ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 31585255
Šiandien apsilankė: 2265
Dabar naršo: 116

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Biudžeto ir turto skyrius

Biudžeto ir turto skyrius

Personalas

Vardas, pavardė

Pareigybė*

Kabineto Nr.

Vietinio telefono Nr.


Kiti kontaktai

Egidija Grigaitienė

Vedėja

206

206

8 (345) 60755
8 687 45465
egidija.grigaitiene@sakiai.lt

Vaclovas Laurinaitis

Vyriausiasis specialistas

208

208

8 (345) 60755
vaclovas.laurinaitis@sakiai.lt

Stasė Savickienė

Vyriausioji specialistė

204

204

8 (345) 60755
stase.savickiene@sakiai.lt

Tania Čižauskienė

Vyriausioji specialistė

204

204

8 (345) 60755
tania.cizauskiene@sakiai.lt

Sonata Gruzdaitienė

Vyriausioji specialistė

200

200

8 (345) 60755
sonata.gruzdaitiene@sakiai.lt

Irmunda Čepulionienė

Vyriausioji specialistė

200

200

8 (345) 60755
irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

Renata Maciukevičienė

Buhalterė

208

208

8 (345) 60755
renata.maciukeviciene@sakiai.lt
 

          * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 


 

BIUDŽETO IR TURTO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Biudžeto ir turto skyriaus (toliau – Skyrius) tikslus, uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo principus, teises ir atsakomybę.

2. Skyriaus paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti, vykdyti rajono savivaldybės biudžetą, organizuoti savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais rajono savivaldybės biudžeto planavimą, sudarymą ir vykdymą, savivaldybės ir valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, rajono savivaldybės tarybos reglamentu, administracijos nuostatais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą.

4. Skyrius turi sąskaitą banke, antspaudą, blankus su herbu.

 

II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Skyriaus tikslas – pagal paskirtį taupiai ir racionaliai naudoti rajono savivaldybės biudžeto lėšas ir rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį bei patikėjimo teise valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

6.1. įgyvendinti įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su rajono savivaldybės biudžeto sudarymu, vykdymu, kontrole ir atskaitomybe bei su savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;

6.2. užtikrinti efektyvų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą ir naudojimą;

6.3. užtikrinti tinkamą visų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, pastatų kadastrinių matavimų atlikimą, teisinį registravimą savivaldybės vardu, statistinių duomenų kaupimą ir administravimą;

6.4. organizuoti rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimą, periodinių ir metinės savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo apyskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

6.5. analizuoti uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijų turi rajono savivaldybė, pateiktas finansines ataskaitas ir rengti su tuo susijusias išvadas.

7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir rengia rajono savivaldybės biudžeto projektą;

7.2. teikia rajono savivaldybės tarybai informaciją ir pasiūlymus dėl rajono biudžeto pagrindinių principų sudarymo, dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto naudojimo ir disponavimo juo;

7.3. neviršijant rajono savivaldybės tarybos patvirtinto rajono biudžeto, organizuoja rajono savivaldybės biudžeto vykdymą (finansuoja patvirtintas programas, numatytas priemones, tvarko  biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą, sudaro tarpines ir metinę apyskaitas);

7.4. rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektus dėl rajono biudžeto tikslinimo, papildomo lėšų skyrimo, savivaldybės turto nuomos bei perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;

7.5. rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl lėšų skyrimo iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo;

7.6. organizuoja rajono savivaldybės paskolų gavimą, užtikrina savalaikį jų grąžinimą ir palūkanų sumokėjimą sutartyse nustatytais terminais, Finansų ministerijos nustatytais terminais sudaro ketvirtines ir metinę ataskaitas;

7.7. vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais tvarko rajono savivaldybės iždo apskaitą, sudaro tarpinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius ir norminių aktų nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai;

7.8. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais parengia ir pateikia ministerijai savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

7.9. teikia praktinę ir metodologinę pagalbą rajono savivaldybės administracijos skyriams, seniūnijoms, biudžetinėms įstaigoms buhalterinės apskaitos, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;

7.10. teikia rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl mokesčių lengvatų suteikimo;

7.11. organizuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimą ir registravimą Nekilnojamojo turto registre;

7.12. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos, panaudos ir turto patikėjimo sutarčių sudarymą;

7.13. rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise klausimais;

7.14. teikia rajono savivaldybės tarybai siūlymus dėl rajono savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo bei rengia su pardavimu susijusius dokumentus;

7.15. organizuoja parduodamo ir investuojamo savivaldybės turto rinkos vertės nustatymą;

