santykiu (2012 m. deklaruotų daugiamečių ganyklų arba pievų bei 2015 m. deklaruotų naujų daugiamečių ganyklų arba pievų plotų sumos ir bendro 2015 m. deklaruoto žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis, su kuriuo lyginamas einamųjų metų daugiamečių ganyklų arba pievų santykis).

Atkurti daugiametes pievas – iki paraiškos pateikimo dienos

Apie tai, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja pareiškėjus iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Šiems pareiškėjams nustatoma asmeninė pareiga atkurti išartą daugiametės pievos plotą iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos ir išlaikyti jį ne mažiau kaip 5 metus. 

Atkurti daugiametes pievas turi pareiškėjai, kurie pagal dviejų ankstesnių metų paraiškų (neatsižvelgiant į jas pateikusį pareiškėją) duomenis deklaravo plotus, kuriuose vietoj daugiametės pievos vykdoma kita veikla. 

Pareiškėjas, neišlaikęs daugiamečių pievų, jas privalės atkurti tame pačiame arba kitame plote. Kitas plotas yra tinkamas atkurti daugiamečių pievų plotą tada, kai jame nuo 2012 m. imtinai nė karto nebuvo deklaruota daugiametė pieva. 

Pareiškėjai, kurie įpareigoti atkurti išartus anksčiau buvusius daugiamečių pievų plotus, pakeistus į kitos paskirties, informuojami, kiek tiksliai jie turi pertvarkyti plotų atgal į pievą. Atkūrimo reikalavimas taikomas plotams, kurie yra 0,1 ha arba didesni. 

Pareiškėjai privalės atkurti tik tą pakeistos paskirties anksčiau buvusios pievos ploto dalį, kuri pakeista į žemės ūkio paskirties. 

Jei ateinančiais metais daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėja daugiau nei leidžiama, už neatkurtus suartus daugiamečių pievų plotus išmokėtos paramos lėšos už žalinimo reikalavimų laikymąsi susigrąžinamos.

Pažeidžiamos daugiametės ganyklos arba pievos

Aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamos daugiametės ganyklos arba pievos patenka į pievų ir joms artimų buveinių, pelkių ir medžiais apaugusių natūralių buveinių teritoriją „Natura 2000“. Jas draudžiama arti, jų negalima ir atnaujinti – suarti ir atsėti, taip pat jose vykdyti ne žemės ūkio veiklą. 

Nustačiusi, kad pareiškėjas nesilaiko įsipareigojimų, t. y. pievas išarė ar jose vykdo ne žemės ūkio veiklą, NMA informuoja, kad pareiškėjas privalo toje pačioje vietoje atkurti daugiametę pievą iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos. 

Daugiamečių pievų atkurti nereikia, jei pagal reikalavimus jos apsodinamos mišku (išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energetinius medžius) arba jų plotas panaudojamas viešiesiems tikslams. 

Pareiškėjams, po NMA informavimo iki kitų metų deklaravimo pradžios neatkūrusiems daugiamečių pievų plotų, o aplinkos atžvilgiu pažeidžiamos daugiametės pievos atveju – iš karto, kai nustatomas faktas, kad pieva buvo išarta arba pakeista jos paskirtis, mažinama žalinimo išmoka: 2015 ir 2016 metais didžiausias galimas sumažinimas – žalinimo išmokos nemokėjimas už išartą ir neatkurtą daugiametės pievos plotą, o nuo 2017 metų – galimai ir papildomas minėtos išmokos mažinimas.

Įpareigojimo atkurti daugiametes pievas eiliškumas

Įpareigojimai dėl daugiamečių pievų atkūrimo pareiškėjams taikomi tokiu eiliškumu:

Kada reikalavimas gali būti netaikomas

Daugiamečių pievų atkūrimo reikalavimas netaikomas, jei: 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad aplinkos atžvilgiu pažeidžiamos daugiametės pievos atveju išimčių, kai netaikomas šis reikalavimas, yra mažiau. Neatkurti daugiametės pievos ploto galima tik dviem atvejais: kai žemė buvo paimta valstybės nuosavybėn arba jei daugiametė pieva buvo apsodinama mišku.

