Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Asmens duomenų apsauga

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gegužės   d.

įsakymu Nr. AT-

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo Šakių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių (toliau – taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Šakių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija), užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
 2. Šių taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones.
 3. Taisyklių privalo laikytis visi savivaldybės administracijoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kurie tvarko Administracijoje esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų pareigybių aprašymuose nustatytoms funkcijoms atlikti.
 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. duomenų valdytojas –  Šakių rajono savivaldybės administracija;

4.2. duomenų naudotojas – duomenų valdytojo padaliniai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai, kurie turi teisę naudoti asmens duomenis numatytoms funkcijoms atlikti ir yra įvardinti šiose taisyklėse. Jei toliau tekste duomenų naudotojams keliami konkretūs reikalavimai dėl asmens duomenų saugos veiksmų, tai duomenų naudotojas suprantamas kaip konkretus padalinio darbuotojas, kuriam suteikta teisė naudoti asmens duomenis savo darbo funkcijoms atlikti;

4.3. duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektą); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybė tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

4.4. duomenų gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, art tai trečioji šalis ar ne;

4.5. duomenų subjektas – Šakių rajono gyventojas ar asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą Šakių rajone, nekilnojamojo turto savininkas, Administracijos darbuotojas, savivaldybės tarybos narys arba bet koks kitas asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Administracija

4.6. duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, ištrynimas arba naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;

4.7. duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

 1. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą bei teisę rinkti asmens duomenis.

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

 1. Administracijos padaliniai, įgyvendindami savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

7.1.  Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius:

7.1.1. teritorijų planavimo dokumentų organizavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, žemės valdų dokumentų rengimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, kai reikia pagal teisės aktus – nekilnojamojo turto registro duomenis, jei projektuotojas fizinis asmuo – asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, teisės užsiimti atitinkama veikla duomenys;

7.1.2. leidimų statyti (griauti) statinius, leidimų įrengti išorinę reklamą tikslais (kai reklamą rengia fizinis asmuo), tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas;

7.1.3. statybos užbaigimo procedūrų atlikimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: statinio projekto vadovo, statinio statybos darbų vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas ir pavardė, asmens kodas, teisės verstis tam tikra ūkine veikla duomenys;

7.1.4. statinių naudojimo priežiūros funkcijų atlikimo, statinio naudotojo nustatymo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, turto nuosavybės teisės duomenys;

7.1.5. pažymų apie naujai suformuotą nekilnojamojo kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį ir pažymų apie patalpų ir statinių naudojimą pagal paskirtį išdavimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: statinio savininko vardas ir pavardė, asmens kodas, bendraturčių vardas ir pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas;

7.1.6. licencijų ir leidimų verstis automobilių transporto ūkine veikla išdavimo,  papildymo, patikslinimo tvarko šiuos fizinio asmens arba juridinio asmens vadovo duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, teisės verstis tam tikra ūkine veikla, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys;

7.1.7. licencijų ir leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, dujomis, suskystintomis naftos dujomis išdavimo, papildymo, patikslinimo tikslais tvarko šiuos juridinio asmens vadovo (fizinio asmens) duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, ypatingi asmens duomenys: informacija apie teistumą, administracinius nusižengimus;

7.1.8. leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, el. paštas, žemės sklypo nuosavybės teisės, teisės verstis tam tikra ūkine veikla duomenys, ypatingi asmens duomenys: sveikatos, kai kurie kiti asmeniui būdingi socialinio pobūdžio duomenys.

7.2. Centralizuotos buhalterijos skyrius:

7.2.1. vidaus administravimo tikslais tvarko savivaldybėje dirbančių asmenų, savivaldybės tarybos narių duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, šeiminė padėtis, duomenys papildomai pensijai gauti;

7.2.2. mokėjimų fiziniams asmenims (programų vykdytojams arba teikiantiems prekes ir paslaugas pagal viešųjų pirkimų sutartis) tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

7.2.3. valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, nuosavybės ar kita teise valdomo žemės sklypo duomenys.

