Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-05
DĖL lėšų IŠ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2018-05-17
TSP-174
DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-175
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-72 „DĖL NEPANAUDOTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-176
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 d. SPRENDIMO NR. T-208 „Dėl BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-177
DĖL GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-178
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-179
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2018-05-17
TSP-180
DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-181
DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO NUSTATYMO MASINIUOSE RENGINIUOSE
2018-05-17
TSP-182
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-183
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-369 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-184
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-185
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-186
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-187
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-05-17
TSP-188
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2019 METAMS
2018-05-17
TSP-189
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2019 METAMS
2018-05-17
TSP-190
DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2019 METAMS
2018-05-17
TSP-191
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-123 „Dėl ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LUKŠIŲ AMBULATORIJAI“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-192
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2018-05-17
TSP-193
DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
2018-05-17
TSP-194
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BARZDŲ MSTL., NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 12, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-05-17
TSP-195
DĖL NUOMOS SUTARTIES SU INDIVIDUALIĄJA KĘSTUČIO KAREIVOS PREKYBOS ĮMONE NUTRAUKIMO
2018-05-17
TSP-196
DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“
2018-05-17
TSP-197
DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2018-05-17
TSP-198
DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2018-05-17
TSP-199
DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR ŠAKIŲ ,,VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2018-05-17
TSP-200
DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LEKĖČIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2018-05-17
TSP-201
DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2018-05-17
TSP-202
DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2018-05-17
TSP-203
DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2018-05-17
TSP-204
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-205
DĖL MAITINIMO ANTKAINIO NUSTATYMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJAMS BEI mokesčio už darbuotojų maitinimąsi rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašO PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-206
DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-05-17
TSP-207
DĖL ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO
2018-05-17
TSP-208
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-276 „DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMAMS IR PAPILDYMAMS PARENGTI SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-05-17
TSP-209
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-210
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-314 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-34 „Dėl DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITŲ (GYVENTOJAMS) PROJEKTAMS PARENGTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-05-17
TSP-211
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KULTŪROS IR AMATŲ KELIU ŠAKIAI - BUDRY“
2018-05-23
TSP-212
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO MAŽINIMO 2018 METAMS
2018-05-23
TSP-213
DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2018-05-23
TSP-214
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. 93 „DĖL TURTO PANAUDOS SUTARTIES“ PAKEITIMO
2018-05-23
TSP-215
DĖL SIŪLYMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBEI PERIMTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KREPŠINIO KLUBO DALININKO TEISES IR PAREIGAS
2018-05-24
TSP-216
DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI
2018-05-29
TSP-217
DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI
2018-05-29
TSP-218
DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI
2018-05-29
TSP-219