Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

Šakių rajono savivaldybė paskelbė konkursą viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti

Įstaiga: Viešoji įstaiga – Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, kodas 174411273, adresas: V. Kudirkos g. 19, LT-71124, Šakiai.

Pareigybė: Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiasis gydytojas.

                                          

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                                                                            

I SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

 1. Viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (toliau - Įstaiga) vyriausiąjį gydytoją, išrinktą teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir atleidžia Šakių rajono savivaldybės meras penkeriems metams.
 2. Vyriausiasis gydytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatais bei šiuo aprašymu.
 3. Vyriausiasis gydytojas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
  • būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
  • turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

 

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 

 1. Vyriausiojo gydytojo pareigybė reikalinga organizuoti Įstaigos veiklą, vadovauti įstaigos darbuotojams, įgyvendinant pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto panaudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos nuostatuose numatytą veiklą, realizuoti šios įstaigos veiklos strategiją ir veiklos planą.

 

III SKYRIUS

 SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

 1. Vyriausiasis gydytojas privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
  • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
  • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
  • gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
  • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
  • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
  • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

 

IV SKYRIUS

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Vyriausiasis gydytojas vykdo šias funkcijas:
  • įgyvendina Įstaigos įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, organizuoja Įstaigos veiklą ir jai pavestų funkcijų vykdymą;
  • planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
  • tvirtina Įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas savininko nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  • kreipiasi į Savininką dėl neefektyviai dirbančių Įstaigos padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;
  • suderinęs su Įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą;
  • skiria ir atšaukia gydymo tarybos pirmininką ir gydymo tarybos narius;
  • skiria ir atšaukia slaugos tarybos pirmininką ir slaugos tarybos narius;
  • veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais, nustato darbuotojų atlyginimus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
  • planuoja Įstaigos veiklos kryptis;
  • įgyvendina savininko priimtus sprendimus;
  • tinkamai ir laiku atlieka gautas užduotis ir pavedimus, kontroliuoja, kad jas atliktų Įstaigos darbuotojai;
  • organizuoja tinkamą Įstaigos dokumentų tvarkymą, naudojimą, saugojimą;
  • užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
  • tvirtina Įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus, Įstaigos padalinių nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, priima įsakymus bei kitus vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;
  • bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, užsiimančiais sveikatinimo veikla;
  • Įstaigos savininkui teikia tvirtinti Įstaigos įstatų papildymus ir pakeitimus, organizuoja duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
  • teisės aktų nustatyta tvarka naudoja, valdo ir disponuoja Įstaigai priskirtu valstybės, Savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis, atstovauja (ar įgalioja kitus asmenis atstovauti) Įstaigai kitose institucijose;
  • vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

parengia ir pateikia savininkui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą.

 

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, iki 2018 m. liepos 10 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu http://portalas.vtd.lt/lt/sakiu-pirmines-asmens-sveikatos-prieziuros-centro-vyriausiasis-gydytojas-322;527040.html (skelbimo Nr. 52704) privalo pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, 1 priedas); 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, vadovaujamo darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams; 3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, vadovaujamo darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes)).  4. užpildytą pretendento anketą (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, 2 priedas); 5. Įstaigos vadovo veiklos programą; 6. pretendento privačių interesų deklaraciją.

 

Kilus pagrįstų abejonių dėl Pretendentų atitikties Konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu Pretendentų yra prašoma pateikti papildomų duomenų.

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktų, iš kurių užduodami klausimai per testą žodžiu (pokalbį), sąrašas (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, 6 priedas).

 

Išsamesnė informacija tel.:  (8 345) 66101, (8 345) 66128, el.p. gediminas.morkeliunas@sakiai.lt.

 

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/sakiu-pirmines-asmens-sveikatos-prieziuros-centro-vyriausiasis-gydytojas-322;527040.html

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-02 08:48:47