Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PASKELBĖ KONKURSĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
2022-01-13

KONKURSAS PASIBAIGĘS

Įstaiga: Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, kodas 174411273, adresas: V. Kudirkos g. 19, Šakiai.

Pareigybė: Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorius.

Direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis - 1577,00 Eur (neatskaičius mokesčių).

                                          

                                                                                      PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės mero

2021 m. gruodžio 7 d.

potvarkiu Nr. MT-22

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

 

  1. Viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (toliau – įstaiga) direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, kurį viešo konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia Šakių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) meras teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Direktorius yra pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

 

II SKYRIUS

 BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Direktorius turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

3.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

  1. Direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

4.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

4.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4.4.  gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

4.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

4.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio, filialo) darbą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Asmuo, einantis direktoriaus pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja Įstaigos veiklą, atsako už Įstaigos įstatuose nurodytų tikslų, uždavinių ir pareigų vykdymą, kokybiškos sveikatos priežiūros teikimą;

5.2. užtikrina Įstaigos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir paslaugų teikimo teisėtumo kontrolę;

5.3. vadovauja Įstaigos administracinei, finansinei ir ūkinei veiklai;

5.4. leidžia Įstaigos veiklą reguliuojančius įsakymus, kitus teisės aktus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, duoda nurodymus, pagal kompetenciją privalomus visiems darbuotojams;

5.5. planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

5.6. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą Įstaigoje;

5.7. įgyvendina steigėjo priimtus sprendimus;

5.8. tvirtina Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, Įstaigos kolegialių organų, išskyrus Stebėtojų tarybos, nuostatus ir darbo reglamentus, teisės aktus;

5.9. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Įstaigos darbuotojus, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka, suderinęs su Įstaigos Stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

5.11. organizuoja Įstaigos pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.12. inicijuoja Įstaigos įstatų pakeitimą arba papildymą;

5.13. sudaro sąlygas Įstaigos darbuotojams mokytis, kelti kvalifikaciją ir atestuotis;

5.14. rengia ir vykdo Įstaigos veiklos planus, rengia ir pateikia steigėjui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, ataskaitą apie įstaigos finansų kontrolės būklę;

5.15. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Įstaigos priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą ir apsaugą;

5.16. organizuoja Įstaigos vidaus veiklos kontrolę, jos veikimą ir tobulinimą;

5.17. informuoja apie Įstaigos veiklą visuomenę;

5.18. veikia Įstaigos vardu, atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, tarptautinėse organizacijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis pats arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti įstaigai;

5.19. užtikrina civilinės, darbų ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;

5.20. priima, svarsto Įstaigos darbuotojų, pacientų (klientų) prašymus, pasiūlymus ir skundus bei imasi priemonių, kad pasitvirtinę skundai nesikartotų;

5.21. pagal įstatymus organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;

5.22. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

5.23. privalo pateikti Įstaigos veiklą tikrinančioms institucijoms visą reikalingą informaciją ir dokumentus;

5.24. teikia siūlymus Šakių rajono savivaldybės tarybai ir Šakių rajono savivaldybės administracijai, kitoms institucijoms, rengiant ir svarstant dokumentų, reglamentuojančių sveikatinimo veiklą, projektus;

5.25. atlieka kitas teisės aktuose numatytas ar įstaigos steigėjo jam priskirtas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse; 2. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.); 3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas; 4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka; 5. užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą;
6. užpildytą Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėmis (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-348, 6 priedas);
7. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Atranka: 1. Pirmasis etapas - vertinimas komisijoje. Išrenkami 2 daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkę pretendentai, arba 1 ne mažiau kaip 6 balus surinkęs pretendentas, jei apie dalyvavimą atrankoje pranešta (arba į atranką atvyko) tik vienam pretendentui (vienas pretendentas). 2. Antrasis etapas - pokalbis su Šakių rajono savivaldybės meru. Du arba vienas geriausiai atrankoje pasirodę pretendentai patenka į pretendentų antrąjį atrankos etapą.
Atrankoje galimi pretendentų vertinimo metodai - interviu, praktinė užduotis, esė.
Vertinimo kriterijai - vertinimas balais nuo 1 iki 10 balų.
Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo* Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, neįskaitant konkurso paskelbimo dienos.                          

Skelbimą galima rasti adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/viesosios-istaigos-sakiu-pirmines-asmens-sveikatos-prieziuros-centro-direktorius-322;760150.html
Išsamesnė informacija tel.:  (8 345) 66101, (8 345) 66128, el.p. [email protected]

* Skelbimas apie konkursą paskelbtas 2021-12-30. Dokumentai priimami iki 2022-01-13 įskaitytinai