Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Laisvos darbo vietos

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Reikalavimai kandidatui:

 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldos institucijų veiklą, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, seniūnijos veiklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, seniūnijos struktūrą, darbo organizavimo principus;
 3. žinoti raštvedybos, dokumentų rengimo, įforminimo taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti Mikrosoft Office programiniu paketu;
 4. turėti žinių archyvui tvarkyti, mokėti parengti bylų nomenklatūrą, dokumentų apyrašus, žinoti organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą;
 5. būti kūrybingu, darbščiu, pareigingu, gebėti bendrauti, laikytis tarnybinio etiketo reikalavimų, dalykinio pokalbio taisyklių.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas funkcijos:

 

 1. tvarko seniūnijos gautus ir parengtus dokumentus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, kitais teisės aktais ir savivaldybės institucijų teisės aktais;
 2. priima ir peržiūri gautą korespondenciją;
 3. priima svečius, delegacijas, laikantis svečių priėmimo etiketo;
 4. registruoja dokumentus dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) pagal patvirtintą dokumentų registrų sąrašą, paskirsto užregistruotus dokumentus DVS priemonėmis teikia seniūnui susipažinti ir paskirti vykdyti;
 5. rengia gyventojams įvairaus pobūdžio pažymas, charakteristikas;
 6. savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka aptarnauja interesantus telefonu ir jiems apsilankius seniūnijoje, konsultuoja gyventojus įvairiais klausimais, tvarko piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus;
 7. tvarko seniūnijos raštvedybą, rengia įvairius raštus, paklausimus, formuoja dokumentacijos bylas;
 8. dirba su archyvinių dokumentų sudarymo (EAIS) ir (ADOC) programomis, sudarinėja dokumentacijos planą, ruošia dokumentų naikinimo aktus, sudaro bylų apyrašus, ruošia registrų sąrašą;
 9. sudaro ateinančių kalendorinių metų seniūnijos dokumentacijos planą ir registrų sąrašą kasmet iki lapkričio 1 d. ir juos teikia Kauno regioniniam apskrities archyvui derinti;
 10. rengia leidimus laidoti;
 11. pagal Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo, Civilinio kodekso ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytą tvarką rengia dokumentus, reikalingus notariniams veiksmams atlikti;
 12. ruošia dokumentus dėl želdinių tvarkymo (medžių kirtimo), žemės kasinėjimo darbų;
 13. dalyvauja seniūnijos ir seniūnaičių gyventojų susirinkimuose, posėdžiuose, pasitarimuose, juos protokoluoja;
 14. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus patvirtintų Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių reikalavimus;
 15. vykdo kitus pareigybės aprašyme nenumatytus, su seniūnijos veikla susijusius pavedimus.

 

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), arba pristatyti adresu: Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, iki 2018 m. spalio 26 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešime jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Tel. pasiteirauti: (8 687) 84433, (8 345) 66128.

 


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ ŪKIO, ARCHITEKTŪROS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI (PAGAL TERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ)

 

Reikalavimai kandidatui:

 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
 5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 6. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, mero potvarkiais ir šiuo pareigybės aprašymu;
 7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Privalumas - darbo patirtis su Europos Sąjungos finansuojamų projektų rengimu, vykdymu. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas.

                                                                                                                 

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas funkcijos:

 

 1. rengia projektų, kurių pareiškėja yra Šakių rajono savivaldybės administracija, projektinius pasiūlymus bei technines sąlygas:

1.1. rengia projektinius pasiūlymus;

1.2. rengia projektinių pasiūlymų technines specifikacijas;

1.3. vykdo techninių sąlygų gavimo proceso kontrolę;

 1. rengia projektinę techninę dokumentaciją rengiamiems statybiniams projektams;
 2. inicijuoja, koordinuoja ir įgyvendina transporto krypties, viešųjų pastatų modernizavimo, neformalaus švietimo ir kitų krypčių projektus pagal įvairius ES struktūrinius ir kitus fondus;
 3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros planus ir programas;
 4. įgyvendina nacionalinę regioninę politiką;
 5. atlieka Europos Sąjungos finansavimo galimybių paiešką ir teikia informaciją Šakių rajono savivaldybės struktūriniams padaliniams;
 6. konsultuoja Šakių rajono savivaldybės struktūrinius padalinius bei įstaigas ir įmones Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
 7. rengia projektų, kurių pareiškėja yra Šakių rajono savivaldybės administracija, projektinius pasiūlymus;
 8. organizuoja projektų paraiškų rengimą Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų finansinei paramai gauti, atsižvelgdamas į savivaldybės politiką, strateginius rajono plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus;
 9. pateikia derinimui su įgyvendinančiąja institucija projektų finansavimo ir administravimo sutartis ir jų pakeitimus;
 10. gavus paramą koordinuoja vykdomų projektų įgyvendinimą savivaldybėje;
 11. rengia veiklos bei ataskaitinius dokumentus savivaldybės administracijos vykdomiems paramos projektams;
 12. planuoja ir organizuoja visuomenės informavimo veiksmus apie priemonių, kurių vykdymui skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, įgyvendinimą;
 13. inicijuoja, koordinuoja ir įgyvendina viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės priemones bei skatina viešosios ir privačios partnerystės projektų įgyvendinimą;
 14. ruošia informaciją apie vykdomus projektus įvairiems leidiniams, inicijuoja jų leidybą;
 15. rengia Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus;
 16. dalyvauja Šakių rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ar savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje ir atlieka kitas funkcijas;
 17. nagrinėja nustatyta tvarka fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus rajono savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;
 18. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į Šakių rajono savivaldybės administracijos archyvą;
 19. pagal projektų įgyvendinimo poreikį vyksta į objektus ir įstaigas;
 20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, vairuotojo pažymėjimo (B kategorija) kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt  (nurodant – „CV“), arba pristatyti adresu: Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, iki 2018 m. spalio 24 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešime jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Tel. pasiteirauti: (8 345) 66121, (8 345) 66128.


