Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ
2021-01-08

 

Rengimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020  m.  balandžio  24  d.  sprendimas  Nr. 1-150 „Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“.

 

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, el. p. savivaldybe@sakiai.lt, www.sakiai.lt. Kontaktinis asmuo: Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus Vyr. specialistė Laima Savukaitienė tel: 8 345 66131, el.p. laima.savukaitiene@sakiai.lt

 

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt, tel. 8 620 51398

 

Planuojama teritorija: Šakių rajonas

 

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

 

Planavimo tikslai, uždaviniai:

Planavimo tikslas: patikslinti viešo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas bei plėtros kryptis, nustatyti aglomeracijų ribas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.

Planavimo uždaviniai:

- nustatyti aglomeracijos teritorijos ribas;

- aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis;

- numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;

- esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;

- numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

- nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

- numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;

- nurodyti kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius;

- nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.

 

Plano darbų programa: susipažinti darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-84-20-501):

 

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2021 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): nerengiama.

Tyrimai ir galimybių studijos, sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: neatliekamas.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros: pagal poreikį.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.