7.3. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius:

7.3.1. civilinės būklės aktų registravimo ir su registravimu susijusių kitų funkcijų  atlikimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, gimimo vieta, tautybė, pilietybė, lytis, įrašo sudarymo data, vieta ir numeris, mirties data, mirties vieta, mirties priežastis, santuokos sudarymo data ir vieta, santuokos nutraukimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir galiojimo data, kas išdavęs;

7.3.2.  darbų saugos instruktavimo tikslais, tirdamas Administracijoje įvykusius nelaimingus atsitikimus tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, pareigos;

7.3.3. viešųjų darbų ir visuomenei naudingos veiklos organizavimo tikslais tvarko šiuos duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, darbinio užimtumo būklė;

7.3.4. dokumentų juridinio asmens darbuotojui išduoti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija rengimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo vieta ir data, gyvenamoji vieta, darbovietė ir pareigos, prisirašymo prie gydymo įstaigos duomenys, ypatingi asmens duomenys: sveikatos būklės, administracinius teisės pažeidimų, pradėto ikiteisminio tyrimo ar kaltinimo privataus kaltinimo byloje ir teismo priimto apkaltinamojo nuosprendžio duomenys;

7.3.5. valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimo, atstovavimo savivaldybei teisėsaugos institucijose ir teismuose tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data, deklaruota arba faktinė gyvenamoji vieta, šeiminė padėtis, deklaruojamos pajamos, ypatingi asmens duomenys –  nustatyto darbingumo (neįgalumo) lygio duomenys;

7.3.6. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pavaldžių įstaigų vadovų bylų tvarkymo, pretendentų į valstybės tarnautojų, darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų pareigas bylų tvarkymo, privačių interesų deklaravimo kontrolės tikslais tvarko šiuos duomenis: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, pilietybė, gyvenamoji vieta, darbovietės pavadinimas ir pareigos, šeiminė padėtis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris, diplomas ar kitas dokumentas, ypatingi asmens duomenys: informacija apie teistumą, sveikatą, taip pat kiti asmeniui būdingi ekonominio ar socialinio pobūdžio duomenys, kuriuos būtina tvarkyti užtikrinant tinkamą vidaus administravimą;

7.3.7. viešųjų pirkimų konkursų organizavimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: juridinio asmens vadovo, Viešųjų pirkimų komisijos narių vardas ir pavardė.

7.4. Bendrųjų reikalų skyrius:

7.4.1. kompiuterių tinklų, elektroninio pašto vartotojų administravimo, interneto svetainės www.sakiai.lt tvarkymo, informacinių sistemų ir kompiuterizuotų darbo vietų diegimo ir priežiūros tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, pareigos;

7.4.2. asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir administracinių paslaugų teikimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, gimimo data  arba asmens kodas (kai tai numatyta teisės aktuose), deklaruota arba faktinė gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, šeiminė padėtis, šeimos sudėtis;

7.4.3. archyvinių dokumentų kopijų išdavimo, likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimo toliau saugoti tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, darbo užmokestis, darbo stažas, priėmimo į darbą ir atleidimo datos, vaiko auginimo atostogos, juridinio asmens vadovo vardas ir pavardė;

7.4.4. užtikrindamas Administracijos turto apsaugą tvarko šiuos asmens duomenis – vaizdo stebėjimo;

7.4.5. automobilių perdavimo aktų rengimo, kelionės lapų išdavimo tikslais tvarko šiuos duomenis: asmens vardas, pavardė, pareigos, automobilio identifikavimo duomenys;

7.4.6. dokumentų valdymo, paslaugų teikimo, archyvų informacinių sistemų administravimo tikslais tvarko šiuos duomenis: asmens, vardas, pavardė, pareigos, el. p. adresas.

7.5. Kultūros ir turizmo skyrius:

7.5.1. viešųjų renginių organizavimo tikslu tvarko šiuos duomenis: asmens vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. paštas;

7.5.2. kultūros projektų administravimo tikslais tvarko šiuos duomenis: programų vykdytojų (fizinių asmenų) vardas ir pavardė, asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

7.5.3. kultūros premijų skyrimo tikslais tvarko šiuos duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, mokymosi duomenys;

7.5.4. nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų stebėsenos tikslais tvarko šių objektų valdytojų ar savininkų duomenis: asmens vardas ir pavardė, gimimo metai, adresas, nuosavybės ar kita teise valdomo žemės sklypo ar pastato duomenys.

