ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 31585257
Šiandien apsilankė: 2266
Dabar naršo: 118

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Švietimo ir sporto skyrius

Švietimo ir sporto skyrius

 

Personalas

Vardas, pavardė

Pareigybė*

Kabineto Nr.

Vietinio telefono Nr.


Kiti kontaktai

Elvydas Pauliukenas

Vedėjas

102

402

  8 687 89520
  elvydas.pauliukenas@sakiai.lt 

 Rima Valaitienė

Specialistė

104

404

  8 (345) 60762
  rima.valaitiene@sakiai.lt

 Sofija Liudžiuvienė Vyriausioji specialistė

 101

401   8 (345) 60762
  sofija.liudziuviene@sakiai.lt

 Gintaras Demenius

Vyriausiasis specialistas

101

401

  8 (345) 60762
gintaras.demenius@sakiai.lt

 Leontina Pauliukevičienė

Ekonomistė

105

405

  8 (345) 60764
leontina.pauliukeviciene@sakiai.lt

 

 

PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu
Nr.AT- 973


ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS
VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švietimo ir sporto skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
2. Skyriaus veiklos tikslai – teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo srities viešąjį administravimą.
3. Skyrius yra rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių.
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.
5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos struktūriniais, struktūriniais teritoriniais padaliniais, ministerijomis ir kitomis organizacijomis.
6. Skyrius turi anspaudą su Šakių herbu ir įrašu: „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS”.
7. Skyriaus veiklą įgyvendinant Valstybės švietimo ir sporto politiką koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
8. Skyriaus vedėjo, specialistų – valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, o kitų darbuotojų – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

9. Svarbiausi uždaviniai:
9.1. įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo darbą;
9.2. organizuoti ir prižiūrėti ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą bei vaikų užimtumą;
9.3. informuoti visuomenę ir valstybės institucijas apie švietimo būklę savivaldybėje.
10. Skyrius įgyvendindamas uždavinius atlieka šias funkcijas:
10.1 savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas;
10.2 švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas;
10.3 bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas;
10.4 ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas;
10.5 maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas;
10.6 priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas;
10.7 mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas;
10.8 ,,Mokymosi visą gyvenimą ir sporto” programos rengimas ir vykdymas;
10.9. dokumentų dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms rengimas;
10.10 dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant Marijampolės regiono Švietimo ir sporto plėtros programas;
10.11. alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų prevencinių programų vykdymo stebėsena;
10.12. valstybinės švietimo politikos savivaldybėje įgyvendinimas, ilgalaikių švietimo plėtros tikslų ir priemonių jiems pasiekti nustatymas;
10.13. dokumentų rengimas dėl švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
10.14. savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos vykdymas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
10.15. savivaldybės mokyklų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų atestacijos vykdymas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
10.16. savivaldybės teritorijoje besimokančių mokinių, mokyklos nelankančių vaikų ir dirbančių mokytojų apskaitos organizavimas ir vykdymas Vyriausybės nustatyta tvarka;
10.17. statistikos duomenų, ataskaitų rengimas ir teikimas skyriaus veiklos klausimais;
10.18. Vyriausybės nutarimais priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams;
10.19. dalyvavimas savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
10.20. moksleivių kūno kultūros ir sporto plėtojimas;
10.21. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;
10.22. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.


III. TEISĖS IR PAREIGOS

11. Skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, savivaldybės institucijų sprendimus, turi teisę:
11.1. gauti reikiamą informaciją iš savivaldybės administracijos struktūrinių – teritorinių padalinių (seniūnijų);
11.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, pavaldžių mokyklų pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų duomenis, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti;
11.3. sudaryti darbo grupes sprendžiamoms problemoms nagrinėti;
11.4. dalyvauti rengiant įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą, projektus, dėl parengtų projektų pareikšti pastabas ir teikti siūlymus;
11.5. gauti iš mokyklų ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vadovų ataskaitas, kitus dokumentus, duoti jiems pavedimus įvairiais veiklos organizavimo klausimais;
11.6. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
11.7. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, programose ar kitaip bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo sistemų subjektais;
11.8. mokytis ir tobulinti kvalifikaciją iš valstybės, savivaldybės biudžetų, fondų bei kitų teisėtų lėšų.
12. Skyrius privalo:
12.1. atstovauti pagal įgaliojimus rajono savivaldybei kitose įstaigose, organizacijose bei teismuose;
12.2. pateikti Skyriaus veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, Statistikos departamentui, savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui;
12.3. vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
12.4. ruošti ir teikti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais.
13. Skyriaus specialistai atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia administracijos direktorius.
15. Kitus Skyriaus darbuotojus skiria ir atleidžia administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Skyriaus vedėjas:
16.1. rengia Skyriaus veiklos nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus, kuriuos teikia tvirtinti administracijos direktoriui;
16.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą ir tiesiogiai atsako už skyriaus funkcijų kokybišką vykdymą;
16.3. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus.
17. Vedėjui nesant, jį pavaduotoja kitas administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
18. Skyrius savo veiklą organizuoja vadovaudamasis savivaldybės strateginiais švietimo planais, metinėmis švietimo veiklos programomis.
19. Skyriaus etatinę struktūrą tvirtina administracijos direktorius.
V. ATSAKOMYBĖ

20. Vedėjas privalo laiku išnagrinėti keliamus klausimus savo kompetencijos ribose, laiku atsakyti į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, raštus.
21. Skyriaus vedėjas ir kiti Skyriaus darbuotojai atsako už jiems nustatytų uždavinių ir pavestų funkcijų vykdymą, už teisingą Lietuvos Respublikos įstatymų taikymą, vykdant Skyriui keliamus uždavinius ir įstatymų deleguotas funkcijas, Skyriaus rengiamų savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektų, raštų atitikimą įstatymams ir kitiems teisės aktams.

VI. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

22. Atleidus Skyriaus vedėją ar kitą darbuotoją iš pareigų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus laikinai einančiam pareigas arba naujam asmeniui.
23. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantys asmenys. Jei reikalus perduodantis ar juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.
24. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka komisijai, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Skyriaus darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

VII. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

25. Skyrius gali būti likviduojamas, reorganizuojamas savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.
____________________________________________


* Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

 

     Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 


 

             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.