ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Regioninės plėtros skyrius
           
           

  Personalas

   

  Vardas, pavardė

  Pareigybė*

  Kabineto Nr.

  Vietinio telefono Nr.


   Kiti kontaktai

  Vitas Girdauskas

  Vedėjas

  301

  301

    8 (345) 60759
  vitas.girdauskas@sakiai.lt

   Ingrida Maksvytienė

  Vyriausioji specialistė
        (strat. planavimo)      

  309 310

    8 (345) 60759  ingrida.maksvytiene@sakiai.lt

   Kristina Juodvalkienė

  Projektų koordinatorė 

  307

  307

  8 (345) 60759  kristina.juodvalkiene@sakiai.lt

               Rasa Liubamirskaitė                (vaiko priežiūros atostogose) 

  Projektų koordinatorė   

  309  309  8 (345) 60759
  rasa.liubamirskaite@sakiai.lt 

                 Janina  Povilaitytė                   (vaiko priežiūros atostogose)

   Projektų koordinatorė  

     309    309 

    8 (345) 60759
  janina.povilaityte@sakiai.lt

                Miglė Kriaučiūnienė              (pakaitinė)

   Projektų koordinatorė  309 309

   8 (345) 60 759 migle.kriauciuniene@sakiai.lt

                      Agnė Grybaitė                       (pakaitinė) Projektų koordinatorė  309 309

  8 (345) 60759 agne.grybaite@sakiai.lt

   

    * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

   

    Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

   

   RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

  REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI  


   I. BENDROSIOS NUOSTATOS 


  1. Regioninės plėtros skyriaus veiklos nuostatai (toliau − Nuostatai) reglamentuoja Regioninės plėtros skyriaus (toliau − Skyriaus) uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Rajono savivaldybės administracijos Regioninės plėtros skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Skyrių steigia, reorganizuoja arba likviduoja savivaldybės taryba.

  3. Skyriaus struktūrą tvirtina administracijos direktorius savo įsakymu

  4. Skyrius savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos veiklos nuostatais, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, o taip pat šiais nuostatais.

   5. Skyrius nėra juridinis asmuo.


   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus uždaviniai:

   6.1. organizuoti ir koordinuoti strateginio planavimo procesą bei savivaldybės strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą;

   6.2. inicijuoti ir koordinuoti savivaldybės programų ir projektų rengimą ir įgyvendinimą;

   6.3. skatinti investicijų pritraukimą į Šakių rajoną.

   7. Skyriaus funkcijos:

  7.1. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą direktoriaus įsakymais atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimu patvirtintas strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas bei patvirtintą rajono savivaldybės strateginio planavimo metodiką, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų (plėtros, veiklos planų ir kt.) ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą:

  7.1.1.organizuoja, koordinuoja ir  prižiūri savivaldybėje rengiamų strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą  bei teikia tvirtinti  rajono savivaldybės tarybai;

  7.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros planus ir programas:

  7.2.1. įgyvendina nacionalinę regioninę politiką, tarptautinio bendradarbiavimo programas;

  7.2.2. nustatyta tvarka suderintus planuojamų projektų sąrašus teikia Regiono plėtros tarybai arba atsakingoms ministerijoms ir nustatyta tvarka juos tikslina. Pagal poreikį sąrašus teikia tvirtinti savivaldybės tarybai;

  7.2.3. apibendrina ir teikia Europos Sąjungos paramą administruojančioms institucijoms informaciją apie planuojamus projektus nacionalinių ir regionų projektų atrankai;

  7.3. rengia ir įgyvendina savivaldybės strateginio planavimo dokumentus bei juos įgyvendinančius planavimo dokumentus. Inicijuoja ir koordinuoja ES ir kitų fondų bei programų projektų įgyvendinimo procesą:

  7.3.1. atlieka Europos Sąjungos finansavimo galimybių paiešką ir teikia informaciją savivaldybės struktūriniams padaliniams bei savivaldybės įstaigoms;

  7.3.2. konsultuoja savivaldybės struktūrinius padalinius bei įstaigas Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

  7.3.3. rengia projektų, kurių pareiškėja yra savivaldybės administracija, projektinius pasiūlymus, bei technines specifikacijas;

  7.3.4. organizuoja projektų paraiškų rengimą Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei  programų finansinei paramai gauti, atsižvelgdamas į savivaldybės politiką, strateginius rajono plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus;  

  7.3.5. derina su įgyvendinančiąja institucija projektų finansavimo ir administravimo sutartis ir jų pakeitimus;

  7.3.6. gavus paramą koordinuoja vykdomų projektų įgyvendinimą savivaldybėje;