7.6. Struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos):

7.6.1. kelio ženklų įrengimo administravimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta,  el. pašto adresas, kai tai būtina pagal teisės aktus – ypatingus asmens duomenis:  neįgalumo, darbingumo lygių, teisės vairuoti duomenys;

7.6.3. leidimų kasinėti išdavimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas;

7.6.4. kapaviečių priežiūros administravimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, mirties ir palaikų palaidojimo vietos duomenys, giminystės duomenys;

7.6.5. leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis išdavimo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, ypatingi asmens duomenys: informacija apie sveikatą, kai kurie kiti asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio ar socialinio pobūdžio duomenys;

7.6.6. gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, gimimo vieta, lytis, tautybė, pilietybė, mirties data, mirties vieta, gyvenamoji vieta, šeimos sudėtis, asmens nekilnojamojo turto nuosavybės teisės, faktinės gyvenamosios vietos duomenys, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir galiojimo data, el. pašto adresas, telefono numeris;

7.6.7. želdinių kirtimo ar pertvarkymo leidimų išdavimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas,  nuosavybės ar kita teise valdomo žemės sklypo duomenys;

7.6.8. leidimų laidoti išdavimo, prašymų priėmimo dėl laidojimo pašalpos, slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos ir/ar šalpos išmokos jų gavėjus laidojantiems asmenims tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, mirties data, mirties vieta, mirties priežastis, paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta, artimųjų palaidojimo vieta, mirusiojo gautų išmokų duomenys, laidojančio asmens deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, giminystės ryšys, asmens dokumento duomenys, banko sąskaitos numeris;

7.6.9. notarinių veiksmų atlikimo tikslais tvarko šiuos duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, išdavimo vieta ir data, galiojimo data;

7.6.10. pažymų apie šeimos sudėtį ir kitus dokumentus faktinei padėčiai patvirtinti tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamoji vieta, asmens nekilnojamojo turto nuosavybės teisės;

7.6.11. charakteristikų išdavimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamoji vieta, asmens nekilnojamojo turto nuosavybės teisės.

7.7. Socialinės paramos skyrius:

7.7.1. socialinių išmokų, socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, pilietybė, gyvenamoji vieta, šeimos sudėtis, lytis, šeiminė padėtis, santuokos, ištuokos ir mirties datos, nepilnamečių vaikų ir vaikų iki 24 m., besimokančių teisėtai veikiančiose švietimo įstaigose, išsimokslinimas, darbinio užimtumo būklės žyma, šeimos narių pajamos (tokia apimtimi, kiek tai reikalinga konkrečiam sprendimui priimti), darbovietės pavadinimas ir pareigos, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir galiojimo data, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (kai reikia pervesti pinigines išmokas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, ypatingi asmens duomenys: informacija apie sveikatą, kai kurie kiti asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio ar socialinio pobūdžio duomenys.

7.8. Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius:

7.8.1. vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo organizavimo, valstybinės ir regiono švietimo politikos įgyvendinimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: Mokinių ir Pedagogų registruose – mokinio, pedagogo vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, amžius, lytis, gimtoji kalba, pilietybė, gyvenamoji vieta, deklaruota gyvenamoji vieta, mokinių tėvų gyvenamoji vieta, leidimo gyventi Lietuvoje numeris ir data, šalis, iš kurios atvyko užsienietis (registruojant iš užsienio gyventi atvykusius asmenis), vaiko, mokinio specialieji ugdymosi poreikiai, mokymosi proceso organizavimo būdas, mokymosi programa, asmens (pedagogo) išsilavinimas, pareigybė, darbovietė, darbo stažas, vadybinis darbo stažas, priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo data ir pagrindas, asmens (mokinio) priėmimo į mokyklą ir išregistravimo iš mokyklos data, pagrindas, mokiniui išduoti išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai; Švietimo ir mokslo institucijų registre –  informacija apie laisvuosius mokytojus (asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, duomenys apie teisę vertis tam tikra veikla). Mokinio krepšelio lėšų administravimo tikslais: ikimokyklinio amžiaus vaikų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, vieno iš tėvų vardas, pavardė, telefono numeris. Pasiekimų patikrinimo ir egzaminų organizavimo tikslais: vardas ir pavardė, asmens kodas, ugdymo įstaiga. Švietimo įstaigų vadovų duomenys pagal darbo sutarties ir atestacijos reikalavimus: vardas ir pavardė, asmens kodas, išsilavinimas ir kvalifikacija, darbo užmokesčio koeficientai, įstaigos pavadinimas, telefonas;

