ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Architektūros ir urbanistikos skyrius

   

  Personalas

   

  Vardas, pavardė

  Pareigybė *

  Kabineto Nr.

  Vietinio telefono Nr.


   Kiti kontaktai 

  Vita Valaitienė

  Vyriausioji architektė - vedėja

  233

  233

  8 (345) 60766
  vita.valaitiene@sakiai.lt

  Mindaugas Kukys

  Geodezininkas

  226

  226

  8 694 63062
   mindaugas.kukys@sakiai.lt

  Laima Savukaitienė vyriausioji specialistė 226 226   8 (345) 60766
  laima.savukaitiene@sakiai.lt
  Mantas Paketuris architektas 319 319 8(345)60759
   mantas.paketuris@sakiai.lt
   

  *  Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

  Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

   

       

   

   


                                                                                                                               800x600

                                                                                                                                  
   

  800x600

                                                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                                                   Rajono savivaldybės administracijos

                                                                                                                                   direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 20 d.

                                                                                                                                   įsakymu  Nr. AT-795

   

   

  ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS

  VEIKLOS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

                      1. Rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius yra rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Skyrių steigia rajono savivaldybės taryba įstatymų nustatyta tvarka.

                      2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teritorijų planavimo dokumentais, nustatyta tvarka patvirtintais statybos techniniais reglamentais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

                      3. Skyrius turi antspaudą su savo pavadinimu.

   

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

                      4. Skyriaus pagrindinės funkcijos yra šios:

                      4.1. teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės daliųbendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas (vykdant Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas):

                      4.1.1. administruoti ir koordinuoti savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, rengimą;

                      4.1.2. rengti ir teikti tvirtinti planavimo organizatoriui planavimo darbų programas, nustatyti planavimo uždavinius;

                      4.1.3. rengti ir teikti pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui prieš tvirtinant teritorijų planavimo dokumentą teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis;

                      4.1.4. rengti ir teikti savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo organizavimui reikalingus dokumentus;

                      4.1.5. nustatyta tvarka išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

                      4.1.6. derinti savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; atstovauti savivaldybės patvirtintiems dokumentams kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese; pateikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Tarybai ar administracijos direktoriui.

                      4.1.7. organizuoti ir administruoti Teritorijų planavimo komisijos darbą;

                      4.1.8. organizuoti savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene; dalyvauti kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;

                      4.1.9. informuoti savivaldybės internetiniame tinklalapyje visuomenę apie pradedamus rengti ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

                      4.1.10. tvarkyti įstatymų priskirtus registrus ir teikti duomenis valstybės registrams.

                      4.2. žemėtvarkos projektų administravimas (vykdant Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo, Žemės reformos įstatymo ir Žemės įstatymo nuostatas):

                      4.2.1. tikrinti dokumentus  ir rengti sprendimus dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimo;

                      4.2.2. tikrinti dokumentus ir rengti sprendimus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimo;

                      4.2.3. tikrinti dokumentus  ir rengti sprendimus dėl vietovės lygmeniu rengiamų žemėtvarkos schemų rengimo organizavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo organizavimo ir tvirtinimo;

                      4.2.4. tikrinti dokumentus ir teikti derinti parengtus žemės reformos žemėtvarkos projektus ir jų pagrindu parengtus žemės sklypų planus;

                      4.2.5. rengti planavimo sąlygas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams;

                      4.2.6. rengti planavimo sąlygų sąvadus Kaimo plėtros žemėtvarkos projektams;

                      4.3. Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka (vykdant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų nuostatas):

                      4.3.1. nagrinėti ir teikti pritarimus Nacionalinei žemės tarnybai dėl statybų valstybinėje žemėje;

                      4.3.2.  pritarti numatomo statyti statinio projektinių pasiūlymų rengimo užduotims;

                      4.3.3. pritarti parengtiems numatomo statyti statinio projektinių pasiūlymų dokumentams;

                      4.3.4. informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą, apie numatomą statinių projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama;

           4.3.5. išduoti statybą leidžiančius dokumentus, tikrinti projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams;

                      4.3.6. tvarkyti Statybą leidžiančių dokumentų apskaitą ir statistines ataskaitas

                      4.3.7. priimti iš statytojo (užsakovo) paraišką architektūriniams reikalavimams nustatyti, parengti savivaldybės kompetencijai priklausančias sąlygas architektūriniams reikalavimams;

  4.3.8. priimti iš statytojo prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, patikrinti ar projekto sudėtis ir sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus;