  7.3.7. pagal kompetenciją rengia veiklos bei ataskaitinius dokumentus savivaldybės administracijos vykdomiems paramos projektams;

   7.3.8. pagal kompetenciją planuoja ir organizuoja visuomenės informavimo veiksmus apie priemonių, kurių vykdymui skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, įgyvendinimą;

  7.3.9. analizuoja, apibendrina informaciją ir teikia ataskaitas apie Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų paramos projektų rengimą, pažangą, eigą;

  7.3.10. inicijuoja, koordinuoja ir įgyvendina viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės priemones bei skatina viešosios ir privačios partnerystės projektų įgyvendinimą;

  7.3.11. pagal skyriaus kompetenciją ruošia informaciją apie rajoną įvairiems leidiniams, inicijuoja ir organizuoja jų  leidybą;

  7.4. koordinuoja ir įgyvendina kaimo plėtros priemones;

  7.5. skatina ir sudaro sąlygas verslo ir turizmo plėtrai:

  7.5.1.analizuoja investicinę aplinką rajone, teikia siūlymus, skatinančius investicijų pritraukimą į rajoną;

  7.5.2. inicijuoja verslo ir turizmo plėtros sričių projektus;

  7.5.3. palaiko ryšius su ekonominę plėtrą stimuliuojančiomis ir kitomis institucijomis;

  7.5.4.dalyvauja rajono verslo bei turizmo ar kitų organizacijų veikloje kaip įgaliotas savivaldybės atstovas;

  7.6. plėtoja savivaldybės bendradarbiavimą bei palaiko ryšius su užsienio šalių partneriais:

  7.6.1. organizuoja savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių rengimą ir įgyvendinimą;

  7.6.2. koordinuoja, administruoja ir įgyvendina tarptautines priemones bei inicijuoja šių sričių projektus;

  7.6.3.organizuoja ir įgyvendina euroregiono „Šešupė” Šakių biuro veiklą;

  7.7. pagal skyriui priskirtas funkcijas rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus;

  7.8.  pagal skyriui priskirtas funkcijas inicijuoja ir dalyvauja viešųjų pirkimų procese;

  7.9. pagal patvirtintas atstovavimo taisykles atstovauja rajono savivaldybę viešųjų įstaigų visuotiniuose dalininkų susirinkimuose ar nevisuotinių susirinkimų metu;

  7.10. dalyvauja Marijampolės regiono plėtros tarybos rajono savivaldybės tarybos, rajono savivaldybės mero ar savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje ir atlieka kitas funkcijas,

  7.11. rengia projektinę techninę dokumentaciją rengiamiems statybiniams projektams;

  7.12. nagrinėja nustatyta tvarka fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus rajono savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;

  7.13. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės administracijos archyvą;

  7.14. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus, nurodymus.

   

  III.  SKYRIAUS SRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS


   8. Skyriaus vedėjo − valstybės tarnautojo, taip pat kitų valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, o kitų darbuotojų − Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. atsako už šiuose nuostatuose pavestų uždavinių vykdymą;

  9.2. užtikrina, kad Skyriaus darbe būtų laikomasi įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų;

  9.3. duoda nurodymus pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;

  10. Skyriaus darbuotojai dirba, vadovaudamiesi administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais pareigybių aprašymais ir pareiginiais nuostatais.

  11. Skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsako vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta  tvarka skiria ir atleidžia administracijos direktorius.

  12. Vedėjui nesant, jį pavaduotoja kitas administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.


   IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS


  13. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi šias teises ir pareigas:

  13.1. gauti reikalingą informaciją iš savivaldybės skyrių, tarnybų, biudžetinių įstaigų ir organizacijų, savivaldybės įmonių ir institucijų jos funkcijų vykdymui;

  13.2. pagal savo kompetenciją rengti ir teikti svarstymui savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir administracijos direktoriaus įsakymus;

  13.3. vykdyti susirašinėjimą su respublikos, miesto įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis bei gyventojais savo kompetencijos ribose;

  13.4. atsakyti pagal savo kompetenciją į gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, spręsti juose keliamus reikalavimus.

   V. ATSAKOMYBĖ


  14. Skyriaus vedėjas ir kiti skyriaus darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, vykdymą.

    

  VI. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS


  15. Atleidus skyriaus vedėją ar kitą darbuotoją iš pareigų, administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus laikinai einančiam pareigas arba naujai priimtam asmeniui.

  16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmenys. Jei reikalus perduodantis ar perimantis asmuo nesutinka su kažkuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.

  17. Reikalų perdavimo ir perėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka komisijai, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs skyriaus darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

   

  VII. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS


  18. Skyrius gali būti likviduojamas, reorganizuojamas savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.        

              ________________________________________


  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.