7.8.2. jaunimo projektų administravimo tikslais tvarko šiuos duomenis: programų vykdytojų (fizinių asmenų) vardas ir pavardė, asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

7.8.3. paramos studentams,  premijų skyrimo tikslais tvarko šiuos duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, mokymosi duomenys;

 7.8.4. vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sporto organizavimo tikslais tvarko šiuos programų vykdytojų (fizinių asmenų) duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, el. pašto adresas, telefono numeris;

7.8.5. socialinės paramos mokiniams teikimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, pilietybė, gyvenamoji vieta, šeimos sudėtis, lytis, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų ir vaikų iki 24 m., besimokančių teisėtai veikiančiose švietimo įstaigose, išsimokslinimas, šeimos narių pajamos (tokia apimtimi, kiek tai reikalinga  sprendimui priimti), darbovietės pavadinimas ir pareigos, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir galiojimo data, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (kai reikia pervesti lėšas mokinio reikmenims įsigyti), telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

7.9. Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius:

7.9.1. asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų tvarkymo, savivaldybės socialinio būsto nuomos dokumentų rengimo, Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos įgyvendinimo, gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymo ir būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, šeimos sudėtis, lytis, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų ir vaikų iki 24 m., besimokančių teisėtai veikiančiose švietimo įstaigose, duomenys, šeimos narių turto (įskaitant gautas pajamas, kiek tai susiję su konkrečiu klausimu), nuosavybės teise turimų gyvenamųjų patalpų duomenys, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, gimimo, santuokos, mirties duomenys; ypatingi asmens duomenys: informacija apie sveikatą, kai kurie kiti asmeniui būdingi socialinio ir ekonominio pobūdžio duomenys;

7.9.2. savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimo dokumentų rengimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos, šeimos sudėties, šeiminės padėties, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys;

7.9.3. statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, apskaitos tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, informacija apie nekilnojamojo turto nuosavybės teisę;

7.9.4. asmenų, turinčių teisę į paramą iš verslo plėtros fondo, pervedant paskirtas lėšas, tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas,  gyvenamoji vieta, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

7.9.5. asmenų, laiduojančių paramos (paskolos gavėjo) įsipareigojimų vykdymą, tikslais tvarko šiuos duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas,  gyvenamoji vieta , atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

7.9.6. asmenų, gaunančių paramą (paskolą) iš verslo plėtros fondo, įkeičiant nekilnojamą turtą, tikslais tvarko turto davėjo duomenis: vardas, pavardė, adresas, įkeičiamo turto unikalus numeris, turto adresas, aprašymas, vertė.

7.10. Vaiko teisių apsaugos skyrius vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo, vaikų teisių apsaugos, darbo su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos vaikais, problemiškomis šeimomis, informacijos ir išvadų teikimo teismams, teisėsaugos institucijoms tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, lytis, pilietybė, narystės šeimoje statusas,  šeiminė padėtis, šeimos pajamos, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, šeimos klasifikavimo duomenys; ypatingi asmens duomenys: sveikatos, kai kurie kiti asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio ar socialinio pobūdžio duomenys.

