ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. [email protected]
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 31382137
Šiandien apsilankė: 273
Dabar naršo: 11

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Veikla

Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. AT-317

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja administracijos (darbdavio) ir valstybės tarnautojų bei kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto bei kitų finansavimo šaltinių (toliau - darbuotojų) pareigas, teises, darbo ir poilsio laiką, bendrus vidaus tvarkos reikalavimus, paskatinimus už sąžiningą darbą ir atsakomybę.
 3. Šios Taisyklės galioja ir taikomos tiek, kiek neprieštarauja tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės normoms, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems įstatymams ir teisės aktams.
 4. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Administracijos direktorius.
  1. DARBO IR POILSIO LAIKAS
  2. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, turi laikytis savivaldybės administracijoje nustatyto darbo laiko režimo.
  3. Šakių rajono savivaldybės administracijoje nustatyta 5 darbo dienų 40 valandų trukmės

savaitė.

 1. Darbo laikas nustatytas Administracijoje: pirmadieniais-ketvirtadieniais darbuotojai dirba nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertraukos laikas visomis darbo dienomis - nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. Šeštadieniai ir sekmadieniai - poilsio dienos.
 2. Pasitarimai Administracijoje vyksta:

7.1.    kiekvieną pirmadienį: 8.15 val. renkasi Administracijos skyrių vedėjai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai;

7.2.     atskiru Administracijos direktoriaus nurodymu.

 1. Darbuotojai gali dirbti poilsio ir švenčių dienomis, naktį bei viršvalandinį darbą tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 2. Administracijos ir darbuotojo susitarimu, darbuotojui gali būti nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas, atskiras darbuotojo darbo laikas.
 3. Darbuotojų darbo laiko apskaitą tvarko Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.
 4. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, - dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojas, pageidaujantis pasinaudoti šia lengvata, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikia Administracijos direktoriui prašymą, nurodydamas, kurią mėnesio dieną pageidauja pasinaudoti lengvata ir pasirenkamą lengvatos variantą.
 5. Darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų ir neturintiems teisės į papildomas poilsio dienas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, žodžiu suderinus su tiesioginiu vadovu.
 6. Darbuotojas, išeidamas iš kabineto ilgiau kaip 30 min., privalo informuoti apie tai tiesioginį vadovą arba kabinete kartu dirbantį asmenį. Darbuotojas, išvykdamas iš pastato darbo tikslais, turi informuoti tiesioginį vadovą.
 7. Darbuotojas, išvykdamas iš pastato ne darbo tikslais, turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
 8. Darbuotojo prašymu gali būti nustatytas ne visas darbo laikas, prašymas nagrinėjamas ir darbuotojas informuojamas apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
 9. Kai darbuotojas negali laiku atvykti arba visai negali atvykti į darbą, apie tai nedelsdamas turi informuoti tiesioginį vadovą, j o nesant - kitą atsakingą asmenį ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojas apie tai dėl tam tikrų pateisinančių priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti kiti asmenys.
 10. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, nuovargio profilaktikai savivaldybės administracijoje numatomos 15 minučių trukmės poilsio pertraukėlės pirmoje ir antroje dienos pusėje: pirmoji - 10.00-10.15 val., antroji - 15.00 - 15.15 val.
 11. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiajam specialistui (kalbos tvarkytojui), Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui ir inspektoriui, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjui, skyriaus valstybės tarnautojams, Švietimo ir sporto skyriaus vyresniajam specialistui už darbą organizuojant ir vykdant valstybinius užsienio kalbų brandos egzaminus, Švietimo ir sporto skyriaus vyresniajam specialistui, atsakingam už sporto renginius, jų pageidavimu kompensuojama suteikiant per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui vidutinį darbo užmokestį.
  1. ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA
  2. Kasmetines atostogas Administracijos darbuotojams įsakymu suteikia Administracijos direktorius.
  3. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal atostogų suteikimo grafiką, kuris tvirtinamas administracijos direktoriaus įsakymu iki gegužės 1 d. Atostogos suderinus su tiesioginiu vadovu gali būti suteiktos iš karto arba dalijamos į dalis, kurių viena negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų.
  4. Kasmetinės atostogos Administracijos darbuotojams gali būti suteikiamos pagal atskirus prašymus. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kasmetinių atostogų pradžios.
  5. Administracijos direktorius įsakymu gali atšaukti iš kasmetinių atostogų Administracijos darbuotoją tik jo prašymu arba sutikimu.
  6. Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui kasmetinės atostogos suteikiamos savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.
  7. Su kasmetinių atostogų grafiku, jeigu kasmetines atostogas darbuotojas planuoja kitiems metams, darbuotojus supažindina pasirašytinai tiesioginis vadovas.
  8. Kai dėl svarbių priežasčių Administracijos darbuotojas keičia atostogų laiką, patvirtintą pagal grafiką, prašymą dėl atostogų laiko pakeitimo turi pateikti Administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atostogų pagal grafiką pradžios, neįskaičiuojant prašymo pateikimo dienos.
  9. Nemokamos atostogos ir leidimai neatvykti į darbą administracijos leidimu, darbuotojams suteikiami Administracijos direktoriaus įsakymu, esant darbuotojo prašymui, kuriame nurodomos konkrečios nemokamų atostogų arba leidimo neatvykti į darbą prašymo priežastys. Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į prašyme nurodytas konkrečias priežastis, taip pat į tiesioginio vadovo vizą, priima galutinį sprendimą.
   1. PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNYBĄ, STUDENTŲ PRAKTIKĄ IR DARBĄ

