Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų teikėjo atranka
2023-01-25

Šakių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos parašo patvirtinimo“ 17 ir 20 punktus, skelbia bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkursą.

 

Konkurso tikslas – atrinkti bendruomeninius šeimos namus, kurie organizuotų ir užtikrintų kokybiškų kompleksinių paslaugų šeimai teikimą kuo arčiau asmens (šeimos) gyvenamosios vietos arba asmens (šeimos) gyvenamojoje vietoje.

 

Tikslinė grupė – Šakių rajone gyvenantys asmenys (šeimos) ir (ar) bendruomenės, siekiančios stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

 

Bendruomeninių šeimos namų funkcijos:

 1. organizuoti ir teikti kompleksines paslaugas šeimai;
 2. informuoti asmenis (šeimas), bendruomenę apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai, konsultuoti juos šių paslaugų teikimo klausimais;
 3. organizuoti bendruomenės įtraukimą į pagalbos asmenims (šeimoms) organizavimą ir (ar) teikimą;
 4. plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
 5. skelbti informaciją apie vykdomą veiklą (funkcijas, teikiamų kompleksinių paslaugų šeimai turinį) savo interneto svetainėje.

 

            Paraiškas gali teikti:

 • nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 • viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;
 • fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro rekomendacijas, prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms.

 

Pareiškėjai turi atitikti šiuos keliamus reikalavimus:

 1. turėti ne mažesnę nei 2 metų kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje patirtį;
 2. turėti pakankamus žmogiškuosius išteklius, reikalingus bendruomeninių šeimos namų funkcijoms vykdyti;
 3. užtikrinti darbuotojų profesinės kvalifikacijos atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 4. turėti projektinio darbo patirtį, įgyvendinant nacionalinėmis ir (ar) Europos Sąjungos lėšomis finansuotus/finansuojamus socialinių paslaugų srities projektus;
 5. turėti pakankamus materialinius išteklius, reikalingus bendruomeninių šeimos namų funkcijoms vykdyti ir paslaugoms teikti (tinkamas patalpas, reikalingą organizacinę įrangą, t. y. kompiuterį, telefoną ir kt.).

 

 

Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti iki 2023 m. vasario 8 d. 12 val.


            Kontaktiniai asmenys: Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Pilypaitytė, el.p. [email protected], tel. 8 345 66 102 ir Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Jankauskienė, el. p. [email protected], tel. 8 345 66 150.

 

Paraiška dalyvauti bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankoje

 

            Teisės aktai:

 

 1. Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. AT-61 „Dėl bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“.

 

Socialinės paramos skyriaus informacija