ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. [email protected]
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 31382149
Šiandien apsilankė: 285
Dabar naršo: 6

 

Naujienų prenumerata

Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Aktualijos
ŠAKIŲ RAJONO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠAS

                                                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                           Šakių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                           2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-84

 

ŠAKIŲ RAJONO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šakių rajono Paluobių mokyklos-mokyklos daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos sąlygų aprašas (toliau – sąlygos) reglamentuoja reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų reorganizavimo tvarką. Sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 9 ir 21 punktais.

2. Reorganizuojama įstaiga – Šakių rajono Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – LT-71246, Paluobių k., Bažnyčios g. 7, Šakių r., kodas 190822765.

3. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – LT-71295, Alyvų g. 4, Griškabūdžio mstl., Šakių r., kodas – 190820757.

 

II SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS

 

4. Reorganizavimo tikslas – sudaryti sąlygas siekti aukštesnės mokymo kokybės ir užtikrinti racionalų ugdymui skirtų lėšų panaudojimą.

5. Reorganizavimo būdas – prijungimas: Šakių rajono Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras prijungiama prie Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos. Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo tęsia savo veiklą, o Šakių rajono Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizavimo baigia savo veiklą ir tampa tęsiančio veiklą juridinio asmens Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriumi. 

6. Reorganizuotos įstaigos paskirtis – įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas.

7. Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijai pereina visos reorganizuotos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro teisės ir pareigos.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS

 

8. Mokykla reorganizuojama, nes:

8.1. mažas mokinių skaičius;

8.2. neefektyviai, neracionaliai naudojamos ugdymui skirtos lėšos.

 

IV SKYRIUS

TURTO ĮVERTINIMO IR INVENTORIZACIJOS, TURTO PASKIRSTYMO, DOKUMENTŲ PERDAVIMO SAUGOTI TVARKA

9. Reorganizuojamos Šakių rajono Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro turto inventorizaciją atlieka Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ir perduoda turtą, įformindama perdavimo ir priėmimo aktais ir/arba rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijai iki 2018 m. liepos 30 d. Reorganizuojamo juridinio asmens turto inventorizacija atliekama Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Apskaitos dokumentai, finansinės atskaitomybės ir kiti dokumentai perimami pasirašant aktą, jų saugojimas bei prievolės perduodamos Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijai.

11. Šakių rajono Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro archyvas perduodamas Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijai iki 2018 liepos 30 d.

 

V SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR STRUKTŪRA

 

12. Reorganizuojamos įstaigos Šakių rajono Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro uždaviniai, funkcijos ir struktūra iki reorganizavimo:

12.1. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paisyti mokinių poreikių įvairovės, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo būdus ir tempą;

12.2. vykdyti ikimokyklinio ugdymo programą;

12.3. vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą;

12.4. vykdyti pradinio ugdymo programą;

12.5. sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;

12.6. teikti informacinę, socialinę pedagoginę, specialią pedagoginę pagalbą;

12.7. ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą;

12.8. sudaryti palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

12.9. dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais.

12.10. Vykdyti Neįgaliųjų dienos centro veiklas.

13. Šakių rajono Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizavimo baigia savo veiklą (tampa Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriumi). Įstaigos pagrindinės veiklos rūšys po reorganizavimo:

13.1. ikimokyklinis ugdymas;

13.2. priešmokyklinis ugdymas;

13.3. neformalusis vaikų švietimas;

13.4. Neįgaliųjų dienos centro veikla;

13.5. Kultūrinė veikla;

13.6. Sportinė veikla;

13.7. Viešosios bibliotekos Paluobių padalinys.

13.8. Paluobių kaimo bendruomenė „Pagirys“ (nuomoja patalpas).

14.  Skyriaus buveinė – Paluobių k. Bažnyčios g. 7, Šakių r.

 

VI SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR TERMINAI

 

15. Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius ir Griškabūdžio gimnazijos direktorius:

15.1. Iki 2018 m. kovo 28 d. apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą vieną kartą viešai paskelbia mokyklos nuostatuose nurodytame šaltinyje, mokyklos interneto svetainėse bei raštu praneša visiems kreditoriams ir tiekėjams.

15.2. Ne vėliau kaip pirmą reorganizavimo sąlygų aprašo paskelbimo dieną Juridinių asmenų registrui pateikia dokumentus (skelbimą apie reorganizavimo sąlygų aprašo paskelbimą spaudoje, prašymą įregistruoti juridinio asmens teisinį statusą, Reorganizavimo sąlygų aprašą ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už reorganizavimo sąlygų aprašo įregistravimą), reikalingus reorganizuojamų įstaigų statusui įregistruoti.

15.3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia Šakių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti  Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Griškabūdžio gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą, kurį per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo pateikia valstybės įmonei Juridinių asmenų registrui.

16. Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius iki 2018 m. kovo 28 d. informaciją apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą vieną kartą viešai paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.

17. Griškabūdžio gimnazijos direktorius iki 2018 m. gegužės 10 d. parengia ir teikia Šakių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti naują Griškabūdžio gimnazijos nuostatų redakciją, kurią įstatymų nustatyta tvarka ir  terminais teikia registruoti valstybės įmonei Juridinių asmenų registrui.

18. Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoja Paluobių mokyklą-daugiafunkcį centrą  iš valstybės įmonės Juridinių asmenų registro iki 2018 m. liepos 31 d.

19. Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Griškabūdžio gimnazijos direktoriai apie mokyklos reorganizavimą raštu praneša kiekvieno mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.

20. Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Griškabūdžio gimnazijos direktoriai iki 2018 m. gegužės 4 d. suderina Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus pareigybių sąrašą ir etatų skaičių su Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

21. Griškabūdžio gimnazijos direktorius iki 2018 m. gegužės 10 d. teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Griškabūdžio gimnazijos ir jos skyrių didžiausią leistiną pareigybių sąrašą.

22. Šakių rajono savivaldybės tarybos meras teisės aktų nustatyta tvarka teikia pranešimą Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui apie darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.

23. Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įspėja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą ar galimą atleidimą.

24. Reorganizavimo pabaiga – 2018 m. liepos 31 d.

25. Po reorganizavimo nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Šakių rajono Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras tampa Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriumi.

___________________________

 

Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius                           Algirdas Buragas

 

Griškabūdžio gimnazijos direktorius                                                      Arūnas Šalnaitis

 

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: [email protected] Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.