Lietuvių kalba English
DĖL GAUTOS ATRANKOS INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ
2023-09-18

 

Informuojame, kad gavome MB „Verslo piemenys“ parengtą UAB „Samsonas“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – skerdyklos, esančios Sodų g. 23, Vilkeliškių k., Šakių sen., Šakių r. sav., rekonstrukcija, įrengiant mėsos išpjaustymo cechą, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos informacija).

Atrankos informacija paskelbta 2023-09-15 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Marijampolės apskritis (16).

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 6 straipsnio 4 ir 5 dalių bei 7 straipsnio 4 dalies reikalavimais, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektus per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus ir (ar) išvadą pagal savo kompetenciją dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Nepateikus išvados per PAV įstatyme nustatytą terminą bus laikoma, kad PAV subjektas neatliko prievolės numatytos PAV įstatyme.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo[1] 49 punkto nuostatomis prašome Šakių rajono savivaldybės administraciją paskelbti savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-09-15.
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Samsonas“.
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Skerdyklos rekonstrukcija, įrengiant mėsos išpjaustymo cechą.
  4. PŪV vieta: Sodų g. 23, Vilkeliškių k., Šakių sen., Šakių r. sav.
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/15w3TZJ6JghYW9Lbmn9uO794ECtH4mY-P/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Marijampolės apskritis (16);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

 

[1] Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

 

Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos departamento informacija. 

Diana Kuzabavičienė, tel. 8 661 29280, el. p. [email protected]