TVARKA

 1. Asmens, laimėjusio konkursą į valstybės tarnautojo pareigas, įdarbinimo, supažindinimo su šiomis Taisyklėmis ir pareigybės aprašymu procesą atlieka Bendrasis skyrius, seniūnijose - seniūnas, su padalinio nuostatais supažindina tiesioginis vadovas.
 2. Studentas, norintis atlikti praktiką Administracijoje, Administracijos direktoriui pateikia prašymą atlikti praktiką ir gautą iš švietimo įstaigos trišalę praktikos mokymosi sutartį. Vienas pasirašytos trišalės praktikos mokymosi sutarties egzempliorius lieka Bendrajame skyriuje. Studentas Bendrajam skyriui taip pat pristato savo asmens dokumentų kopijas (asmens tapatybės kortelės arba paso ir „Sodros“ pažymėjimo). Bendrasis skyrius įformina praktikos pradžią ir pabaigą.
 3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai į darbą Šakių rajono savivaldybės administracijoje priimami ir atleidžiami iš darbo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Priimant į darbą valstybės tarnautojas ar darbuotojas:

29.1.      pateikia dokumentus :

29.1.1.     prašymą priimti į darbą, nurodant deklaruotą gyvenamąją vietą, kontaktinę informacij ą;

29.1.2.      gyvenimo aprašymą;

29.1.3.      paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

29.1.4.      neįgalaus asmens pažymėjimo kopiją ir išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų;

29.1.5.      vaikų gimimo liudijimų kopijas;

29.1.6.ištuokos liudijimą (darbuotojo, kuris vienas augina vaiką iki 14 m.);

29.1.7.      neįgalaus vaiko pažymėjimo kopiją (jei šeimoje auga neįgalus vaikas iki 18 m.);

29.1.8.      dokumentų apie išsilavinimą kopijas;

29.1.9.      socialinio draudimo pažymėjimo kopiją;

29.1.10.      privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;

29.1.11.      privačių interesų deklaraciją (valstybės tarnautojams);

 1. Bendrasis skyrius įformina priėmimą. Asmuo į pareigas priimamas ne anksčiau kaip kitą darbo dieną nuo įforminimo.
 2. Už darbų saugą atsakingas asmuo priimtą asmenį supažindina su darbų saugos reikalavimais.
  1. ATSISTATYDINIMO IŠ VALSTYBĖS TARNYBOS IR DARBO SUTARTIES

