ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Integruotų teritorijų vystymo programa
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus „Draugystės parkai-2“ ir „Draugystės parkai-3“

  2017 m. Birželio 19 d. 14.00 val. posėdžių salėje.

   

  Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus „Draugystės parkai-2“ ir „Draugystės parkai-3“

   

  Šakių miesto ežero pakrantė prie V.Kudirkos gatvės.

  Šakių rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veikla „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir sutvarkyti J.Lingio parką, ežero ir Siesarties upelio pakrantes, bei užbaigti miesto skvero rekonstrukciją, sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo ir kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymui įgyvendinant projektus „Draugystės parkai 2“ ir „Draugystės parkai 3“.

  Bendras priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Su šios priemonės finansavimo sąlygų aprašu galima susipažinti internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264 arba Šakių rajono  savivaldybės administracijoje, Bažnyčios g. 4, kontaktinis asmuo – Mantas Paketuris, el. p. mantas.paketuris@sakiai.lt,  tel. +370 345 60750.  

  Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant „Draugystės parkai 2“ ir „Draugystės parkai 3“ projektus (toliau – Programa) – tai planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie planuojamą vykdyti kraštovaizdžio gerinimo veiklą, šios veiklos tikslus ir uždavinius. Programoje pristatoma ir paaiškinama, kokias problemas siekiama spręsti, nustatomi įgyvendinimo veiksmai, jų prioritetai. Pristatomi konsultavimosi su visuomene ir specialistais metodai, priemonės ir būdai, kurie bus naudojami projekto rengimo metu, siekiant išgirsti ir patenkinti vietos gyventojų, bendruomenių ir kitų visuomenei atstovaujančių institucijų poreikius, siejamus su tvarkoma teritorija.

  Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-181 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

   


  I SKYRIUS

  BENDRA INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TVARKYTI TERITORIJĄ

  Planuojama tvarkyti apleisto ir sunykusio kraštovaizdžio arealo teritorija Šakių mieste, ežero ir Siesarties upelio pakrantėse, miesto skvere bei J.Lingio parke. Šiai teritorijai būdingos aplinkos, oro ir grunto užterštumo problemos, želdynų, socialinės infrastruktūros stoka ir socialinių patologijų židinys.

  Projekto rezultatas – sutvarkytos pakrantės, skveras bei parkas atnaujinant ir nutiesiant naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, sutvarkant teritorijoje esančius želdinius, atkurti Siesarties senvagės kraštovaizdžio arealai.

  Kraštovaizdžio pobūdis ir būklė

  Šiuo metu Siesarties upelio pakrantės teritorija yra apleista ir sunykusi, praradusi natūralią kraštovaizdžio struktūrą ir vertingus gamtinius elementus, pažeistas jos kraštovaizdžio reljefas, teritorija apžėlusi nevertingais krūmynais ir medžiais. Šakių ežero pakrantės, miesto skvero bei J.Lingio parko teritorijos taip pat apaugusios nevertingais ir ligotais medžiais, asfaltbetonio takai - susidėvėję. Visa tai ne tik vizualiai darko miesto centrinės dalies kraštovaizdį, bet ir sąlygoja tokias ekologines problemas kaip susilpnėjęs ekologinis teritorijos stabilumas ir vientisumas, kraštovaizdžio identiteto nykimas, mažėjantis aplinkos pralaidumas laukinei gyvūnijai bei augalijai ir pan. Teritorijoje išsiskiria socialinių ir demografinių problemų gausa: čia susiformavęs socialinės patologijos židinys. Taip pat visiškai neišnaudotas ežero bei Siesarties pakrančių rekreacinis potencialas, teritorija nepritaikyta poilsiui ir laisvalaikio praleidimui. Rekreacijai pritaikytos miesto žaliosios erdvės teiktų didelę naudą ir padėtų spręsti įvairias socialines–ekonomines problemas: didintų vietovės patrauklumą čia gyventi ir kurti verslą, skatintų bendruomeniškumą ir mažintų socialinę atskirti, visuomenės sveikatos sutrikimų apimtis ir kt.

  Ekologinė vietovės svarba

  Pažymėtina, kad upelio ir ežero tritorijos sudaro ypač svarbias struktūrines gamtinio karkaso dalis – migracinius koridorius – teritorijas, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. Šakių miesto teritorijos bendrajame plane J.Lingio parkas, skveras bei ežero ir Siesarties pakrantės teritorija priskirta urbanizuotiems, ypač svarbiems gamtinio karkaso elementams, kuriuose pirmenybė teikiama išlikusio gamtinio intarpo apsaugai ir naujiems želdynams kurti. Todėl, siekiant užtikrinti gamtinio karkaso struktūros vientisumą, itin svarbu sutvarkyti ir atkurti kraštovaizdžio arealus.

