Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
2021-02-23

Įstaiga: Biudžetinė įstaiga – Šakių kultūros centras, kodas 188200222, adresas: Nepriklausomybės g. 7, LT-71126, Šakiai.

Pareigybė: Šakių kultūros centro direktorius.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 6,5-13,7 (pagal vadovaujamo darbo patirtį).

                                          

                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                  Šakių rajono savivaldybės mero

                                                                                                  2021 m. vasario 8 d.

                                                                                                  potvarkiu Nr. MT-4

 

 

ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

 

  1. Šakių kultūros centro (toliau – Centras) direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 arba A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti Centro veiklą, užtikrinti jam pavestų funkcijų vykdymą.
  4. Pareigybės pavaldumas – direktorius yra tiesiogiai pavaldus Šakių rajono savivaldybės merui.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Direktorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;

5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamo regiono arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;

5.5.  išmanyti atitinkamo regiono kultūros savitumą;

5.6. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;

5.7. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;

5.8. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;

5.9. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;

5.10. mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą;

5.11. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;

5.12. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.13. mokėti užsienio kalbą;

5.14. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;

5.15. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;

5.16. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Direktorius vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja Kultūros centro darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

6.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Kultūros centro nuostatų;

            6.3. leidžia įsakymus, privalomus visiems Kultūros centro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

            6.4. tvirtina Kultūros centro struktūrą, pareigybių sąrašą, įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Kultūros centro darbuotojus, nustato ir tvirtina jų tarnybinius atlyginimus (koeficientus), priemokas;

            6.5. tvirtina Kultūros centro darbuotojų pareigybių aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus organizacinius dokumentus;

            6.6. kontroliuoja Kultūros centro darbuotojų profesinę veiklą, rūpinasi Kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;

            6.7. tvirtina Kultūros centro veiklos planus, vadovauja jų rengimui bei vykdymui;

            6.8. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

            6.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

            6.10. atsako už paskesnę finansinę kontrolę;

            6.11. atstovauja Kultūros centrui valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose ir palaikant santykius su kitais subjektais;

            6.12. Kultūros centro vardu sudaro sandorius;

            6.13. gali turėti ir kitų jam Kultūros centro nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.

              

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, iki 2021 m. vasario 23 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu  http://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;687970.html (skelbimo Nr. 68797) privalo pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (adresuotą Šakių rajono savivaldybės merui); 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams; 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie; 4. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1  priedas) (pridedama); 5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Pretenduojantys šias pareigas eiti asmenys turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną iš sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija tel.:  (8 345) 60774, (8 345) 66128, el. p. gediminas.morkeliunas@sakiai.lt.