NUTRAUKIMO TVARKA

 1. Valstybės tarnautojas prašymą dėl atsistatydinimo iš valstybės tarnybos arba darbuotojas prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo, suderinęs su tiesioginiu vadovu, įteikia Administracijos direktoriui. Atleidimo data gali būti atidėta, tačiau ne daugiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo dienos valstybės tarnautojui ir ne daugiau kaip 14 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį.
 2. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą dėl atsistatydinimo iš valstybės tarnybos arba darbo sutarties nutraukimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, praėjus šiam terminui, prašymas gali būti atšauktas tik Administracijos direktoriaus sutikimu.
 3. Atleidimo dieną darbuotojas privalo grąžinti Administracijai jam skirtas darbo priemones, kitą inventorių, atsiskaityti už jam patikėtas materialines vertybes, grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą, informaciją apie neįvykdytas užduotis turi perduoti tiesioginiam vadovui, tai įforminant reikalų perdavimo ir priėmimo aktu. Tiesioginis vadovas kontroliuoja ir atsako už akte nurodytų perduotų užduočių įvykdymą.
  1. KOMANDIRUOTĖS IR MOKYMAI
  2. Išvykti darbo reikalais už Šakių rajono savivaldybės ribų galima tik esant Administracijos direktoriaus įsakymui dėl komandiruotės. Įsakymas turi būti užregistruotas Bendrajame skyriuje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki išvykimo į komandiruotę dienos. Įsakymus dėl komandiruočių rengia Bendrasis skyrius.
  3. Pasibaigus mokymams, VATIS Savitarnos posistemėje valstybės tarnautojams pateikiamas klausimynas apie mokymų kokybę. Valstybės tarnautojai privalo jį užpildyti per 5 darbo dienas nuo elektroninio pranešimo apie jo pateikimą VATIS Savitarnos posistemėje gavimo. Administracijos darbuotojai privalo pristatyti mokymų pažymėjimų kopijas Bendrajam skyriui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mokymo pabaigos. Bendrasis skyrius kitoje mokymo pažymėjimo pusėje užrašo gavimo datą ir registruoja mokymų pažymėjimų duomenis Valstybės tarnautojų registre.
   1. PATALPOS IR DARBO VIETA
   2. Konkreti darbo vieta yra Administracijos direktoriaus ar struktūrinio padalinio vadovo tam darbuotojui paskirtas kabinetas ar darbo vieta.
   3. Darbo vietoje (kabinete) draudžiama rūkyti. Administracijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose ir pažymėtose vietose.
   4. Darbo vietoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ar narkotines medžiagas.
   5. Tarnybos (darbo) metu draudžiama būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo toksinių ar narkotinių medžiagų.
   6. Administracijos darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.
   7. Administracijos darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
   8. Administracijos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik Administracijos darbuotojui esant.
   9. Administracijos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Administracijos išteklius.
   10.  Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis Administracijos darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
   11.  Administracijos darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga.
   12. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka Bendrasis skyrius.
    1. DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS IR KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ SUDARYMAS
    2. Padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus įsakymu tvirtina Administracijos direktorius.
    3. Darbuotojų atsakomybę, uždavinius ir funkcijas nustato Administracijos struktūrinio padalinio, kuriame dirba darbuotojas, nuostatai, šios Taisyklės ir darbuotojo pareigybės aprašymas.
    4. Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus pavaduotoją, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį su pareigybių aprašymais pasirašytinai supažindina Bendrojo skyriaus vedėjas.
    5. Administracijos struktūrinių teritorinių padalinių - seniūnijų seniūnai, skyrių vedėjai organizuoja jiems priskirto struktūrinio vieneto darbą, nurodo, kokias funkcijas ir kuris darbuotojas vykdys, atsako už pavestų užduočių pagrįstumą ir teisėtumą.
    6. Administracijos padalinių vadovai atsako už papildomų pareigybės aprašyme niekam nepriskirtų užduočių arba nesančių darbuotojų funkcijų atlikimą, kontroliuoja jų vykdymą.
    7. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų poįstatyminių aktų bei lokalinių teisės aktų numatytais atvejais sudaromos komisijos arba darbo grupės, kurių sudėtį įsakymu tvirtina Administracijos direktorius. Įsakyme nurodomas komisijos arba darbo grupės pirmininkas, vadovas, sekretorius, jeigu jis paskiriamas.
     1. DARBO UŽMOKESTIS
     2. Darbo užmokestis skaičiuojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
     3. Darbo užmokestis mokamas 2 kartus per mėnesį, pinigus pervedant į asmenines sąskaitas darbuotojo prašymu pasirinktame banke. Atskiru darbuotojo prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį - kiekvieno mėnesio 29 dieną.
     4. Centralizuotos buhalterijos skyrius informuoja darbuotojus ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu apie darbo užmokestį, dirbtą darbo laiką, apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas, dirbto darbo laiko trukmę.
     5. Darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka skiriamos priemokos. Skiriant priemoką už papildomų pareigybės aprašyme nenustatytų funkcijų atlikimą arba už darbą padidėjusiu darbo krūviu, būtinas motyvuotas, pagrindžiantis šias aplinkybes tiesioginio vadovo tarnybinis pranešimas ir darbuotojo prašymas (sutikimas).
     6. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti skatinami ir apdovanojami gyvenimo jubiliejinių sukakčių progomis, sutuoktuvių proga, išeinant į pensiją, už labai gerą darbą kalendoriniais metais, atsižvelgus į sutaupyto darbo užmokesčio fondo lėšas.
      1. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI
      2. Administracijos darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga - švari, dalykinio