7.11. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius:

7.11.1. asmenų prašymų nagrinėjimo ir vykdymo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektronis paštas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

7.12. Vyriausiasis specialistas sveikatos projektų administravimo tikslais tvarko šiuos programų vykdytojų (fizinių asmenų) duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

7.13. Vyriausiasis specialistas  minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, lytis, pilietybė, narystės šeimoje statusas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, ugdymo įstaiga ir klasė.

7.14. Atskiru įsakymu įgalioti struktūriniai padaliniai administracinių nusižengimų išaiškinimo ir administracinių bylų nagrinėjimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, darbovietė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), el. pašto adresas,
administracinio teisės nusižengimo padarymo data, laikas, vieta, su administraciniu nusižengimu susijusios transporto priemonės valstybinis numeris, pavadinimas, markė, su administraciniu nusižengimu susijusio nekilnojamojo turto duomenys. 

 1. Asmens duomenys administracijoje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir automatiniu būdu.

Duomenims tvarkyti automatiniu būdu naudojamos šios informacinės sistemos: Dokumentų valdymo sistema „Kontora“, valstybės tarnautojų registras VATARAS, privačių interesų deklaracijų informacinė sistema IDIS, „Sodros“ duomenų bazė, Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas EPP, elektroninio archyvo informacinė sistema EAIS, informacinis programinis kompleksas „Sąmata“, Kelių projektų informacinė sistema, Nekilnojamojo turto registras, Finansų valdymo sistema, finansų valdymo apskaitos informacinė sistema „Biudžetas“ ir „Biudžetas vs“, VMI elektroninio deklaravimo sistema, „Sodros“ elektroninė draudėjų sistema, Elektroninė statistinė duomenų parengimo ir perdavimo sistema, socialinės paramos šeimai informacinė sistema SPIS: SODRA, Gyventojų registras, Lietuvos darbo birža, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT), VĮ „Regitra“, Mokinių registras, Studentų registras, VMI (deklaracijų duomenys), VMI (nelegalus darbas), Žemės ūkio technika, socialinės paramos informacinė sistema „Parama“, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras prie VRM, Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenų bazė, Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazė, Švietimo valdymo informacinė sistema ŠVIS, atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimosi sistema AIKOS, pedagogų duomenų bazė PR, Mokinių registru MR, Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacine sistema NEMIS, Švietimo ir mokslo institucijų registras ŠMIR, Švietimo valdymo informacinė sistema, Egzaminų centro programa KELTAS, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras KTPRR, statybos leidimų duomenų tvarkymo informacinė sistema „Infostatyba“, „ArcGIS“, „ArcMAP“, topografinių duomenų administravimo sistema „GIS GeoMap“, „WebGIS“, Teritorijų planavimo dokumentų registras TPDRIS, Žemės planavimo dokumentų registro informacinė sistema ŽPDRIS, žemės nuomos mokesčio apskaitos sistema MASIS, VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinė sistema, Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, Centrinės perkančiosios organizacijos informacinė sistema, Administracinių nusižengimų registro informacinė sistema ATPR, Elektroninių valdžios vartų portalas, savivaldybės interneto svetainės administravimo sistema, elektroninio pašto sistema.

 

III skyrius

Pagrindiniai asmens duomenų TVARKYMO IR apsaugos Reikalavimai

 

 1. Administracijos darbuotojai, atlikdami savo funkcijas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų:

9.1. asmens duomenys renkami šių taisyklių 7 punkte apibrėžtais tikslais ir paskui tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

9.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

9.3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;

9.4. asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

9.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

9.6. asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose savivaldybės veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

 1. Asmens duomenys Administracijoje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant:

10.1. tiesiogiai iš duomenų subjekto;

10.2. pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio asmens duomenų rinkimo atveju);

10.3. duomenų valdytojui pateikiant prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis (vienkartinio asmens duomenų rinkimo atveju). 