7.16. teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įtraukimo į Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, rengia nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono sąlygų projektus, inicijuoja aukcionus, rengia pirkimo-pardavimo sutarčių projektus;

7.17. kontroliuoja savivaldybės nekilnojamojo turto viešo aukciono laimėtojų įsipareigojimų vykdymą, pirkimo-pardavimo sutartyse numatytų sąlygų vykdymą;

7.18. tvarko dokumentus dėl valstybinės žemės sklypų, reikalingų rajono savivaldybei priklausantiems statiniams eksploatuoti, panaudos bei dėl valstybinės žemės sklypų, reikalingų parduodamam savivaldybės nekilnojamajam turtui eksploatuoti, priskyrimo;

7.19. pagal rajono savivaldybės tarybos patvirtintą rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo  tvarkos aprašą, savivaldybės biudžetinių įstaigų, išteklių fondų, rajono savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių bei kitų juridinių asmenų, kuriems patikėjimo teise perduotas rajono savivaldybės turtas, pateiktų turto ataskaitų pagrindu parengia bendrą rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą;

7.20. organizuoja rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo procedūras;

7.21. teikia duomenis apie rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje;

7.22. organizuoja ir rengia dokumentus paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimais:

7.22.1. rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl asmenų ar šeimų įrašymo ar atsisakymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą;

7.22.2. dirba su SPIS, kuri skirta paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti apskaitai;

7.22.3. parengia pasiūlymus išsinuomoti socialinį būstą;

7.22.4. rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir administracijos direktoriaus įsakymus dėl savivaldybės  ir socialinio būsto nuomos;

7.22.5. rengia administracijos direktoriaus įsakymus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimą;

7.22.6. rengia informacinius raštus apie prievolę nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant pajamas);

7.22.7. organizuoja ir rengia dokumentus, susijusius su socialinio būsto pirkimu.

7.22.8. rengia pažymas apie asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, kurioje nurodytas subsidijos, į kurią asmuo ar šeima turi teisę, dydis procentais;

7.23. rengia dokumentus, susijusius su valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymu;

7.24. analizuoja rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių pateiktas finansines ataskaitas ir metinius pranešimus, teikia administracijos direktoriui, rajono savivaldybės tarybai informaciją ir išvadas apie šių įmonių finansinę-ekonominę būklę,

7.25. rengia atstovavimo rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse bei atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisykles;

7.26. teisės aktų nustatyta tvarka rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir administracijos direktoriaus įsakymus, prilygstančius uždarųjų akcinių bendrovių, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso savivaldybei, visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimams arba dėl atstovavimo savivaldybei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos nuosavybės teise priklauso savivaldybei, akcininkų susirinkimuose Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais;

7.27. rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą didinti ar mažinti savivaldybės kontroliuojamųjų įmonių įstatinį kapitalą, dalį uždirbto pelno skirti dividendams, kontroliuoja šių sprendimų vykdymą;

7.28. rengia dokumentus, susijusius su rajono savivaldybės turto investavimu;

7.29. teikia rajono savivaldybės tarybai siūlymus dėl naujų savivaldybės įmonių steigimo bei esamų įmonių reorganizavimo, likvidavimo;

7.30. organizuoja perėmimą naujų, rajono savivaldybės biudžeto lėšomis įsigytų uždarųjų akcinių bendrovių, akcijų;

7.31. koordinuoja bešeimininkio turto nustatymą seniūnijose ir jo įteisinimą;

7.32. rengia ir teikia statistikos ataskaitas skyriaus veiklos klausimais;

7.33. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus rajono savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

8. Skyrius turi teises:

8.1. gauti iš kitų rajono savivaldybės administracijos padalinių, įmonių ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;

8.2. gauti technines ir kitas skyriaus darbui reikalingas priemones;

8.3. teikti pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis;

8.4. teikti rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo gerinimo;

8.5. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

 

IV. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais Nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja Skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjo atostogų, ligos, komandiruotės ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas.

10. Skyriaus vedėją ir darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia rajono savivaldybės administracijos direktorius.

11. Skyriaus vedėjas atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, skyriaus darbuotojai – už savo pareigų atlikimą.

12. Skyriaus vedėjas leidžia įsakymus Skyriaus kompetencijos klausimais.

13. Skyriaus karjeros ir pakaitinių valstybės tarnautojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.

14. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, pareigybių aprašymai.

15. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjui pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus valstybės tarnautojai.

16. Skyrius savo veiklą organizuoja vadovaudamasis strateginiais rajono savivaldybės planais bei lokaliniais teisės aktais, nepažeisdamas įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________

             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.