Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
2020-05-27

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Bendrųjų reikalų skyriaus kompiuterinių tinklų administratoriaus pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,78-6,1 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais)).

 

Reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį informatikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį informatikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, dokumentų valdymą, duomenų saugą;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (administravimo lygmeniu);
 4. išmanyti kompiuterio struktūrą;
 5. išmanyti kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, administravimo, saugumo užtikrinimo reikalavimus;
 6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, dirbti komandoje.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 1. prižiūri Administracijos kompiuterių tinklo darbą;
 2. atlieka Administracijos kompiuterinės įrangos ir kitos organizacinės įrangos priežiūrą, gedimų diagnostiką, organizuoja remonto darbus;
 3. testuoja kompiuterius, atlieka virusų paiešką ir naikina juos;
 4. atlieka Administracijos programinės įrangos diegimo, atnaujinimo darbus;
 5. daro programų atsargines kopijas ir archyvus;
 6. plečia kompiuterių tinklą, parengia naudoti naują įrangą, įrengia ir prijungia naujas kompiuterizuotas darbo vietas;
 7. konsultuoja ir moko Administracijos padalinių darbuotojus dirbti su kompiuteriu ir programine įranga;
 8. diegia spausdintuvų tvarkykles, keičia spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines medžiagas, atlieka kitus spausdintuvų ir kopijavimo įrangos priežiūros profilaktikos darbus;
 9. tvarko organizacinės, kopijavimo, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos apskaitą, atlieka informacinių technologijų įrangos perdavimo darbuotojams ir perėmimo procedūras pagal Administracijoje nustatytą tvarką ir atsako už šių procedūrų tinkamą atlikimą, informuoja Centralizuotos buhalterijos skyrių apie šios technikos perkėlimą į kitą vietą;
 10. atsižvelgdamas į kompiuterinės įrangos naudojimo intensyvumą ir darbo specifiką, teikia, suderinęs su Skyriaus vedėju, Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Administracijos balanse esančios fiziškai nusidėvėjusios ir morališkai pasenusios kompiuterių ir programinės įrangos nurašymo, dalyvauja ją nurašant;
 11. teikia, suderinęs su Skyriaus vedėju, Administracijos direktoriui techniškai ir ekonomiškai pagrįstus pasiūlymus dėl naujos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimo;
 12. teikia konsultacijas darbui su Dokumentų valdymo sistema „KONTORA“;
 13. dalyvauja komisijų, susijusių su atliekamomis funkcijomis, darbe;
 14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), arba pristatyti adresu: Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, iki 2020 m. gegužės 27 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką, vietą bei kokie dokumentai atvykstant turi būti pateikti. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 345) 60760, (8 345) 66128.