  4.3.9. teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Statybą leidžiančių dokumentus;

  4.3.10. pagal kompetenciją nustatyta tvarka derinti statinio projektą;

  4.4. Išorinės reklamos projektų derinimas ir leidimų išorinės reklamos įrengimui išdavimas (vykdant Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo nuostatas):

  4.5. geodezijos ir kartografijos darbų organizavimas ir vykdymas (vykdant Lietuvos Respublikos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nuostatas):

         4.5.1. tvarkyti savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius;

         4.5.2. prižiūrėti savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo darbus, tikrina jų būklę, tvarko apskaitą;

         4.5.3. organizuoti savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografijos darbus, 1:2 000 ir didesnio mastelio topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių, vietinių geodezinių tinklų sudarymo ir tvarkymo darbus;

         4.5.4. rengti geodezinės, kartografinės medžiagos ir savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių teikimo tvarkos nustatymo dokumentus ir teikti tvirtinimui;

         4.5.5. derinti topografinius planus ir atlikti jų kontrolę;

         4.5.6. atlikti geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;

         4.5.7. įstatymų nustatyta tvarka teikti savivaldybės geodezinės, kartografinės medžiagos ir erdvinių duomenų rinkinius teisėtiems naudotojams;

         4.5.8. saugoti savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kita;

        4.5.9. teikti Vyriausybės įgaliotai institucijai savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius;

                    4.5.10. organizuoti ir prižiūrėti kartografijos darbus statybviečių planams ir inžinerinių tinklų planams sudaryti, vykdyti statinių ir įrenginių žymėjimo vietoje priežiūrą ir patikrą.

   

  III SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

   

                      5. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

                      6. Kitus skyriaus darbuotojus skiria ir atleidžia rajono savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos  valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                      7. Skyriaus veiklos nuostatus, etatinę struktūrą tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

   

  IV SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

                      8. Skyriaus specialistai turi teisę:

                      8.1. savivaldybės teritorijoje nekliudomi apžiūrėti saugomų teritorijų objektus (taip pat ir valstybinius parkus), statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamąsias kultūros vertybes, gauti iš statytojų savininkų bei naudotojų duomenis bei dokumentus šiuose nuostatuose numatytoms funkcijoms atlikti;

                      8.2. teikti Tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos planavimo ir tvarkymo;

                      8.3. gauti ir teikti informaciją teritorijų planavimo dokumentams rengti ir duomenų bankui formuoti Teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 6 punktu nustatyta tvarka;

                      8.4. gauti nemokamai informaciją apie inžinerinių tinklų būklę iš tinklus eksploatuojančių tarnybų;

                      8.5. dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi su skyriaus darbu susiję klausimai;

                      8.6. dalyvauti Valstybinės pastatų ir statinių priėmimo naudoti komisijos bei kitų komisijų darbe ir atstovauti savivaldybės interesams;

                      8.7. dalyvauti rengiant rajono (rajono miestų) teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;

    8.8. nustatyta tvarka gauti inžinerinių tinklų išpildomąsias nuotraukas, tvarkyti jų apskaitą;

  8.9. disponuoti ir atnaujinti Geoinformacinės sistemos (GIS) duomenų bazę.

                      8.10. teikti pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;

                      8.11. organizuoti ir koordinuoti rengiamų savivaldybės administracijos užsakymu projektų ruošimą;

                      8.12. tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų ir statybos projektų archyvą; tvarkyti visų skyriuje derinamų projektų ir išduodamų sąlygų registrą;

                                8.13. organizuoti ir koordinuoti kompleksinių ir specialiųjų planų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, rengimą.

   

  V. ATSAKOMYBĖ

   

                      9. Skyriaus vedėjas ir kiti darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose vykdymą.

                     10. Skyriaus veiklos kontrolę vykdo skyriaus vedėjas.

   

  VI. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

   

                      11. Skyriaus vedėjo atostogų ar nedarbingumo atveju savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu jo pareigos perduodamos pavaduojančiam valstybės tarnautojui.

                      12. Atleidus skyriaus vedėją iš pareigų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus laikinai einančiam pareigas valstybės tarnautojui arba naujam asmeniui.

                      13. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantys asmenys. Jei reikalus perduodantis ar juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.

                      14. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka komisijai, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui.

   

  VII. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

   

                      15.  Skyrius gali būti likviduojamas, reorganizuojamas savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.

                                  ________________________________________________

   

   

   

   

   

  Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.