stiliaus.

 1. Administracijos darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų, darbo grupių ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Administracijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (penktadieniais) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
 2. ELGESIO REIKALAVIMAI TARNYBOS, INCIDENTO, NELAIMINGO

ATSITIKIMO METU

 1. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Administraciją, darbo metu privalo elgtis mandagiai ir pagarbiai.
 2. Administracijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
 3. Administracijos darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
 4. Administracijos darbuotojas, nukentėjęs dėl įvykio darbe, dėl kurio patyrė žalą sveikatai, arba ūmios profesinės ligos, jeigu pajėgia, taip pat asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdami apie tai pranešti padalinio vadovui arba darbdaviui atstovaujančiam asmeniui arba Administracijos direktoriui.
 5. Įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo tiria ir jų aplinkybes aiškinasi už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingas specialistas teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo nedelsdamas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu privalo pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir vienam iš nukentėjusiojo darbuotojo šeimos narių (tėvui, motinai, vaikui, broliui, seseriai, sutuoktiniui arba asmeniui, su kuriuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (toliau - šeimos atstovas), apie kiekvieną įvykį darbe ir nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuotojas mirė, taip pat jeigu darbuotojas miršta dėl nesusijusios su darbu ligos arba sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai ar manoma, kad sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai. Ūmių profesinių ligų, dėl kurių nukentėjęs asmuo mirė, atvejais darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo nedelsdamas privalo pranešti ir visuomenės sveikatos centrui apskrityje.
 7. Įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio gali kilti grėsmė asmenų turtui, saugumui, sveikatai, gyvybei arba jau yra neigiami padariniai, kiekvienas Administracijos darbuotojas privalo atlikti pilietinę pareigą ir pranešti kompetentingai tarnybai apie įvykį.
  1. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS
  2. Valstybės tarnautojai turi vykdyti Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnyje nustatytas valstybės tarnautojo pareigas, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis - Darbo kodekso nustatytus reikalavimus, darbo sutartyje numatytas pareigas, taip pat pareigas, nurodytas pareigybių aprašymuose ir šiose taisyklėse.
  3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:

69.1.    laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų teisės aktų;

69.2.   vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

69.3.  nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis tarnybine, darbine ar su tarnyba, darbu susijusia informacija kitaip nei nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

69.4.    pranešti vadovui ar jo sutikimu nevykdyti užduoties, jeigu asmeniniai turtiniai interesai susikerta su šia užduotimi arba turima argumentų, jog asmeninės, privataus pobūdžio aplinkybės gali pakenkti valstybės ar savivaldybės prestižui;

69.5.     priimti sprendimus pagal kompetenciją ir reikalauti, kad tie sprendimai būtų laiku ir tiksliai įvykdyti;

69.6.      ginti teisėtus savivaldybės interesus;

69.7.    vykdyti saugos ir sveikatos darbe, sanitarijos, civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;

69.8.    nerūkyti savivaldybės kabinetuose, bendrojo naudojimo patalpose, išskyrus tam numatytas vietas;

69.9.      tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą (kabinetą), inventorių, tausoti savivaldybės turtą;

69.10.      nešališkai tarnauti žmonėms;

69.11.      laikytis profesinės etikos bei šių taisyklių;

69.12.      deklaruoti įstatymų nustatyta tvarka savo turtą ir pajamas;

69.13.      teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;

 1. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę:

70.1.      gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

70.2.    gauti informaciją iš savo vadovų, bendradarbių ir kitų valstybės tarnautojų, būtiną atlikti užduotis ir pavedimus;

70.3.    Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatytas atostogas;

70.4.    būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, taip pat politinių partijų ar organizacijų nariais, ne tarnybos metu dalyvauti politinėje veikloje, jei nedraudžia įstatymai;

70.5.      ginti teisme pažeistas teises ir teisėtus interesus;

70.6.    atsisakyti atlikti užduotį ar pavedimą, jeigu duota užduotis prieštarauja įstatymui ar kitam teisės aktui. Apie tai darbuotojas privalo raštu pranešti tiesioginiam vadovui.

XII. PAGRINDINĖS DARBDAVIO PAREIGOS IR TEISĖS

 1. Pareigos:

71.1.      užtikrinti normalias, saugias ir sveikas darbo sąlygas;

71.2.      organizuoti ir vykdyti saugų darbą;

71.3.      įrengti darbo vietas, atitinkančias darbo saugos reikalavimus;

71.4.      rūpintis kvalifikacijos kėlimu bei mokymu.

 1. Teisės:

72.1.      reikalauti, kad darbuotojai vykdytų pareigas ir laikytųsi darbo bei tarnybinės drausmės;

72.2.      įstatymų nustatyta tvarka skirti drausmines ir tarnybines nuobaudas.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už šių Taisyklių pažeidimus gali būti taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
 2. Administracijos direktoriaus įsakymu šių Taisyklių punktai gali būti keičiami, pildomi, dėstomi nauja redakcija arba pripažįstami netekusiais galios.
 3. Ginčai, kylantys dėl tarnybinės ar drausminės atsakomybės, numatytos šiose Taisyklėse taikymo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-317 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 23 d.  Nr. AT-289 

Šakiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi,

1.Pakeičiu Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. AT-317 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“  IX skyrių  ir jį išdėstau nauja redakcija:

„ IX. DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

54.Šakių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema (toliau – sistema) nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, kintamosios dalies, priemokų bei premijų mokėjimo sąlygas ir tvarką. 

             55. Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (toliau – Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas).

             56. Darbuotojų darbo užmokesčio sudėtinės dalys nurodytos Darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje.

57. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Darbo apmokėjimo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

             58. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina savivaldybės administracijos pareigybių sąrašą, kuriame nustatomas kiekvienos pareigybės lygis ir pastoviosios dalies koeficientai, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį.