  Vietovės vertybės

  Norint didinti ir geriausiu būdu išnaudoti teritorijos potencialą, reikia išsaugoti vietovės kraštovaizdžio savitumą, gamtos ir kultūros vertybes, didinti ekologinį stabilumą, sveikumą, gyvybingumą, integruoti teritoriją į bendrą miesto struktūrą, sudarant sąlygas visuomenei, bendruomenėms įsitraukti į kraštovaizdžio pažinimą, suprasti jos ekologinę svarbą, tenkinti būtinuosius miestiečių poilsio poreikius.

   

  II SKYRIUS

  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  Pagrindinis tikslas - atkuriant Šakių ežero, Siesarties pakrantės, miesto skvero bei J.Lingio parko kraštovaizdžio arealų būklę, sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo ir kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymui.

  Pagrindiniai tvarkymo uždaviniai:

  - integruotumo didinimas tarp gamtinių ir urbanizuotų elementų, gamtinės aplinkos išryškinimas ir įrengimas viešajam naudojimui;

  - pažeisto reljefo rekultivavimas, prarasto gamtinio įvaizdžio grąžinimas želdinimu ir tikslinga poilsio įranga.

   

  III SKYRIUS

  KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO REIKALAVIMAI

  1.Tvarkomoms teritorijoms parengti šie dokumentai, projektiniai pasiūlymai:

   

  1.1. Šakių miesto teritorijos bendrasis planas.

  1.2. Šakių miesto ežero bei Siesarties pakrančių ir J.Lingio parko sutvarkymo techninis projektas.

  1.3. Šakių miesto skvero rekonstravimo techninis projektas.

   

  2. Šakių miesto ežero pakrantės sutvarkymo projekte numatoma organizuoti:

   

  2.1. Želdinių tvarkymą:

  2.1.1. kraštovaizdžio formavimo kirtimus, atveriant panoramas į ežerą;

  2.1.2. sanitarinius kirtimus–šalinant sausus, nuvirtusius, vėtros nuverstus medžius, krūmynus ežerą supančioje teritorijoje;

  2.1.3. makrofitų šalinimą;

  2.1.4. vertingų ir retų medžių išryškinimą ir išsaugojimą;

  2.2. Erozijos pažeistų ežero krantų sutvarkymą gamtinėmis priemonėmis.

  2.3. Pėsčiųjų tako rekonstravimas bei naujų pėsčiųjų ir dviračių takų statyba rytinėje ežero pakrantėje apjungiant J.Basanavičiaus bei V.Kudirkus gatves. Projektuojami betoninių trinkelių ir atsijų takai su perdirbto plastiko borteliais. Atlikus kraštovaizdžio formavimo kirtimus, vaizdingose vietose prie tako numatoma įrengti pasyvaus poilsio zonas, taip pat numatoma suformuoti aktyvaus poilsio aikšteles.

  2.4. Ežero saloje numatoma įrengti prieplauką bei sutvarkyti maudymosi zonas.

  2.5. Mažosios architektūros ir parko įrangos elementus: suoliukus, šiukšliadėžes, vietą parko informacijos stendui ir jo maketą, atitvarus, kelio ženklus saugiam judėjimui užtikrinti;

   

  3. Siesarties pakrantės sutvarkymo projekte numatoma organizuoti:

   

  3.1. šiaurinės upelio pakrantės sutvarkymas: menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas, paliekant vertingesnius reikiamus medžius, upelio ir jo hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija numatoma atskiru parengtu projektu;

  3.2. pėsčiųjų bei dviračių taką jungiantį miesto skverą ir Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centrą. Projektuojami betoninių trinkelių ir atsijų takai su perdirbto plastiko borteliais. Numatomos žaidimų aikštelės;

  3.3. Taip pat numatoma įrengti atsijų taką pietinėje upelio pakrantės pusėje suformuojant žiedinį taka aplink upelį;

  3.4. želdinių pertvarkymą (kirtimą, sodinimą) pietinėje Siesarties pakrantės dalyje;

  3.5. sklypo atribojimą želdiniais nuo privačių žemės sklypų;

  3.6. mažosios architektūros ir parko įrangos elementus: suoliukus, šiukšliadėžes, vietą parko informacijos stendui ir jo maketą, atitvarus, kelio ženklus saugiam judėjimui užtikrinti;

  3.7. atlikti teritorijoje augančių žolinių augalų tyrimą ir vertinimą;

   

  4. J. Lingio parke numatoma įrengti:

   

  4.1. taką lygiagrečiai Bažnyčios gatvės, taip suformuojant geresnį susisiekimą parko teritorijoje;

  4.2. sukultūrinti šiaurinėje parko dalyje esantį žalią plotą (ties Gimnazijos ir Vasario 16-osios gatvių sankirta).