Naudinga informacija:     Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašas


EKOLOGINIU ATŽVILGIU SVARBIŲ VIETOVIŲ (EASV) KRAŠTOVAIZDŽIO ELEMENTŲ ŽYMĖJIMAS 

Pareiškėjams, deklaravusiems daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalu deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). EASV sąrašas išplečiamas, t. y. prie jau esamų EASV elementų (pūdymo ir azotą kaupiančių augalų) pridedami: posėlis arba žolinis įsėlis, trumpos rotacijos želdinių plotas, medžių grupės ar miškeliai, tvenkiniai ir kūdros, palaukės, grioviai.

Tie pareiškėjai, kurie 2017 m. pageidauja  medžių grupes, miškelius, tvenkinius, kūdras, griovius deklaruoti kaip EASV, juos turi pažymeti PPIS .

Pažymėti EASV kraštovaizdžių elementus: medžių grupes, griovius ir tvenkinius arba kūdras galite paspaudus Paraiškų priėmimo informacinėje sistemos (PPIS) meniu juostoje „Kraštovaizdžio elementų žymėjimas“. Atkreipiame dėmesį, kad pažymėti kraštovaizdžio elementai bus tikrinami ir įtraukti į EASV sluoksnį, o 2017 m. paraiškų teikimo metu galėsite juos deklaruoti. Prašome Jūsų žymėti tik esamus, nekintančius EASV elementus.

Pareiškėjai gali prisijungti prie PPIS per Elektroninius valdžios vartus

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/163/46?searchId=00670e1c-8705-4e48-8e81-78584ab22a48 


 TIESIOGINĖS IŠMOKOS 2015 - 2020 M.

Informaciją rasite čia 


 ATLIEKAMŲ MĖSINIŲ GALVIJŲ IR AVIŲ PATIKRŲ VIETOJE METU NUSTATOMI NEATITIKIMAI

Informuojame, kad siekantys gauti išmokas už mėsinius galvijus ir avis pagal 2014 m. vasario 4 d. Žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-73 "Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisykles" turi laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 reikalavimų.

Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai :


DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO PAVOJAUS

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad kiekvienas kiaulių laikytojas privalo registruoti kiaulių laikymo vietas, jose laikomas kiaules ir tvarkyti jų apskaitą. Pažymėtina, kad numačius kompensacijos mechanizmus dėl buferinės zonos nustatymo, kompensuojama būtų tik gyvūnų laikymo vietas užregistravusių ir  tinkamai gyvūnų apskaitą tvarkančių ūkininkų paraiškos.

Atkreipiame dėmesį, kad ūkinių gyvūnų laikytojai gali užtraukti administracinę atsakomybę, jei neregistruos laikomų kiaulių ir ne laiku pateiks reikalingus duomenis.

Be to, visi kiaulių laikytojai ir augintojai, nesilaikantys biologinės saugos reikalavimų kiaulių ūkiuose, laiku neinformavę apie pirmuosius ligos požymius ir taip neužkirtę ligų plitimo, praranda teisę į nuostolių kompensavimą už paskerstus / sunaikintus gyvūnus, šalutinių gyvūninių produktų naikinimą, laikymo vietos valymą ir dezinfekavimą ir privalo pats padengti visus su ligos likvidavimu kilusius kaštus.

Primename, kad dėl Afrikinio kiaulių maro grėsmės kiaulių laikytojai turi laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos aprašo, patvirtinto LR Žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, Ūkinių gyvūnų registre registruoti kiaulių laikymo vietas ir jose laikomų kiaulių skaičių ir per 7 kalendorines dienas pranešti apie kiaulių perkėlimą ir kaitą. 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-03 13:21:59