ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Švietimo ir sporto skyrius

   

  Personalas

  Vardas, pavardė

  Pareigybė*

  Kabineto Nr.

  Vietinio telefono Nr.


  Kiti kontaktai

  Elvydas Pauliukenas

  Vedėjas

  102

  402

    8 687 89520
    elvydas.pauliukenas@sakiai.lt 

   Rima Valaitienė

  Specialistė

  104

  404

    8 (345) 60762
    rima.valaitiene@sakiai.lt

   Sofija Liudžiuvienė Vyriausioji specialistė

   101

  401   8 (345) 60762
    sofija.liudziuviene@sakiai.lt

   Gintaras Demenius

  Vyriausiasis specialistas

  101

  401

    8 (345) 60762
  gintaras.demenius@sakiai.lt

   Leontina Pauliukevičienė

  Ekonomistė

  105

  405

    8 (345) 60764
  leontina.pauliukeviciene@sakiai.lt

   

   

  PATVIRTINTA
  Šakių rajono savivaldybės administracijos
  direktoriaus 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu
  Nr.AT- 973


  ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS
  VEIKLOS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Švietimo ir sporto skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Skyriaus veiklos tikslai – teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo srities viešąjį administravimą.
  3. Skyrius yra rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių.
  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.
  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos struktūriniais, struktūriniais teritoriniais padaliniais, ministerijomis ir kitomis organizacijomis.
  6. Skyrius turi anspaudą su Šakių herbu ir įrašu: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS”.
  7. Skyriaus veiklą įgyvendinant Valstybės švietimo ir sporto politiką koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
  8. Skyriaus vedėjo, specialistų – valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, o kitų darbuotojų – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  9. Svarbiausi uždaviniai:
  9.1. įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo darbą;
  9.2. organizuoti ir prižiūrėti ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą bei vaikų užimtumą;
  9.3. informuoti visuomenę ir valstybės institucijas apie švietimo būklę savivaldybėje.
  10. Skyrius įgyvendindamas uždavinius atlieka šias funkcijas:
  10.1 savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas;
  10.2 švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas;
  10.3 bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas;
  10.4 ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas;
  10.5 maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas;
  10.6 priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas;
  10.7 mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas;
  10.8 ,,Mokymosi visą gyvenimą ir sporto” programos rengimas ir vykdymas;
  10.9. dokumentų dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms rengimas;
  10.10 dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant Marijampolės regiono Švietimo ir sporto plėtros programas;
  10.11. alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų prevencinių programų vykdymo stebėsena;
  10.12. valstybinės švietimo politikos savivaldybėje įgyvendinimas, ilgalaikių švietimo plėtros tikslų ir priemonių jiems pasiekti nustatymas;
  10.13. dokumentų rengimas dėl švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
  10.14. savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos vykdymas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  10.15. savivaldybės mokyklų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų atestacijos vykdymas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  10.16. savivaldybės teritorijoje besimokančių mokinių, mokyklos nelankančių vaikų ir dirbančių mokytojų apskaitos organizavimas ir vykdymas Vyriausybės nustatyta tvarka;
  10.17. statistikos duomenų, ataskaitų rengimas ir teikimas skyriaus veiklos klausimais;
  10.18. Vyriausybės nutarimais priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams;
  10.19. dalyvavimas savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
  10.20. moksleivių kūno kultūros ir sporto plėtojimas;
  10.21. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;
  10.22. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.


  III. TEISĖS IR PAREIGOS

  11. Skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, savivaldybės institucijų sprendimus, turi teisę:
  11.1. gauti reikiamą informaciją iš savivaldybės administracijos struktūrinių – teritorinių padalinių (seniūnijų);
  11.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, pavaldžių mokyklų pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų duomenis, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti;
  11.3. sudaryti darbo grupes sprendžiamoms problemoms nagrinėti;
  11.4. dalyvauti rengiant įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą, projektus, dėl parengtų projektų pareikšti pastabas ir teikti siūlymus;
  11.5. gauti iš mokyklų ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vadovų ataskaitas, kitus dokumentus, duoti jiems pavedimus įvairiais veiklos organizavimo klausimais;
  11.6. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
  11.7. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, programose ar kitaip bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo sistemų subjektais;
  11.8. mokytis ir tobulinti kvalifikaciją iš valstybės, savivaldybės biudžetų, fondų bei kitų teisėtų lėšų.
  12. Skyrius privalo:
  12.1. atstovauti pagal įgaliojimus rajono savivaldybei kitose įstaigose, organizacijose bei teismuose;
  12.2. pateikti Skyriaus veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, Statistikos departamentui, savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui;
  12.3. vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
  12.4. ruošti ir teikti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais.
  13. Skyriaus specialistai atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

  IV. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

  14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia administracijos direktorius.
  15. Kitus Skyriaus darbuotojus skiria ir atleidžia administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  16. Skyriaus vedėjas:
  16.1. rengia Skyriaus veiklos nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus, kuriuos teikia tvirtinti administracijos direktoriui;
  16.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą ir tiesiogiai atsako už skyriaus funkcijų kokybišką vykdymą;
  16.3. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus.
  17. Vedėjui nesant, jį pavaduotoja kitas administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
  18. Skyrius savo veiklą organizuoja vadovaudamasis savivaldybės strateginiais švietimo planais, metinėmis švietimo veiklos programomis.
  19. Skyriaus etatinę struktūrą tvirtina administracijos direktorius.
  V. ATSAKOMYBĖ

  20. Vedėjas privalo laiku išnagrinėti keliamus klausimus savo kompetencijos ribose, laiku atsakyti į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, raštus.
  21. Skyriaus vedėjas ir kiti Skyriaus darbuotojai atsako už jiems nustatytų uždavinių ir pavestų funkcijų vykdymą, už teisingą Lietuvos Respublikos įstatymų taikymą, vykdant Skyriui keliamus uždavinius ir įstatymų deleguotas funkcijas, Skyriaus rengiamų savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektų, raštų atitikimą įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  VI. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

  22. Atleidus Skyriaus vedėją ar kitą darbuotoją iš pareigų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus laikinai einančiam pareigas arba naujam asmeniui.
  23. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantys asmenys. Jei reikalus perduodantis ar juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.
  24. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka komisijai, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Skyriaus darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

  VII. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

  25. Skyrius gali būti likviduojamas, reorganizuojamas savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.
  ____________________________________________


  * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

   

       Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

   


   

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.