59. Savivaldybės administracijos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

59.1. veiklos sudėtingumą;

59.2. darbo krūvį;

59.3. atsakomybės lygį;

59.4.papildomių įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą;

59.5. savarankiškumo lygį;

59.6. darbo funkcijų įvairovę.

60. Savivaldybės administracijos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais pagal sistemos priedą, vadovaujantis sistemos 6 punkte nurodytais kriterijais bei atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama  pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.

61.Profesinio darbo patirtis apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

62. Darbuotojai profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, įrodančius dokumentus turi pateikti Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui. Nepateikus patirtį įrodančių dokumentų, nustatant algos pastoviosios dalies koeficientą, vertinama profesinė patirtis, įgyta Savivaldybės administracijoje.

63. Savivaldybės administracijos  pareigybių lygiai:

63.1. A2 pareigybės ─ būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

63.2. B lygio pareigybės ─ būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 m.

63.3. C lygio pareigybės ─ būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.

63.4. D lygio pareigybės ─ nekeliami išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

64. Savivaldybės administracijoje A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal šiuos kriterijus:

64.1.Vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, jų atlikimui nereikalingi papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami;

               64.2.Darbas, susijęs su dokumentų rengimu ir informacijos teikimu valstybės ir savivaldybės institucijoms, funkcijoms atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar metodas, reikalingi papildomi įgūdžiai ir specialios žinios ar informacinių sistemų priežiūra;

64.3.Aukštas atsakomybės lygis, t.y. darbuotojo veikla  nuolat susijusi su dokumentų rengimu  ar išvadų teikimu, ar finansų apskaita arba atsiskaitymų kontrole, ar viešųjų pirkimų organizavimu, ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonių planavimu, ar administravimu, ar informacinių sistemų priežiūra ir apsauga;

65. Savivaldybės administracijoje C lygio kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal šiuos kriterijus:

65.1. mažai sudėtingos užduotys, vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos;

65.2. atliekama daugiau papildomų funkcijų, lyginant su kitais analogiškais funkcijas atliekančiais kvalifikuotais darbuotojais.

66. Savivaldybės administracijoje D lygiui priskiriama veikla, susijusi su ūkiniais ir techniniais darbais, kuriai nereikalingas išsilavinimas ar profesinė kvalifikacija. Pareigybei išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

67.Savivaldybės administracijos darbuotojų, išskyrus darbuotojų, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui, (toliau – savivaldybės administracijos darbuotojai) pareiginę algą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis.

68.Darbuotojams, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai), pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

69.Pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas iki 100 procentų papildomai įvertinus savivaldybės administracijos darbuotojo aukštą kvalifikacinę kategoriją, nustatytą pagal tam tikrai darbuotojų kategorijai keliamus kvalifikacinius reikalavimus, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą atskirų profesijų trūkumą Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijai skirtas lėšas darbo užmokesčiui.

70.Pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta Savivaldybės administracijos darbuotojo priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams.

71.Įvertinus Savivaldybės administracijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai skiriama pareiginės algos kintamoji dalis nuo 20 iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams.

72.Įvertinus Savivaldybės administracijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą gerai skiriama kintamoji dalis nuo 5 iki 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams.

73.Įvertinus Savivaldybės administracijos  darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą nepatenkinamai nustatomas 10 procentų mažesnis pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne mažesnis, negu Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 4 prieduose tai pareigybei pagal profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

74.Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

 

PRIEMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

75.Savivaldybės administracijos darbuotojams ir darbininkams gali būti mokamos  priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu vykdymą, gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

76.Priemokos nustatomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, esant tiesioginio vadovo tarnybiniam prašymui ir suderintam su Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėju.

77. Tarnybiniame prašyme turi būti konkrečiai nurodoma, už kokį papildomą darbo krūvį ar už kokių papildomų pareigų ar užduočių atlikimą siūloma skirti priemoką, nurodant konkretų terminą.

