Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
PATVIRTINTAS MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ, SĄRAŠAS
2020-07-11

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Grincevičius 2020 m. birželio 15 d. pasirašė įsakymą Nr. AT-478 „Dėl mokyklų sąrašo patvirtinimo“. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu administracijos direktorius patvirtino savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje sąrašą:

1. Šakių lopšelis-darželis „Berželis“ – pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

2. Šakių „Varpo“ mokykla – pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos I dalį;

3. Šakių „Žiburio“ gimnazija – pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį ir vidurinio ugdymo programą.