ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 31133375
Šiandien apsilankė: 5485
Dabar naršo: 55

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Regioninės plėtros skyrius

Regioninės plėtros skyrius
         
         

Personalas

 

Vardas, pavardė

Pareigybė*

Kabineto Nr.

Vietinio telefono Nr.


 Kiti kontaktai

Vitas Girdauskas

Vedėjas

301

301

  8 (345) 60759
vitas.girdauskas@sakiai.lt

 Ingrida Maksvytienė

Vyriausioji specialistė
      (strat. planavimo)      

309 310

  8 (345) 60759  ingrida.maksvytiene@sakiai.lt

 Kristina Juodvalkienė

Projektų koordinatorė 

307

307

8 (345) 60759  kristina.juodvalkiene@sakiai.lt

             Rasa Liubamirskaitė                (vaiko priežiūros atostogose) 

Projektų koordinatorė   

309  309  8 (345) 60759
rasa.liubamirskaite@sakiai.lt 

               Janina  Povilaitytė                   (vaiko priežiūros atostogose)

 Projektų koordinatorė  

   309    309 

  8 (345) 60759
janina.povilaityte@sakiai.lt

              Miglė Kriaučiūnienė              (pakaitinė)

 Projektų koordinatorė  309 309

 8 (345) 60 759 migle.kriauciuniene@sakiai.lt

                    Agnė Grybaitė                       (pakaitinė) Projektų koordinatorė  309 309

8 (345) 60759 agne.grybaite@sakiai.lt

 

  * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

 

  Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 

 RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI  


 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 


1. Regioninės plėtros skyriaus veiklos nuostatai (toliau − Nuostatai) reglamentuoja Regioninės plėtros skyriaus (toliau − Skyriaus) uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Rajono savivaldybės administracijos Regioninės plėtros skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Skyrių steigia, reorganizuoja arba likviduoja savivaldybės taryba.

3. Skyriaus struktūrą tvirtina administracijos direktorius savo įsakymu

4. Skyrius savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos veiklos nuostatais, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, o taip pat šiais nuostatais.

 5. Skyrius nėra juridinis asmuo.


 II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 6. Skyriaus uždaviniai:

 6.1. organizuoti ir koordinuoti strateginio planavimo procesą bei savivaldybės strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą;

 6.2. inicijuoti ir koordinuoti savivaldybės programų ir projektų rengimą ir įgyvendinimą;

 6.3. skatinti investicijų pritraukimą į Šakių rajoną.

 7. Skyriaus funkcijos:

7.1. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą direktoriaus įsakymais atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimu patvirtintas strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas bei patvirtintą rajono savivaldybės strateginio planavimo metodiką, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų (plėtros, veiklos planų ir kt.) ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą:

7.1.1.organizuoja, koordinuoja ir  prižiūri savivaldybėje rengiamų strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą  bei teikia tvirtinti  rajono savivaldybės tarybai;

7.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros planus ir programas:

7.2.1. įgyvendina nacionalinę regioninę politiką, tarptautinio bendradarbiavimo programas;

7.2.2. nustatyta tvarka suderintus planuojamų projektų sąrašus teikia Regiono plėtros tarybai arba atsakingoms ministerijoms ir nustatyta tvarka juos tikslina. Pagal poreikį sąrašus teikia tvirtinti savivaldybės tarybai;

7.2.3. apibendrina ir teikia Europos Sąjungos paramą administruojančioms institucijoms informaciją apie planuojamus projektus nacionalinių ir regionų projektų atrankai;

7.3. rengia ir įgyvendina savivaldybės strateginio planavimo dokumentus bei juos įgyvendinančius planavimo dokumentus. Inicijuoja ir koordinuoja ES ir kitų fondų bei programų projektų įgyvendinimo procesą:

7.3.1. atlieka Europos Sąjungos finansavimo galimybių paiešką ir teikia informaciją savivaldybės struktūriniams padaliniams bei savivaldybės įstaigoms;

7.3.2. konsultuoja savivaldybės struktūrinius padalinius bei įstaigas Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

7.3.3. rengia projektų, kurių pareiškėja yra savivaldybės administracija, projektinius pasiūlymus, bei technines specifikacijas;

7.3.4. organizuoja projektų paraiškų rengimą Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei  programų finansinei paramai gauti, atsižvelgdamas į savivaldybės politiką, strateginius rajono plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus;  

7.3.5. derina su įgyvendinančiąja institucija projektų finansavimo ir administravimo sutartis ir jų pakeitimus;

7.3.6. gavus paramą koordinuoja vykdomų projektų įgyvendinimą savivaldybėje;