  4.3. želdinių pertvarkymą - menkaverčių medžių ir krūmų, vertingų medžių, būdingų šiai vietai sodinimą.

   

  5. Šakių miesto skvere numatoma:

   

  5.1. įrengti mineralinės dangos takus;

  5.2. įrengti mažosios architektūros ir parko įrangos elementus: suoliukus, šiukšliadėžes;

  5.3. pertvarkyti želdinius - menkaverčių medžių ir krūmų, vertingų medžių, būdingų šiai vietai sodinimas.

   

   

  6. Atskirųjų želdynų įrengimo ir tvarkymo rengimo projekto esamos būklės analizės stadijoje:

   

  6.1. pateikiami ir išanalizuojami dokumentai;

  6.2. parengiamas ir patikslinamas topografinis –inžinerinis planas;

  6.3. atliekamas teritorijoje, apimančioje miesto ežero pakrantę, skverą, Siesarties pakrantę bei J.Lingio parką, augančių žolinių augalų, krūmų ir medžių tyrimas ir

  vertinimas;

   

  7. Koncepcijos rengimo ir jos viešo pristatymo visuomenei stadijoje:

   

  7.1. pateikiamas eskizinis projektas, akcentuojantis pagrindines kraštovaizdžio tvarkymo projekto idėjas.

  7.2. parengiami brėžiniai M 1:2000, M 1: 1000, M 1: 500.

   

  8. Sprendinių konkretizavimo stadijoje pateikiami tekstiniai ir grafiniai sprendiniai:

   

  8.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami grafinių sprendinių paaiškinimai.

  8.2. pateikiami brėžiniai:

  8.2.1. esamos situacijos planas;

  8.2.2. pagrindinis sprendinių brėžinys M 1: 500, M 1:1000;

  8.2.3. teritorijos sklypo aukščių planas, nužymėjimo planas;

  8.2.4. želdinių tvarkymo planas;

  8.2.5. statybinė konstrukcijų dalis;

  8.2.6. projekto įgyvendinimo sąmata, techninės specifikacijos.

   

  9. Sprendinių derinimo ir viešinimo stadijoje sprendiniai derinami su vyr. architektu, regiono Aplinkos apsaugos departamentu, želdynų teritorijas eksploatuojančia įmone, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

   

  10. Rengiant Želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Šakių mieste projektą, įvertinti šių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus:

   

  10.1. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

  10.2. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus:

  10.2.1. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  10.2.2. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos

  Respublikos aplinkos ministro 2008m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

  10.2.3. Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  10.2.4. Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinį reglamentą ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“;

  10.3. Statybos įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus;

  10.4. Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

  10.5. Šakių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. 

  IV SKYRIUS

  BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS

  Visuomenės dalyvavimo tikslas, rengiant Programą, yra užtikrinti skaidrų interesų derinimą ir viešojo intereso gynimą; aktyvų, kūrybingą, pozityvų, konstruktyvų įsitraukimą į vietos kraštovaizdžio apsaugą ir formavimą; taip pat vietos dvasios, bendruomeniškumo stiprinimas, puoselėjant vietovių išskirtinumą ir tradicijas bei racionaliai sprendžiant aktualias problemas, pasitelkiant vietos resursus; vietos gyventojų sąmoningumo ir išprusimo kraštovaizdžio srityje didinimas. Projekto rengimo ir įgyvendinimo metu įsipareigojama vykdyti šias visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, švietimo ir įsitraukimą į kraštovaizdžio formavimą skatinančias veiklas, nurodytas 1 lentelėje.