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ LEKĖČIŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 

Reikalavimai kandidatui:

 

 1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;
 2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį;
 4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisykles;
 5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 7. būti pareigingas, dalykiškas, darbštus, gebantis bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais.

 

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas funkcijos:

 

 1. organizuoja socialinį darbą, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą bei bendrai veiklai telkdamas kitus specialistus ir bendruomenę;
 2. surenka informaciją apie būtinybę asmeniui ar šeimai gauti pagalbą bei inicijuoja šios pagalbos teikimą;
 3. bendradarbiauja su asmeniu ar šeima, analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
 4. priima iš gyventojų prašymus, reikalingas pažymas, kitus dokumentus, gauti:

4.1. socialinei pašalpai;

4.2. būsto šildymo išlaidų bei išlaidų už šaltą ir karštą vandenį kompensacijoms (tiekiant šildymą  centralizuotu būdu, šildant kitomis kuro rūšimis);

4.3. išmokas vaikams:  vienkartinei išmokai gimus kūdikiui,  išmokos vaikams nuo gimimo iki 18 m., globos (rūpybos) išmokoms,  vienkartinei išmokai nėščiai moteriai, išmoka besimokančio  ar   studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui;

4.4. šalpos pensijoms: šalpos neįgalumo pensijoms, šalpos senatvės pensijoms, šalpos našlaičių pensijoms, šalpos   kompensacijoms;  slaugos ir   priežiūros (pagalbos)  išlaidų  tikslinėms  kompensacijoms;

4.5. vienkartinėms pašalpoms iš savivaldybės biudžeto ir kitų rūšių išmokoms (tarp jų ir vienkartines išmokas gimus vaikui, nuolat gyvenantiems Šakių rajono savivaldybėje).

 1. priima iš gyventojų prašymus, reikalingas pažymas, kitus dokumentus, vertina poreikį gauti socialinėms paslaugoms:

5.1. bendrosioms paslaugoms;

5.2. socialinės priežiūros paslaugoms;

5.3. socialinės globos paslaugoms (tarp jų ir dėl apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje).

 1. suveda duomenis į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS, suformuoja paramos gavėjų bylas, jas pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams;
 2. priima prašymus ir reikiamus dokumentus gauti socialinę paramą mokiniams, duomenis suveda į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS. Išimties atvejais rašo buities tyrimo aktus, suformuoja socialinės paramos mokiniams gavėjų bylas ir perduoda savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui;
 3. bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registrų tarnyba ir kitomis institucijomis, naudojasi socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;
 4. teikia asmenų, šeimų prašymus ir reikalingus dokumentus ir informaciją  seniūnijos paramos teikimo komisijai dėl vienkartinės piniginės paramos, visuomenei naudingos veiklos atvejų, paslaugų teikimo, tikrinant bendrai gyvenančių arba vieno gyvenančio asmens buities gyvenimo sąlygas, pajamas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
 5. lanko vienišus asmenis, neįgaliuosius ir socialiai remtinas šeimas; ruošia ir teikia skyriui informaciją apie seniūnijoje gyvenančius vienišus pensininkus, neįgaliuosius bei kitus socialiai remtinus asmenis ir šeimas;
 6. teikia gyventojams konsultacijas piniginės socialinės paramos, materialinės paramos, šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo, paramos mokiniams, socialinių paslaugų,  specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinės globos klausimais;
 7. dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant įvairias socialines programas seniūnijų gyventojams;
 8. lankosi pas neįgaliuosius ir organizuoja poreikio nustatymą neįgalaus asmens būsto pritaikymui;
 9. priima asmenų prašymus dėl maisto iš intervencinių atsargų gavimo, nustato teisę jį gauti. Paruošia gavėjų sąrašus, juos pateikia Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui. Maisto produktus išdalina gavėjams pagal sudarytus sąrašus;
 10. vertina seniūnijos gyventojų specialiuosius poreikius tam, kad būtų užtikrintas poreikių lygio nustatymas ir specialiosios pagalbos priemonių tenkinimas, konsultuoja gyventojus ir tarpininkauja jiems dėl specialiųjų pagalbos priemonių gavimo;
 11. siekiant užtikrinti nustatytų funkcijų įgyvendinimą, informuoja seniūnijos gyventojus apie socialinės paramos būdus ir socialines paslaugas;
 12. siekiant padėti seniūnijos gyventojams tenkinti jų poreikius, organizuoja gaunamos labdaros išdalinimą, padeda apsirūpinti kuru, rūpinasi valstybės lėšomis laidojamų vienišų asmenų laidotuvėmis;
 13. teikia rekomendacijas riboto rėmimo socialinei kortelei gauti; lankosi su asmeniu prekybos vietose dėl lėšų išgryninimo;
 14. administruoja visuomenei naudingos veiklos darbus seniūnijoje: ruošia sutartis, išduoda siuntimus, sudarinėja sąrašus, teikia ataskaitas;
 15. nuolat bendradarbiauja su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams klausimais;
 16. vykdo kitus Administracijos direktoriaus, Lekėčių seniūno, Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavedimus žodžiu ir raštu pareigybėje priskirtais klausimais.

 

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, vairuotojo pažymėjimo kopiją  (B kategorija), gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt  (nurodant – „CV“), arba pristatyti adresu: Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, iki 2018 m. spalio 16 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešime jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Tel. pasiteirauti: (8 345) 60601, (8 345) 66128.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-17 17:45:14