Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Kontrolės ir audito tarnyba

Kontrolierė 
Asta Domeikienė

Šakių rajono savivaldybės kontrolierės pareigybės aprašymas

Tel. 8 (345) 60 753 
Mob. +370 659 32042
Kab. 301
El.p. asta.domeikiene@sakiai.lt

 

   

 


Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas  Šakių rajono savivaldybės  turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Įstaigos steigėja – Šakių rajono savivaldybės taryba.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu bei kitais teisės aktais. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas, patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai

Tarnyba vykdo šias funkcijas:

- atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
- kiekvienais metais rengia ir Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Tarybai išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;
-  rengia ir Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
-   rengia ir Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias Tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; Tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas dėl galutinio koncesijos sutarties projekto;
-   rengia ir Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
-   atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.
Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis yra atskaitingas Tarybai.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis; palaiko tarnybinius ir profesinius ryšius su Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacija, valstybės ir savivaldybės institucijomis.

Tarnybinės veiklos vertinimo išvada

Asmenų aptarnavimo ir informacijos teikimo Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašas

Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų etikos taisyklės

Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Veiklos plano rengimo tvarkos aprašas

Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidaus tvarkos taisyklės

Veiklos dokumentai:

2010 m.   
2011 m.   
2012 m.
2013 m.
2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai:

2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. kovo 31 d. pasibaigusio I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. birželio 30 d. pasibaigusio II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. kovo 31 d. pasibaigusio I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. birželio 30 d. pasibaigusio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. birželio 30 d. pasibaigusio II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. kovo 31 d. pasibaigusio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. birželio 30 d. pasibaigusio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. kovo 31 d. pasibaigusio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. birželio 30 d. pasibaigusio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. birželio 30 d. pasibaigusio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. kovo 31 d. pasibaigusio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

_________________________________________________________________________________________

Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-21 09:28:42