ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)

   

       

  KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Šakių rajono savivaldybė  kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Paraiškas  gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti rajono seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės  ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

  Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“(toliau – Priemonė) įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje   aprašu (toliau –  Aprašas), patvirtinu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-212.

  Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, neviršijančios seniūnijų teritorijoms projektų įgyvendinimui skirtų  lėšų. Rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai ir kiti su Priemonės įgyvendinimu susiję dokumentai skelbiami Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.šakiai.lt/Bendruomeninės veiklos rėmimas (20172019).  

  Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (originalą ir vieną kopiją) su lydraščiu pateikia rajono savivaldybės administracijos priimamojo sekretorei (Bažnyčios g. 4, Šakiai LT71120, II aukštas).

  Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. rugpjūčio 25 d. 15.00 val.

  Paraiška su priedais  pateikiama registruotu paštu arba įteikiama asmeniškai pareiškėjo. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

  Papildoma informacija ir konsultacija teikiama tel. (8 345) 60 758, el. p. danute.jurgutiene@sakiai.lt arba rajono savivaldybės  205 kabinete.


  Rengiant Paraišką, reikia vadovautis šiais dokumentai:
  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje  aprašas

  Paraiškos forma (1 priedas)

  Konfidencialumo pasižadėjimas (2 priedas)

  Sutarties forma (3 priedas)

  Direktoriaus įsakymas „Dėl lėšų paskirstymo seniūnijų teritorijoms“

  Direktoriaus įsakymas „Dėl paraiškų teikimo ir vertinimo tvarkos“

   

  Šakių rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai:

  Barzdų seniūnija

  2017 m. liepos 31 d. Barzdų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. NS-3)  patvirtinta prioritetinė vykdytina ir  finansuotina  veikla:
  -  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).

  Barzdų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

  Gelgaudiškio seniūnija

  2017 m. liepos 28 d. Gelgaudiškio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.    ) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir  finansuotinos  veiklos:
  -  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).
  -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

  Gelgaudiškio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

  Griškabūdžio seniūnija

  2017 m. liepos 31 d. Griškabūdžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. S-3) patvirtinta  prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
  -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

  Griškabūdžio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

  Kidulių seniūnija

  2017 m. liepos 31 d. Kidulių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:
   - Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

  Kidulių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.

  Kriūkų seniūnija

  2017 m. liepos 28 d. Kriūkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1)
  patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
  -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

  Kriūkų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

  Kudirkos Naumiesčio seniūnija

  2017 m. liepos 31 d. Kudirkos Naumiesčio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 37-1) patvirtinta  prioritetinė vykdytina ir  finansuotina  veikla:
  -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

  Kudirkos Naumiesčio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

  Lekėčių seniūnija

  2017 m. liepos 28 d. Lekėčių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 16-4) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:
   -  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).
   -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

  Lekėčių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

   

  Lukšių seniūnija

  2017 m. liepos 28 d. Lukšių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. NS-4) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:
  -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

  Lukšių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

  Plokščių seniūnija

  2017 m. liepos 28 d. Plokščių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 2) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos:
  -  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).
  -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

  Plokščių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

  Sintautų seniūnija

  2017 m. liepos 31 d. Sintautų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. NS-4) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
  -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

  Sintautų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

  Slavikų seniūnija

  2017 m. liepos 31 d. Slavikų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir  finansuotinos  veiklos:         
  -  Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga  pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemųkenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas).
  -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

  Slavikų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

  Sudargo seniūnija

  2017 m. liepos 31 d. Sudargo seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
  -  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).

  Sudargo seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.

  Šakių seniūnija

  2017 m. liepos 28 d. Šakių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:
  -  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).
  -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvnedinti skirtos sumos.

   - Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

  Šakių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

  Žvirgždaičių seniūnija

  2017 m. liepos 31 d. Žvirgždaičių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.D1-2) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:
  - Vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą).
  - Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

  Žirgždaičių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.

  2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ BENDRUOMENINIŲ IR  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJOSE, PATEIKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATAI   2017 METAIS

   

  (Informacija pateikta vadovaujantis Šakių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-11 d. posėdžio protokolu Nr. 2, Slavikų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-08 d. posėdžio protokolu Nr. 2, Gelgaudiškio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-07 d. posėdžio protokolu Nr.5, Kudirkos Naumiesčio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-08 d. posėdžio protokolu Nr.37-3, Žvirgždaičių seniūnijos  išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-08 d. posėdžio protokolu Nr. D1-3, Griškabūdžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-07 d. posėdžio protokolu Nr.NS-5, Barzdų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-07 d. posėdžio protokolu Nr. NS-4, Lekėčių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-08 d. posėdžio protokolu Nr. 16-7, Sintautų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-11 d. posėdžio protokolu Nr. NS-5, Kidulių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-11 d. protokolu Nr. 2, Kriūkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-12 d. protokolu Nr. 3, Lukšių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-14 d. protokolu Nr.NS-7, Plokščių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-08 d. protokolu Nr. 2, Sudargo seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-12 d. protokolu Nr.2)

   

  Eil.

  Nr.

  Registracijos

  numeris

  Nevyriausybinės organizacijos pavadinimas

  Projekto pavadinimas

  Prašoma

  suma (EUR)

  Skiriama

  suma (EUR)

  ŠAKIŲ SENIŪNIJA

  1.

  B-2569

  Šakiečių bendruomenė

  Amfiteatras “Varpo” mokykloje

  1330,00

  1000,00

  2.

  B-2512

  Briedžių bendruomenės centras

  Norime gyventi prasmingiau

  1200,00

  1100,00

  3.

  B-2566

  Gotlybiškių bendruomenės centras

  Gotlybiškių bendruomenės patalpų gerinimas ir sportinių renginių organizavimas

  900,00

  779,00

  4.

