Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ AKREDITAVIMAS
2021-12-15

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. socialinės priežiūros paslaugos, finansuojamos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, galės būti teikiamos tik tose įstaigose, kurių socialinės priežiūros paslaugos bus akredituotos.

Akredituojamoms socialinės priežiūros paslaugoms priskiriamos:

 • pagalba į namus;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas;
 • apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
 • laikinas apnakvindinimas;
 • intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 • psichosocialinė pagalbą;
 • apgyvendinimas nakvynės namuose;
 • laikinas atokvėpis;
 • pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
 • apgyvendinimas apsaugotame būste;
 • vaikų dienos socialinė priežiūra;
 • palydėjimo paslauga jaunuoliams.

Vadovaujantis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu (su pakeitimais) patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais (su pakeitimas) patvirtintais Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ bei Šakių rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. AT-952 „Dėl Šakių rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), įstaigos (nevyriausybinės organizacijos), pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, gali teikti Apraše nurodytus prašymus bei dokumentus Šakių rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu  – savivaldybe@sakiai.lt. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Teisė teikti paslaugas bus suteikiama 3 metų laikotarpiui su galimybe jį pratęsti.

Atkreipiame dėmesį, kad prašyme leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą, išvardintos visos socialinės priežiūros paslaugos, kurioms teikti įstaigos turės gauti leidimus (socialinės priežiūros paslaugų rūšys yra apibrėžtos Socialinių paslaugų kataloge). 

Susipažinti su teisės aktais galite:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 "Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-492 "Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. AT-982 "Dėl Šakių rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Teikiant prašymus ir dokumentus, patvirtinančius galimybes teikti atitinkamą socialinės priežiūros paslaugą, siūlome ne tik vadovautis aukščiau nurodytais ir kitais susijusiais teisės aktais, bet ir atsižvelgti į teisės aktais įtvirtintas rekomendacijas:

* Apgyvendinimas nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugos
* Pagalbos į namus paslaugos
* Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos paslaugos

Kilus klausimams informacija teikiama tel. Nr. (8 345) 66 105 arba el. p. edita.orentiene@sakiai.lt

Pridedama:
Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą
Deklaracija