Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
ĮSAKYMAS „DĖL ASMENŲ LANKYMOSI APRIBOJIMO“
2021-11-03

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Lankymosi miške taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849 „Dėl lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“, 8 ir 9 punktais ir atsižvelgdamas į piliečio A. B. 2021 m. spalio 26 d. prašymą, savivaldybės administracijos direktorius Dainius Grincevičius 2021 m. lapkričio 3 d. pasirašė įsakymą Nr. AT-910 „Dėl asmenų lankymosi apribojimo“. Šiuo įsakymu administracijos direktorius a p r i b o j a fizinių asmenų lankymąsi piliečio A. B. panaudos teise valdomame 10,8030 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5184-4502, kadastrinis nr. 8484/0003:264 Sudargo k. v.) 2,2 ha miško žemės dalyje, esančiame Keršiškių k., Sudargo sen., Šakių rajono savivaldybėje, ir į p a r e i g o j a, įrengus aptvarą (voljerą), jo valdytojui ar naudotojui teisės aktų nustatyta tvarka įrengti informacinius ženklus dėl apriboto fizinių asmenų lankymosi 1 punkte nurodytoje teritorijoje.