  1 lentelė

  Visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, švietimo ir įsitraukimo į kraštovaizdžio formavimą skatinančios veiklos:

  Stadija

  Visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, įtraukimo į kraštovaizdžio formavimą tikslai

  Turinys
  (būdų ir priemonių, kurie padės visuomenei įsitraukti į tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio formavimą, aprašymas)

  Prieš pradedant rengti projektą ir viso projekto rengimo bei įgyvendinimo metu

  Nuolat informuoti visuomenę apie planuojamą vykdyti ir vykdomą  Šakių miesto ežero bei Siesarties pakrančių ir J.Lingio parko sutvarkymo projektą taip pat jau parengto Šakių miesto skvero rekonstravimo techninio projekto etapų  darbus, sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti projekte nuo idėjos formulavimo iki sprendinių įgyvendinimo

  Visa informacija apie projektą ir jo įgyvendinimą bus teikiama šiais būdais:

  1) elektroninėje erdvėje – Šakių  rajono savivaldybės  interneto svetinės puslapyje http://www.sakiai.lt Skelbiama informacija apie siūlymus (inicijavimą) vykdyti teritorijos tvarkymą, skelbiami sprendimai, susiję su projektavimo darbų pradžia (sprendimas, techninė užduotis, kita susijusi informacija). Šiose paskyrose pateikiama informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais dokumentais tvarka bei jų viešo svarstymo vieta ir laikas, viešam svarstymui pateikti sprendiniai, patvirtinto projekto sprendiniai;

  2) Apie projektą naujausią informaciją galima gauti Šakių rajono  savivaldybėje.
  Kontaktinis asmuo – Mantas Paketuris, el. p., mantas.paketuris@sakiai.lt , telefonas +370 345 60750;

  3) žodžiu ar raštu - pagal suinteresuotų asmenų žodinius ir rašytinius paklausimus;

   

  Esamos būklės analizė

  1) išsiaiškinti visuomenei svarbius vietovės elementus, vertybes, funkcijas;

  2) suteikti visuomenei žinių apie vietovės svarbą ir išskirtinumą;

   

  1) siekiant pirmo tikslo – informacija teikiama Šakių rajono savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.sakiai.lt (prieiga nuo pagrindinio puslapio), el. paštu mantas.paketuris@sakiai.lt .

  2) siekiant antro tikslo –  Šakių rajono savivaldybės administracijos patalpose projekto rengėjai pristatys įgyvendinamą projektą.

   

  Koncepcijos rengimas ir jos viešas pristatymas visuomenei

  Tartis, kaip gerinti koncepcijos pasiūlymus, kad gerėtų kraštovaizdžio kokybė; įvertinti, ar siūlomos teritorijos tvarkymo priemonės atitinka visuomenės lūkesčius; didinti supratimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį

  Išsiunčiami kvietimai su nuoroda į parengtą koncepciją Šakių seniūnijai, taip pat artimiausioms organizacijoms, įmonėms, švietimo įstaigoms, kviečiant dalyvauti viešuose svarstymuose.

  Projekto rengėjai suorganizuoja koncepcijos viešą pristatymą ir ją pristato.

  Kylant daug diskusijų visuomenėje, gali būti organizuojama paskaita, pristatymas, pasikviečiant atitinkamos srities specialistus.

   

  Projekto sprendinių konkretizavimas

  Projekto sprendinių derinimas ir viešinimas

  Išgirsti visuomenės pastabas, jų nuomonę ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių, taip pat specialistų pasiūlymus, kaip tobulinti projektą

  Sprendiniai viešinami Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt (prieiga nuo pagrindinio puslapio), pastabos, pasiūlymai teikiami, el.paštu mantas.paketuris@sakiai.lt .

  Projekto rengėjai suorganizuoja sprendinių viešą pristatymą ir juos pristato.

   

  Projekto tvirtinimas

   

  Informacija teikiama Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt (prieiga nuo pagrindinio puslapio).

   

  Projekto įgyvendinimas

  Išsiaiškinti, kaip visuomenė nori ir gali dalyvauti įgyvendinant projektą

  Informacija teikiama Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt (prieiga nuo pagrindinio puslapio). Pastabos, pasiūlymai teikiami el. paštu mantas.paketuris@sakiai.lt  Organizuojamas parengto projekto pristatymas artimiausioms ugdymo įstaigoms, organizacijoms, bendruomenei, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti, kaip jos norėtų prisidėti prie teritorijos priežiūros ir jos būklės stebėjimo.

   

   

  Šakių rajono savivaldybė kviečia miesto bendruomenę, su teritorija besiribojančių namų gyventojus ir sklypų savininkus, privačias įmones, švietimo įstaigų bendruomenes ir visus, kurie suinteresuoti šios apleistos teritorijos sutvarkymu, aktyviai dalyvauti projekto kūrimo procese ir teikti savo pasiūlymus ir idėjas aukščiau nurodytu elektroniniu paštu.

   

  Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3 pristatymo skaidrės

  Pristatymo tiesioginės transliacijos youtube įrašas

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.