ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Civilinės metrikacijos skyrius

  Personalas

   

  Vardas, pavardė

  Pareigybė*    Kabineto Nr.  Vietinio telefono Nr.  
  Kiti kontaktai

  Daiva Subačienė

  Vedėja

  124 424

    8 (345) 60769

    daiva.subaciene@sakiai.lt

  Jolita Bindokienė

  Specialistė

  126 426   8 (345) 60769
  jolita.bindokiene@sakiai.lt

  Zigmas Balnius

  Muzikantas

       
   

   * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

  Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

  Visos Šakių rajono savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos- čia

   


   

                                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                                              Šakių rajono savivaldybės

                                                                                                              administracijos direktoriaus

                                                                                                              2015 m. rugpjūčio 10 d.  

                                                                                                              įsakymu Nr. AT-761

   

  CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

                  1. Šakių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius (toliau – Skyrius) yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių.

                  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Gyventojų registro įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

                  3. Skyrius tiesiogiai yra pavaldus administracijos direktoriui.

                  4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, bendradarbiauja su ministerijomis, departamentais ir kitomis žinybomis.

                  5. Skyrius turi herbinį spaudą ir blanką su įrašu: „Šakių rajono savivaldybės administracija Civilinės metrikacijos skyrius”.

   

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

                  6. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

                  6.1. teisėtai ir teisingai sudaryti civilinės būklės aktų įrašus;

                  6.2. tvarkyti įstatymų nustatyta tvarka priskirtus registrus ir teikti duomenis valstybės registrams;

                  6.3. organizuoti civilinės būklės aktų įrašų saugojimą ir pakartotinių liudijimų, įrašų kopijų ar išrašų išdavimą;

                  6.4. organizuoti tinkamą interesantų priėmimą ir aptarnavimą;

                  6.5. skelbti oficialią ir privalomą skyriaus informaciją skyriaus informaciniame stende, interneto svetainėje ir žiniasklaidoje;

                  6.6. bendradarbiauti su rajono seniūnijomis dėl mirties įrašų sudarymo, teikti konsultacijas ir dalyvauti pasitarimuose šiais klausimais.               

                  7. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias pagrindines funkcijas:

                  7.1. vykdydamas savivaldybei perduotas civilinės būklės aktų registravimo valstybines funkcijas, rajono savivaldybės teritorijoje atlieka šių civilinės būklės įrašų registravimą: gimimo, tėvystės pripažinimo ir tėvystės nustatymo, įvaikinimo, santuokos, santuokos nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo;

                  7.2.  tvarko įstatymų nustatyta tvarka priskirtus registrus ir teikia Gyventojų registro tarnybai duomenis apie civilinės būklės įrašų sudarymą rajone, perduoda archyvinius duomenis;

                  7.3.  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintomis Civilinės metrikacijos taisyklėmis:

                  7.3.1. vykdo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų, užsienyje sudarytų santuokų, užsienyje įregistruotų ištuokų, užsienyje gimusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų gimimo ir mirties apskaitą;

                  7.3.2. pakeičia, papildo, ištaiso, anuliuoja įrašus, atstato prarastus įrašus;

                  7.3.3. išduoda pakartotinius liudijimus bei įrašų išrašus, jų kopijas;

                  7.3.4. išduoda pagal Konvenciją įvairiomis kalbomis gimimo, santuokos ir mirties išrašus iš civilinės būklės aktų įrašų;

                  7.3.5. rengia medžiagą ir rašo išvadas dėl rajono gyventojų vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, dėl klaidų ištaisymo civilinės būklės aktų įrašuose, dėl dingusių šių aktų įrašų atkūrimo ir anuliavimo;

                  7.3.6. pagal kompetenciją rengia ir teikia teismui išvadas dėl juridinio fakto nustatymo;

                  7.3.7. išduoda pažymas, asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;

                  7.3.8. atsižvelgdamas į piliečių poreikius, organizuoja jubiliejinių santuokų ir iškilmingų gimimų registravimo aplinką;

                  7.3.9. organizuoja santuokos registravimo ceremoniją  norinčių susituokti pasirinktoje vietoje;

                  7.3.10. vykdo metrikacijos elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje (MEPIS) gautų prašymų nagrinėjimą;

                  7.3.11. rūpinasi liudijimų blankų gavimu, kontroliuoja, kaip saugomi griežtos atskaitomybės blankai, tvarko jų naudojimo apskaitą;

                  7.3.12. kontroliuoja ir teikia metodinę pagalbą rajono seniūnijoms dėl asmens mirties registravimo ir griežtos atskaitomybės mirties liudijimų apskaitos;

   

   

                  7.4. organizuoja civilinės būklės aktų įrašų saugojimą, tvarko skyriuje esantį archyvą, atlieka nereikalingų dokumentų nurašymą (Dokumentų ir archyvų įstatymas);

                  7.5. nustatyta tvarka pateikia statistikos įstaigoms ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ataskaitas apie civilinės būklės aktų registravimą rajone;

                  7.6. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus ir nurodymus.

   

  III. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

   

                  8. Skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsako vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų administracijos direktorius.

                  9.  Skyriaus darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka  priima ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.

                  11. Skyriaus vedėjas:

                  11.1. rengia skyriaus veiklos nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus, kuriuos teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;

                  11.2. vadovauja skyriui, vykdant pavestus uždavinius ir funkcijas;

                  12. Vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

                  13. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių aprašymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

   

  IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

                  14. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

                  14.1. naudotis Gyventojų registro tarnybos duomenų bazės duomenimis;

                  14.2. gauti reikiamą informaciją iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių jų veiklos, susijusios su Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamomis paslaugomis, klausimais;

                  14.3. dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

                  14.4. dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose ir seminaruose;

                  14.5. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais teikti piliečiams informaciją apie skyriaus darbą;

                  14.6. skyrius gali turėti ir kitų, teisės aktais suteiktų teisių.

                  15. Skyriaus pareigos:

                  15.1. užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

                  15.2. vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;

                  15.3. ruošti ir teikti savivaldybės tarybos sprendimų projektus su skyriaus veikla susijusiais klausimais;

                  15.4. atstovauti skyriui savo kompetencijos klausimais. 

   

  V. ATSAKOMYBĖ

   

                  16. Skyriaus vedėjas ir kiti skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigių aprašymuose, vykdymą.

   

  IV. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

   

                       17. Atleidus Skyriaus vedėją ar kitą darbuotoją iš pareigų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus laikinai einančiam pareigas arba naujam asmeniui.

                       18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantys asmenys. Jei reikalus perduodantis ar juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.

                       19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka komisijai, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Skyriaus darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

   

  VII. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

   

                       20. Skyrius gali būti likviduojamas, reorganizuojamas savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.

  ____________________________

   

   

   

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.