ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Kontrolės ir audito tarnybos nuostatai

  PATVIRTINTA
  Šakių  rajono savivaldybės tarybos
  2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-35

  ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
   NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Šakių  rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti Savivaldybės kontrolės ir audito funkcijas.

  2. Tarnybą steigia, jos veiklos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.

  3. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų banke ir antspaudą su savo pavadinimu ir savivaldybės herbu.

  4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, taip pat kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  5. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

  6. Savivaldybės kontrolierius ir Tarnybos valstybės tarnautojai negali būti savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.

  7. Tarnybos buveinė – Bažnyčios g. 4 Šakiai, LT-71120

  II. TARNYBOS UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

  8. Tarnybos uždaviniai - prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

  9. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse pagal savivaldybės kontrolieriaus patvirtintą Tarnybos veiklos planą. Savivaldybės tarybai ir (arba) savivaldybės kontrolieriui pavedus atliekami veiklos plane nenumatyti finansiniai ir veiklos auditai.

  III. TARNYBOS, JOS DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

  10. Tarnyba, atliktų auditų (biudžeto vykdymo, turto ataskaitų, skolos ir kt.) pagrindu, savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės tarybai:

  10.1. kiekvienais metais išvadą dėl pateiktų tvirtinti metinių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinių savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

  10.2. kiekvienais metais išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos;

  10.3. išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

  10.4. išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas;

  10.5. savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, išvadas dėl galutinio koncesijos sutarties projekto;

  10.6. išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo.

  11. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolierius yra atskaitingas savivaldybės tarybai. Savivaldybės kontrolierius:

  11.1. organizuoja Tarnybos darbą, organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų mokymą bei jų kvalifikacijos tobulinimą, leidžia įsakymus;

  11.2. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šiuo plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir savivaldybės administracijos centralizuotą vidaus audito skyrių. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Pateikia Tarnybos veiklos planą per 10 dienų nuo jo patvirtinimo Valstybės kontrolei. Prireikus planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

  11.3. pats atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

  11.4. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

  11.5. priima sprendimus pagal finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituojamų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą (ne trumpesnį kaip 30 dienų), per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;

  11.6. teikia savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, audituojamų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir  veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;

  11.7. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms, savivaldybės tarybai bei Kontrolės komitetui;

  11.8. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

  11.9. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

  11.10. savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą;

  11.11. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;

  11.12. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti savivaldybės tarybos Administracinei komisijai.

  12. Tarnybos valstybės tarnautojai:

  12.1. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;

  12.2. finansinio ir veiklos audito metu turi teisę įeiti į patalpas, gauti visus finansiniam ir veiklos auditui atlikti reikalingus dokumentus, gauti iš audituojamo subjekto darbuotojų reikiamus rašytinius paaiškinimus, pagal valstybinio audito reikalavimus pasitelkti ekspertų (specialistų) turinčių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;

  12.3. įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems nustatytų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą;

  12.4. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka teikia nagrinėti savivaldybės tarybos Administracinei komisijai;

  12.5. atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas ir kitas funkcijas.

  IV. TARNYBOS STRUKTŪROS, DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į PAREIGAS IR ATLEIDIMO IŠ JŲ, DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKA

  13. Savivaldybės kontrolierių priima į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą. Pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisiją sudaro savivaldybės taryba.

  14. Savivaldybės taryba priima sprendimus ar paveda tai atlikti savivaldybės merui dėl savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymo, kasmetinių ir kitų atostogų, nustatytų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kitų garantijų, tarnybinių komandiruočių bei  savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo.

  15. Savivaldybės kontrolieriui atostogaujant ar nesant dėl kitų priežasčių, savivaldybės kontrolieriaus pareigas eina savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas.

  16. Didžiausią  valstybės  tarnautojų  pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių Tarnyboje nustato savivaldybės taryba.

  17. Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus tvirtina savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolierius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas.

  18. Savivaldybės kontrolieriaus, kitų Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

  19. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykių teisinius pagrindus nustato Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymai bei Darbo kodeksas.

  V. TARNYBOS FINANSAVIMAS IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

  20. Tarnyba išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Savivaldybės kontrolierius yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžete nustato Tarnybai skiriamų asignavimų dydį. Savivaldybės biudžeto projekte asignavimai Tarnybai įtraukiami pagal  pateiktą išlaidų sąmatos projektą. Tarnybos ūkinį bei materialinį aprūpinimą organizuoja ir buhalterinę apskaitą tvarko Savivaldybės administracija.

  21. Tarnybos finansinės veiklos kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  VI. TARNYBOS RYŠIAI SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBĖS IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS,  VEIKLOS KONTROLĖ IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

  22. Savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui teikia informaciją pagal savo kompetenciją.

  23. Teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Tarnybos teiktas išvadas ir rekomendacijas.

  24. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms.

  25. Savivaldybės kontrolierius turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.

  26. Tarnyba turi teisę atliekamo audito metu pasinaudoti savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais.

  27. Tarnyba yra Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijos narė ir bendradarbiauja su kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis.

  28. Tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė. Tarnyba Valstybės kontrolei teikia atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus šiai peržiūrai atlikti.

  29. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Tarnybos interneto tinklalapyje, o jei įmanoma - ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

  30. Tarnybos metinės veiklos ataskaita ar jos santrauka skelbiama vietinėje spaudoje, Tarnybos interneto tinklalapyje, o jei įmanoma - ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  31. Tarnyba gali būti likviduojama, reorganizuojama ir pertvarkoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.