Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Senoji svetainė
 Turistui  Jaunimui  Verslininkui  Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2017-12
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
2017-12-21
T-390
23. DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO
2017-12-21
T-389
22. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRAS ĮSTEIGIMO
2017-12-21
T-388
21. DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO LEKĖČIŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI
2017-12-21
T-387
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ NUOLATINĖS ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2017-12-21
T-386
19. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-12-21
T-385
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2017-12-21
T-384
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ SAVININKO KAPITALO DIDINIMO
2017-12-21
T-383
16. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-12-21
T-382
15. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO
2017-12-21
T-381
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-12-21
T-380
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-12-21
T-379
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO
2017-12-21
T-378
11. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GELGAUDIŠKIO DVARO PARKO SUTVARKYMAS“
2017-12-21
T-377
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017-12-21
T-376
09. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ ANTRIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO
2017-12-21
T-375
08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
2017-12-21
T-374
07. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-12-21
T-373
06. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2017-12-21
T-372
05. DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-12-21
T-371
04. DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ VYKDYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO
2017-12-21
T-370
03. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2017-12-21
T-369
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2017/2018 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO
2017-12-21
T-368
01. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2018-2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2017-12-21
T-367
1221darbotvarke.doc
2017-12-21