Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
PRADEDAMA RENGTI ŠAKIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
2020-05-20

Teritorijų planavimo rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

Planuojama teritorija: Šakių rajono savivaldybė teritorija.

Planavimo organizavimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T-150 „Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai, tel. (8 345) 60750, mob. tel. +370 671 22028 el. p. dainius.grincevicius@sakiai.lt.

Planavimo tikslas: patikslinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas bei plėtros kryptis, nustatyti aglomeracijų ribas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.

Planavimo uždaviniai:

 1. nustatyti aglomeracijos teritorijų ribas;
 2. aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis;
 3. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 4. esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
 5. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 6. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 7. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 8. nurodyti kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius;
 9. nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): rengiamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas ir ataskaita pagal poreikį. SPAV reikalingumą numato Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 redakcija).

Susipažintu su sprendimu ir su juo susijusiais dokumentais bei teikti pasiūlymus galima planavimo organizatoriaus patalpose – Bažnyčios g.4, Šakių m., Ūkio, architektūros ir investicijų skyriuje, 226 kabinete nuo 2020 m. gegužės 21 d. iki 2020 m. birželio 4 d.

 

PRIDEDAMA.

 1. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T-150 „Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koregavimo pradžios ir planavimo tiklsų“;
 2. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo planavimo sarbų programos patvirtinimo“.