Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ, BEI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR GYDYMO ĮSTAIGŲ PASTATŲ ŠILDYMO
2021-04-26

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Grincevičius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 63, 65 ir 66 punktais, Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr.T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 24 punktu, 2021 m. balandžio 26 d. pasirašė įsakymą Nr. AT-341 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, bei sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų pastatų šildymo“, kuriuo nustatė, kad Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, bei sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų vadovai savarankiškai priima sprendimus dėl įstaigų pastatų šildymo, tai suderinę su uždarąja akcine bendrove „Šakių šilumos tinklai“.