 1. Asmens duomenų saugojimo terminus ir veiksmus, kurie atliekami pasibaigus šiam terminui, nustato teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs asmens dokumentų (duomenų) saugojimo terminai nustatyti Administracijos Dokumentacijos plane. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvui saugoti.
 2. Administracija užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.
 3. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Administracija gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Administraciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai, pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju) arba Administracijos ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju).
 4. Duomenų gavėjo prašymai ir duomenų teikimo sutartys privalo atitikti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus. Teikiant duomenis pagal duomenų teikimo sutartį, prioritetas teikiamas automatiniam duomenų teikimui, o teikiant duomenis pagal duomenų gavėjo prašymą – duomenų teikimui elektroninių ryšių priemonėmis.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

 1. Administracija įgyvendina taisyklėse nurodytas organizacines ir technines saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Pasikeitus duomenų subjektų asmens duomenims ir duomenų subjektams apie tai raštu informavus Administraciją, toks duomenų subjekto raštas įdedamas į bylą, o automatinėse duomenų rinkmenose ir duomenų bazėse duomenys atnaujinami, ištrinant neaktualius asmens duomenis ir įrašant aktualius duomenis.
 3. Personalo, finansų, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės bylos, taip pat kitos archyvinės bylos ir elektroninės bylos, keičiantis dokumentus ir bylas tvarkantiems Administracijos darbuotojams ar jų įgaliojimams, perduodamos naujai priimtam ir asmens duomenis tvarkyti paskirtam Administracijos darbuotojui perdavimo–priėmimo aktu.
 4. Naikinant dokumentus, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, Administracijos dokumentai, kuriuose nurodomi asmens duomenys, ir jų kopijos turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
 5. Duomenų subjektų pateikti dokumentai ir jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos spintose, seifuose arba patalpose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, neturi būti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje, kur neturintys teisės asmenys nekliudomai galėtų su jais susipažinti.
 6. Vietinio tinklo sritys, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo būti apsaugotos prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiais arba turi būti apribotos prieigos teisės prie jų. Prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiai suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą, yra unikalūs, sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos, keičiami periodiškai ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.) ir naudotojo pirmojo prisijungimo metu. Administracijos darbuotojas prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiais turi naudotis asmeniškai ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.
 7. Savivaldybės interneto svetainėje turi būti maksimaliai apribotos galimybės viešai veikiančioms interneto paieškos sistemoms bei paieškos variklių robotams kopijuoti svetainėje esančią informaciją ir maksimaliai apribota galimybė šioms sistemoms ir robotams surasti anksčiau skelbtos, bet iš savivaldybės interneto portalo jau pašalintos informacijos kopijas. Kompiuterinė įranga turi būti apsaugota nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.).

 

V skyrius

Reikalavimai asmenims, tvarkantiems asmens duomenis

 

 1. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam Administracijos darbuotojui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti.
 2. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti Administracijos darbuotojui yra suteiktos teisės. Administracijos darbuotojas, tvarkantis duomenų subjektų asmens duomenis, privalo:

23.1. laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose;

23.2. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo funkcijas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus valstybės tarnybos ar darbo santykiams Administracijoje;

23.3. laikytis šiose taisyklėse nustatytų organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti dokumentus, duomenų rinkmenas bei duomenų bazėse saugomus duomenis ir vengti nereikalingų kopijų darymo;

23.4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenis;

23.5. nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę savivaldybės administracijos tvarkomų asmens duomenų saugumui;

23.6. domėtis asmens duomenų apsaugos aktualijomis ir problemomis, esant galimybei kelti asmens duomenų teisinės apsaugos kvalifikaciją;

23.7. laikytis kitų taisyklėse ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Administracijos tvarkomais asmens duomenimis galintys susipažinti savivaldybės administracijos darbuotojai turi pasirašyti nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą (Taisyklių priedas), kuris saugomas Administracijos darbuotojo asmens byloje.
 2. Administracijos darbuotojas netenka teisės tvarkyti subjektų asmens duomenis, kai pasibaigia jo darbo Administracija arba kai jam pavedama vykdyti su duomenų tvarkymu nesusijusias funkcijas.
 3. Asmens duomenų tvarkymo keliamos rizikos vertinimo atlikimo tvarką ir saugumo pažeidimų valdymą, reagavimo į šiuos pažeidimus veiksmus, duomenų atsarginių kopijų darymo, saugojimo ir duomenų atkūrimo iš atsarginių duomenų kopijų tvarką nustato Šakių rajono savivaldybės administracijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Administracijos direktoriaus 2017 m.vasario 15 d. įsakymu Nr. AT-164 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Duomenų subjektas turi teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektams informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama interneto svetainėje www.sakiai.lt, nurodant, kad:

