ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 31302803
Šiandien apsilankė: 5892
Dabar naršo: 71

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Centralizuotas vidaus audito skyrius

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Personalas 

 

  Vardas, pavardė   Pareigybė*

Kabineto Nr.

 Vietinio telefono Nr.  
Kiti kontaktai

Dalija Rakauskienė

Vedėja

224

224

  8 (345) 60772

dalija.rakauskiene@sakiai.lt

 

             * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

 

 

Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 


 

PATVIRTINTA                                                                                                                                                        

Šakių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. sausio 10 d.

įsakymu Nr. AT-31

                                                              

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 I.   BENDROJI DALIS

 

        1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

        2. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai paskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą.

        3. Skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių.

        4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos savivaldybės administracijos veiklos, jos atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.

         5. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Šakių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos direktoriui.

        6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, savivaldybės tarybos reglamentu, savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Skyriaus veiklą.  

       7. Skyriaus vedėjo – valstybės tarnautojo, taip  pat kitų Skyriaus valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

      7. Skyriaus tikslas – padėti didinti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir metinį veiklos planus, programas ir procedūras.

      8. Skyriaus uždaviniai:

      8.1. tikrinti ir vertinti ar audituojamoje savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

      8.2. teikti savivaldybės administracijos direktoriui, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos įstaigos kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose padaliniuose, jam pavaldžiuose ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

      9. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

      9.1. tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

      9.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

      9.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

      9.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

      9.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

      9.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

      9.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;

      9.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

      9.2. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

      9.3. analizuoja savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

      9.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

      9.5. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

      9.6. rengia Skyriaus veiklos ataskaitą;

     9.7. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

     9.8. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

      10. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, jai pavaldžiais ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

                    11. Skyrius turi teisę:

                   11.1. vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

                   11.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti audituojamojo viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;

                   11.3. naudotis savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

                   11.4. be atskiro savivaldybės administracijos direktoriaus, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš visų padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;

                   11.5. tikrinti audituojamos savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;

                   11.6. gauti savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;

                   11.7. gavus savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą (kai audituojamas jam pavaldus arba jo valdymo sričiai priskirtas viešasis juridinis asmuo – šio viešojo juridinio asmens vadovo sutikimą), pasitelkti kitų viešojo juridinio asmens padalinių, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų  viešųjų juridinių asmenų padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

                   11.8. dalyvauti mokymuose ir kelti savo kvalifikaciją;

                   11.9. reikalauti, kad savivaldybės administracijos direktorius, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą.

            12. Skyriaus pareigos;

            12.1 užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

            12.2 atlikti savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu bei kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

            12.3 atstovauti skyrių savo kompetencijos klausimais.

 

IV. VADOVAVIMAS IR STRUKTŪRA

 

                   13. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

                   14. Skyriaus vedėjas atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.

                   15. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

                   15.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, atstovauja savivaldybės administraciją kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

                   15.2.  palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitomis šalies institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

                   15.3. stebėtojo teisėmis dalyvauja savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamose pasitarimuose;

                   15.4. rengia, tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir teikia juos administracijos direktoriui tvirtinti;

                   15.5.  pagal suderintą skyriaus veiklos planą organizuoja savivaldybės administracijos padalinių, jai ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;

                   15.6.  teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus specialistų (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą.

                   15.7. prižiūri Skyriaus specialistų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus vidaus auditorių tarnybinę veiklą.

                   16. Skyriaus vedėjas  kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Finansų ministerijai, administracijos direktoriui bei savivaldybės tarybai, jos prašymu,  metinę skyriaus veiklos ataskaitą.

                   17. Skyriaus specialistai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

                   18. Skyriaus vedėjo ir specialistų kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, pareigybių aprašymai ir kiti norminiai teisės aktai.

                   19. Skyriaus darbuotojų profesinio elgesio principus ir normas, kurių jie turi laikytis įgyvendinami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, nustato Viešojo  juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės.

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

                   20. Skyriaus vedėjas ir kiti Skyriaus darbuotojai atsako už jiems nustatytų uždavinių ir pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, vykdymą, už teisingą Lietuvos Respublikos įstatymų taikymą, vykdant Skyriui pavestus uždavinius.

 

VI. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

            21.  Atleidus Skyriaus vedėją ar kitą Skyriaus darbuotoją iš pareigų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus laikinai einančiam pareigas arba naujam asmeniui.

            22.  Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantys asmenys. Jei reiklaus perduodantis ar juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.

      23. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka komisijai, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Skyriaus darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

 

VII. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

 

                   24.  Skyrius gali būti likviduojamas, reorganizuojamas savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________________

             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.