7.3.7. pagal kompetenciją rengia veiklos bei ataskaitinius dokumentus savivaldybės administracijos vykdomiems paramos projektams;

 7.3.8. pagal kompetenciją planuoja ir organizuoja visuomenės informavimo veiksmus apie priemonių, kurių vykdymui skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, įgyvendinimą;

7.3.9. analizuoja, apibendrina informaciją ir teikia ataskaitas apie Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų paramos projektų rengimą, pažangą, eigą;

7.3.10. inicijuoja, koordinuoja ir įgyvendina viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės priemones bei skatina viešosios ir privačios partnerystės projektų įgyvendinimą;

7.3.11. pagal skyriaus kompetenciją ruošia informaciją apie rajoną įvairiems leidiniams, inicijuoja ir organizuoja jų  leidybą;

7.4. koordinuoja ir įgyvendina kaimo plėtros priemones;

7.5. skatina ir sudaro sąlygas verslo ir turizmo plėtrai:

7.5.1.analizuoja investicinę aplinką rajone, teikia siūlymus, skatinančius investicijų pritraukimą į rajoną;

7.5.2. inicijuoja verslo ir turizmo plėtros sričių projektus;

7.5.3. palaiko ryšius su ekonominę plėtrą stimuliuojančiomis ir kitomis institucijomis;

7.5.4.dalyvauja rajono verslo bei turizmo ar kitų organizacijų veikloje kaip įgaliotas savivaldybės atstovas;

7.6. plėtoja savivaldybės bendradarbiavimą bei palaiko ryšius su užsienio šalių partneriais:

7.6.1. organizuoja savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių rengimą ir įgyvendinimą;

7.6.2. koordinuoja, administruoja ir įgyvendina tarptautines priemones bei inicijuoja šių sričių projektus;

7.6.3.organizuoja ir įgyvendina euroregiono „Šešupė” Šakių biuro veiklą;

7.7. pagal skyriui priskirtas funkcijas rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus;

7.8.  pagal skyriui priskirtas funkcijas inicijuoja ir dalyvauja viešųjų pirkimų procese;

7.9. pagal patvirtintas atstovavimo taisykles atstovauja rajono savivaldybę viešųjų įstaigų visuotiniuose dalininkų susirinkimuose ar nevisuotinių susirinkimų metu;

7.10. dalyvauja Marijampolės regiono plėtros tarybos rajono savivaldybės tarybos, rajono savivaldybės mero ar savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje ir atlieka kitas funkcijas,

7.11. rengia projektinę techninę dokumentaciją rengiamiems statybiniams projektams;

7.12. nagrinėja nustatyta tvarka fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus rajono savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;

7.13. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės administracijos archyvą;

7.14. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus, nurodymus.

 

III.  SKYRIAUS SRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS


 8. Skyriaus vedėjo − valstybės tarnautojo, taip pat kitų valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, o kitų darbuotojų − Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

9. Skyriaus vedėjas:

9.1. atsako už šiuose nuostatuose pavestų uždavinių vykdymą;

9.2. užtikrina, kad Skyriaus darbe būtų laikomasi įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų;

9.3. duoda nurodymus pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;

10. Skyriaus darbuotojai dirba, vadovaudamiesi administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais pareigybių aprašymais ir pareiginiais nuostatais.

11. Skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsako vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta  tvarka skiria ir atleidžia administracijos direktorius.

12. Vedėjui nesant, jį pavaduotoja kitas administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.


 IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS


13. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi šias teises ir pareigas:

13.1. gauti reikalingą informaciją iš savivaldybės skyrių, tarnybų, biudžetinių įstaigų ir organizacijų, savivaldybės įmonių ir institucijų jos funkcijų vykdymui;

13.2. pagal savo kompetenciją rengti ir teikti svarstymui savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir administracijos direktoriaus įsakymus;

13.3. vykdyti susirašinėjimą su respublikos, miesto įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis bei gyventojais savo kompetencijos ribose;

13.4. atsakyti pagal savo kompetenciją į gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, spręsti juose keliamus reikalavimus.

 V. ATSAKOMYBĖ


14. Skyriaus vedėjas ir kiti skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, vykdymą.

  

VI. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS


15. Atleidus skyriaus vedėją ar kitą darbuotoją iš pareigų, administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus laikinai einančiam pareigas arba naujai priimtam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmenys. Jei reikalus perduodantis ar perimantis asmuo nesutinka su kažkuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir perėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka komisijai, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs skyriaus darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

 

VII. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS


18. Skyrius gali būti likviduojamas, reorganizuojamas savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.        

            ________________________________________


             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.