27.1. duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytoja – Šakių rajono  savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, buveinės adresas Bažnyčios g. 4, Šakiai;

27.2. asmens duomenys Administracijoje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu;

27.3. Aministracijoje tvarkomų duomenų subjektų asmens duomenų apimtis ir asmens duomenų tvarkymo tikslai nurodyti šių taisyklių II skyriuje;

27.4. asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

 1. Duomenų subjektas, Administracijai pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę neatlygintinai susipažinti su Administracijoje tvarkomais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius vienerius metus.
 2. Administracija, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos atsako, ar duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.
 3. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Administraciją, ji nedelsdama patikrina asmens duomenis ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, nedelsdama ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius Administracijos tvarkomus asmens duomenis ir (ar) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kol bus ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs asmens duomenys ar asmens duomenys bus sunaikinti.

31 Kilus abejonėms dėl duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumo, Administracija sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, juos patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

 1. Administracija nedelsdama praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Administracija taip pat nedelsdama informuoja duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju Administracija nedelsdama praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Duomenų subjektas, nesutikdamas, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo gali pateikti Administracijai asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Ši duomenų subjekto teisė įgyvendinama prieš atliekant asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenis ketinama tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir (ar) 6 punktais.
 3. Administracija, siekdama įgyvendinti duomenų subjekto teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kreipiasi į duomenų subjektą raštu ir nustato terminą, per kurį duomenų subjektas turi teisę išreikšti savo nesutikimą.
 4. Jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Administracija nedelsdama nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus.
 5. Duomenų subjektui iki Administracijos nustatyto termino nepateikus rašytinio pranešimo apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo laikoma, kad duomenų subjektas nepasinaudojo savo teise nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
 6. Duomenų subjekto prašymu Administracija praneša duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.
 7. Administracija privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti šiame skyriuje nustatytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:

38.1. valstybės saugumą ar gynybą;

38.2. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

38.3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

38.4. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

38.5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 1. Duomenų subjektas, norėdamas įgyvendinti šiame taisyklių skyriuje numatytas teises, pateikia rašytinį prašymą, kuriame turi nurodyti savo pageidavimą, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
 2. Visi raštu, įskaitant elektronine forma, Administracijai pateikti prašymai turi būti pasirašyti duomenų subjekto arba jo atstovo.
 3. Duomenų subjekto rašytinis prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis.
 4. Informacija duomenų subjektui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, prieigą prie informacijos rinkmenos. Jei prašyme nenurodyta informacijos pateikimo forma, Administracija ją pateikia tokia pat forma, kokia gautas prašymas.
 5. Jeigu privati informacija duomenų subjektui siunčiama paštu, ji siunčiama tik registruota pašto siunta.
 6. Informacija teikiama lietuvių kalba.
 7. Administracijos veiksmai ar neveikimas, susiję su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, o tuo atveju, kai galimai neteisėtai tvarkomi asmens duomenys, Administracijos veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas

 

VII SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 1. Administracijoje vykdomo vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo reikalavimai nustatomi atskirame rašytiniame administracijos direktoriaus patvirtintame dokumente.
 2. Administracijos darbuotojai su šiomis taisyklėmis supažindinami Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis.
 3. Už taisyklių laikymosi priežiūrą ir kontrolę atsakingi savivaldybės administracijos padalinių vadovai.
 4. Šios taisyklės periodiškai, ne rečiau kaip kartą per 2 metus, apsvarstomos ir, reikalui esant, atnaujinamos. Už jų atnaujinimą atsakingas padalinys, parengęs taisyklių projektą.
 5. Savivaldybės administracijos darbuotojai, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

____________________________

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-09 07:57:13