ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 31133429
Šiandien apsilankė: 5539
Dabar naršo: 68

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius

Personalas

 

Vardas, pavardė

Pareigybė*    Kabineto Nr.  Vietinio telefono Nr.  
Kiti kontaktai

Daiva Subačienė

Vedėja

124 424

  8 (345) 60769

  daiva.subaciene@sakiai.lt

Jolita Bindokienė

Specialistė

126 426   8 (345) 60769
jolita.bindokiene@sakiai.lt

Zigmas Balnius

Muzikantas

     
 

 * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

Visos Šakių rajono savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos- čia

 


 

                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Šakių rajono savivaldybės

                                                                                                            administracijos direktoriaus

                                                                                                            2015 m. rugpjūčio 10 d.  

                                                                                                            įsakymu Nr. AT-761

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                1. Šakių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius (toliau – Skyrius) yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių.

                2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Gyventojų registro įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

                3. Skyrius tiesiogiai yra pavaldus administracijos direktoriui.

                4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, bendradarbiauja su ministerijomis, departamentais ir kitomis žinybomis.

                5. Skyrius turi herbinį spaudą ir blanką su įrašu: „Šakių rajono savivaldybės administracija Civilinės metrikacijos skyrius”.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

                6. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

                6.1. teisėtai ir teisingai sudaryti civilinės būklės aktų įrašus;

                6.2. tvarkyti įstatymų nustatyta tvarka priskirtus registrus ir teikti duomenis valstybės registrams;

                6.3. organizuoti civilinės būklės aktų įrašų saugojimą ir pakartotinių liudijimų, įrašų kopijų ar išrašų išdavimą;

                6.4. organizuoti tinkamą interesantų priėmimą ir aptarnavimą;

                6.5. skelbti oficialią ir privalomą skyriaus informaciją skyriaus informaciniame stende, interneto svetainėje ir žiniasklaidoje;

                6.6. bendradarbiauti su rajono seniūnijomis dėl mirties įrašų sudarymo, teikti konsultacijas ir dalyvauti pasitarimuose šiais klausimais.               

                7. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias pagrindines funkcijas:

                7.1. vykdydamas savivaldybei perduotas civilinės būklės aktų registravimo valstybines funkcijas, rajono savivaldybės teritorijoje atlieka šių civilinės būklės įrašų registravimą: gimimo, tėvystės pripažinimo ir tėvystės nustatymo, įvaikinimo, santuokos, santuokos nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo;

                7.2.  tvarko įstatymų nustatyta tvarka priskirtus registrus ir teikia Gyventojų registro tarnybai duomenis apie civilinės būklės įrašų sudarymą rajone, perduoda archyvinius duomenis;

                7.3.  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintomis Civilinės metrikacijos taisyklėmis:

                7.3.1. vykdo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų, užsienyje sudarytų santuokų, užsienyje įregistruotų ištuokų, užsienyje gimusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų gimimo ir mirties apskaitą;

                7.3.2. pakeičia, papildo, ištaiso, anuliuoja įrašus, atstato prarastus įrašus;

                7.3.3. išduoda pakartotinius liudijimus bei įrašų išrašus, jų kopijas;

                7.3.4. išduoda pagal Konvenciją įvairiomis kalbomis gimimo, santuokos ir mirties išrašus iš civilinės būklės aktų įrašų;

                7.3.5. rengia medžiagą ir rašo išvadas dėl rajono gyventojų vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, dėl klaidų ištaisymo civilinės būklės aktų įrašuose, dėl dingusių šių aktų įrašų atkūrimo ir anuliavimo;

                7.3.6. pagal kompetenciją rengia ir teikia teismui išvadas dėl juridinio fakto nustatymo;

                7.3.7. išduoda pažymas, asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;

                7.3.8. atsižvelgdamas į piliečių poreikius, organizuoja jubiliejinių santuokų ir iškilmingų gimimų registravimo aplinką;

                7.3.9. organizuoja santuokos registravimo ceremoniją  norinčių susituokti pasirinktoje vietoje;

                7.3.10. vykdo metrikacijos elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje (MEPIS) gautų prašymų nagrinėjimą;

                7.3.11. rūpinasi liudijimų blankų gavimu, kontroliuoja, kaip saugomi griežtos atskaitomybės blankai, tvarko jų naudojimo apskaitą;

                7.3.12. kontroliuoja ir teikia metodinę pagalbą rajono seniūnijoms dėl asmens mirties registravimo ir griežtos atskaitomybės mirties liudijimų apskaitos;

 

 

                7.4. organizuoja civilinės būklės aktų įrašų saugojimą, tvarko skyriuje esantį archyvą, atlieka nereikalingų dokumentų nurašymą (Dokumentų ir archyvų įstatymas);

                7.5. nustatyta tvarka pateikia statistikos įstaigoms ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ataskaitas apie civilinės būklės aktų registravimą rajone;

                7.6. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus ir nurodymus.

 

III. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                8. Skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsako vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų administracijos direktorius.

                9.  Skyriaus darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka  priima ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.

                11. Skyriaus vedėjas:

                11.1. rengia skyriaus veiklos nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus, kuriuos teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;

                11.2. vadovauja skyriui, vykdant pavestus uždavinius ir funkcijas;

                12. Vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

                13. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių aprašymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

 

IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

                14. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

                14.1. naudotis Gyventojų registro tarnybos duomenų bazės duomenimis;

                14.2. gauti reikiamą informaciją iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių jų veiklos, susijusios su Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamomis paslaugomis, klausimais;

                14.3. dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;

                14.4. dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose ir seminaruose;

                14.5. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais teikti piliečiams informaciją apie skyriaus darbą;

                14.6. skyrius gali turėti ir kitų, teisės aktais suteiktų teisių.

                15. Skyriaus pareigos:

                15.1. užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

                15.2. vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;

                15.3. ruošti ir teikti savivaldybės tarybos sprendimų projektus su skyriaus veikla susijusiais klausimais;

                15.4. atstovauti skyriui savo kompetencijos klausimais. 

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

                16. Skyriaus vedėjas ir kiti skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigių aprašymuose, vykdymą.

 

IV. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

                     17. Atleidus Skyriaus vedėją ar kitą darbuotoją iš pareigų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus laikinai einančiam pareigas arba naujam asmeniui.

                     18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantys asmenys. Jei reikalus perduodantis ar juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.

                     19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka komisijai, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Skyriaus darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

 

VII. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

 

                     20. Skyrius gali būti likviduojamas, reorganizuojamas savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________

 

 

 

             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.