  B-2565

  Valiulių kaimo bendruomenės centras

  Viešosios erdvės atnaujinimas ir socialinės atskirties mažinimas  Valiulių kaimo bendruomenėje

  750,00

  700,00

  5.

  B-2553

  Ritinių bendruomenės centras

  Ritinių bendruomenės centro patalpų remontas

  997,00

  997,00

  6.

  B-2559

  Šakių bibliotekininkų draugija

  Literatūriniai susitikimai

  895,00

  Projektas nevertintas, nes pareiškėjas atsiėmė projekto paraišką

  7.

  B-2564

  Išdagų bendruomenės centras

  Išdagų kaimo poilsio ir sporto zonos aplinkos gerinimas

  1250,00

  1050,00

  8.

  B-2550

  Girėnų bendruomenės centras

  Girėnų bendruomenės centro veiklos gerinimas

  1250,00

  1000,00

  9.

  B-2539

  VšĮ “Savęs pažinimo studija”

  Gera sveikata – laimingo gyvenimo pagrindas

  816,00

  neskirta

  10.

  B-2537

  Šakių trečiojo amžiaus universitetas

  Modernioji didaktika neformaliajame suaugusiųjų švietime

  1831,58

  950,00

   

   

   

                                                     VISO:

  11219,58

  7576,00

  GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJA

  11.

  B-2563

  Gelgaudiškio bendruomenės centras “Atgaiva”

  Akimirksnių tiltais per šimtmetį

  2081,00

  2081,00

   

   

   

                                                     VISO:

  2081,00

  2081,00

  LUKŠIŲ SENIŪNIJA

  12.

  B-2554

  Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenė

  Krepšinio aikštelės grunto padengimas

  1869,00

  1869,00

   

   

   

                                                     VISO:

  1869,00

  1869,00

  KRIŪKŲ SENIŪNIJA

  13.

  B-2555

  Gerdžiūnų bendruomenė

  Talkos organizavimas ir viešųjų erdvių tvarkymas Gerdžiūnų k., Šakių r.sav.

  600,00

       663,00

  14.

  B-2546

  Kriūkų bendruomenės centras

  Vaikų žaidimų aikštelės kokybės gerinimas

  730,00

  730,00

   

   

   

                                                     VISO:

  1330,00

  1393,00

  BARZDŲ SENIŪNIJA

  15.

  B-2556

  Barzdų seniūnijos bendruomenės centras

  Barzdams - 330

  400,00

  400,00

  16.

  B-2514

  Baltrušių bendruomenės centras

  Bendruomeninės veiklos stiprinimas

  350,00

  332,00

   

   

   

                                                     VISO:

  750,00

        732,00

  SLAVIKŲ SENIŪNIJA

  17.

  B-2557

  Slavikų seniūnijos bendruomenės centras

  Geri darbai – bendruomenės stiprybė

  518,00

  518,00

   

   

   

                                                     VISO:

  518,00

        518,00

  PLOKŠČIŲ SENIŪNIJA

  18.

  B-2571

  Voniškių kaimo bendruomenės centras

  Atverkime duris teatrui

  720,00

  720,00

   

   

   

                                                     VISO:

  720,00

  720,00

                                                                                   KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJA

  19.

  B-2570

  Asociacija “Išmanus jaunimas”

  Vaikų laisvalaikio erdvės plėtra Kudirkos Naumiestyje

  2032,00

  2032,00

   

   

   

                                                      VISO:

  2032,00

  2032,00

                                                                                     GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJA

  20.

  B-2576

  Griškabūdžio bendruomenės centras

  Pliažas prie Patašinės gyvenvietės tvenkinio

  1871,00

  1871,00

   

   

   

                                                      VISO:

  1871,00

  1871,00

                                                                                         SINTAUTŲ SENIŪNIJA

  21.

  B-2538

  Veršių bendruomenės centras

  Bendruomenės patalpų remontas

  926,00

  926,00

  22.

  B-2543

  Keturnaujienos bendruomenės centras

  Šilta bendruomenė – šilti santykiai

  317,00

  317,00

   

   

   

                                                      VISO:

  1243,00

  1243,00

                                                                                        ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJA

  23.

  B-2548

  Janukiškių bendruomenės centras

  Po žingsnelį pažinimo link

  466,00

  466,00

   

   

   

                                                      VISO:

  466,00

      466,00

  LEKĖČIŲ SENIŪNIJA

  24.

  B-2541

  Lekėčių bendruomenės asociacija

  Prasmingas laisvalaikis – tiesus kelias į asmenybės tobulėjimą ir vieningą Lekėčių bendruomenę

  713,00

  713,00

  25.

  B-2513

  Mikytų bendruomenės centras

  Fizinio aktyvumo skatinimas Mikytų kaime

  442,00

  442,00

   

   

   

                                                     VISO:

  1155,00

  1155,00

  SUDARGO SENIŪNIJA

  26.

  B-2542

  Sudargo bendruomenės centras

  Istoriniam Sudargui – daugiau šviesos

  745,00

  745,00

   

   

   

                                                    VISO:

  745,00

  745,00

                                                                                                 KIDULIŲ SENIŪNIJA

  27.

  B-2545

  Kidulių bendruomenės centras “Vinkšnupis”

  Būkim sveiki ir sportiški

  1722,00

  1722,00

   

   

   

                                                    VISO:

  1722,00

  1722,00

                                                                                                                                                                    IŠ VISO:

  27721,58

  24123,00

                 

  ATASKAITŲ FORMOS:

  3BVS

  5BVS

  6BVS

   

                      Informaciją parengė rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Danutė Jurgutienė, tel. (8 345)60758, el.p. danute.jurgutiene@sakiai.lt

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.