Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
KVIEČIAME TEIKTI SUBSIDIJŲ PARAIŠKAS SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIAS NVO, NUKENTĖJUSIAS NUO COVID-19 SUKELTŲ PASEKMIŲ
2020-07-03

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) vykdo Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės (toliau – Pagalbos priemonė) įgyvendinimo administravimo funkciją.

Šios Pagalbos priemonės tikslas – padėti socialines paslaugas teikiančioms ir žemiau išvardintus kriterijus atitinkančioms NVO užtikrinti visuomenei teikiamų paslaugų tęstinumą, finansuojant NVO dėl COVID-19 sukeltų pasekmių patirtas neplanuotas išlaidas.

Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą informacinėje sistemoje
(
https://sopas.sppd.lt:8099/login).

Daugiau informacijos apie NVO paraiškų subsidijai gauti teikimą paskelbta SPPD interneto svetainėje (www.sppd.lt) esančiame kvietime (http://www.sppd.lt/lt/naujienos/2020/06/04/kvieciame-socialines-paslaugas-teikiancias-nvo-tei/). 

Galimi pareiškėjai – socialines paslaugas teikiančios NVO, kurios atitinka bent vieną kriterijų, nurodytą 1 arba 2 punkte ir bent vieną kriterijų, nurodytą 3 punkte:

 1. veikia socialinėje srityje ir:
  • teikia socialines paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) arba Ministerijai pavaldžia įstaiga;
  • teikia socialines paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, sudarytą su savivaldybe ar savivaldybei pavaldžia įstaiga;
  • yra licencijuota teikti socialinės globos paslaugas;
  • teikia socialines paslaugas savo lėšomis ir turi Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos rekomendaciją;
 2. teikia paslaugas/vykdo veiklas, finansuojamas pagal:
  • Ministerijos administruojamas 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones;
  • prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. programą;
  • Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo 2014-2020 m. programą;
 3. dėl koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių:
  • išleido darbuotojus į prastovą;
  • patyrė ir (ar) patiria asmeninių apsaugos priemonių įsigijimo išlaidų;
  • patyrė ir (ar) patiria darbo vietos pritaikymo socialinės paslaugoms nuotoliniu būdu teikti išlaidų;
  • patyrė ir (ar) patiria darbo užmokesčio išlaidų (dėl koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių išaugus socialinių paslaugų poreikiui ar pasikeitus teikiamų paslaugų pobūdžiui);
  • patyrė ir (ar) patiria savanoriškos veiklos organizavimo, savanorių bei darbuotojų apmokymo ir kt. išlaidų (dėl koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių išaugus socialinių paslaugų poreikiui ar pakitus teikiamų paslaugų pobūdžiui).