78.Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo nustatyta priemoka, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priemokos dydis ir (ar) mokėjimo terminas gali būti pakeistas arba mokėjimas nutrauktas.

79.Savivaldybės administracijos darbuotojams priemoka gali būti mokama ne ilgiau kaip vienerius metus.

80.Savivaldybės administracijos darbuotojo, darbininko priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

 

PREMIJŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

81. Savivaldybės administracijos darbuotojams ir darbininkams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat Savivaldybės administracijos darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai Savivaldybės administracijos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti Savivaldybės administracijos darbuotojui, darbininkui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Premijos skiriamos neviršijant Savivaldybės administracijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

82. Premija negali būti skiriama darbuotojui, darbininkui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo paskirta drausminė nuobauda.

83.Premijos Savivaldybės administracijos darbuotojams ir darbininkams skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

                      MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

              84.Materialinė pašalpa skiriama Savivaldybės administracijos darbuotojui,  kai materialinė būklė tapo sunki dėl darbuotojo ligos, jo šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo:

              84.1. Mirus darbuotojo tėvams (įtėviams), skiriama 1 minimalios mėnesinės algos dydžio pašalpa.

               84.2. Mirus darbuotojo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), skiriama 2 minimalių mėnesinių algų dydžio pašalpa.

               84.3. Mirus darbuotojui, skiriama 3 minimalių mėnesinių algų dydžio pašalpa darbuotojo sutuoktiniui, vaikams, (įvaikiams), tėvams (įtėviams) arba asmenims, patiriantiems laidojimo išlaidas.

               84.4. Darbuotojo, jo šeimos narių ligos, stichinės nelaimės ar turto netekimo atveju skiriama iki 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio pašalpa.

               84.5. Darbuotojas, siekdamas gauti pašalpą, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui rašytinį prašymą su atitinkamą aplinkybę patvirtinančiais dokumentais.

               84.6. Materialinė pašalpa skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

               85. Savivaldybės administracijos darbuotojo, darbininko pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir  įrašoma darbo sutartyje.

               86. Savivaldybės administracijos darbuotojo kintamosios dalies dydis (procentas nuo pastoviosios dalies) nustatomas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir įrašomas darbo sutartyse.

 87. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį, pinigus pervedant į asmenines sąskaitas darbuotojo prašymu pasirinktame banke:

87.1. iki kiekvieno mėnesio 20 d. išmokamas avansas;

87.2. iki kiekvieno mėnesio 10 d. išmokamas darbo užmokestis už praėjusį mėnesį.

Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis yra mokamas tuo atveju, kai yra raštiškas darbuotojo prašymas.“

              2. Buvusius 59−75 punktus laikyti atitinkamai 88−104 punktais.                                             

  3. P a v e d u rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus Priimamojo sekretorei Jurgitai Urbonaitei Dokumentų valdymo sistemos įrankiais supažindinti rajono savivaldybės administracijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, su Darbo tvarkos taisyklių pakeitimais.

4. P a v e d u rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnams vadovautis Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos nuostatomis

5. P r i p ž į s t u netekusiu galios rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. AT-563 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. AT-317 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Biudžeto ir turto skyriaus vedėja                                                            Egidija Grigaitienė

l. e. administracijos direktoriaus pareigas

 

 

Parengė

Bendrojo skyriaus vedėja

 

Rita Vaičiūnienė

2017-03-14

 

 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos

priedas

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai

(pareiginės algos baziniais dydžiais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

Iki 2

Nuo daugiau kaip 2 iki 5

Nuo daugiau kaip 5 iki 10

Daugiau kaip 10

A

3,06-7,6

3,1-8,5

3,2-9,5

3,3-10,5

B

3,03-7,3

3,09-7,4

3,15-7,6

3,2-8,0

C

3,0-5,3

3,02-5,4

3,04-5,6

3,07-7,0

D

MMA

MMA

MMA

MMA

 

__________________________

             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: [email protected] Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.