Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI
2020-05-29

Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterio pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – B. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,67-6,07 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais)).

 

Reikalavimai pretendentams:

 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ekonomikos, finansų ar apskaitos išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, su suteikta ekonomisto, finansininko ar apskaitininko profesine kvalifikacija;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, archyvų tvarkymą;
 3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 

 1. vadovaujantis VSAFAS ir kitais buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais norminiais dokumentais tvarko priskirtųjų apskaityti funkcijų lėšų apskaitą;
 2. atlieka šių lėšų einamąją kontrolę;
 3. rengia finansavimo sutartis su programos vykdytojais, priima jų vykdymo ataskaitas, rengia šių lėšų panaudojimo ataskaitas, atlieka šių lėšų einamąją kontrolę;
 4. neviršijant patvirtintų asignavimų, finansuoja įstaigas pagal priskirtas apskaityti programas;
 5. ruošia mėnesio, ketvirčio ir metų priskirtų apskaityti lėšų ataskaitas;
 6. surenka iš programų vykdytojų ataskaitas, paruošia jų suvestines, vykdo einamąją kontrolę ir pateikia ataskaitas lėšų davėjams;
 7. kontroliuoja apskaitomų lėšų išlaidų sąmatų vykdymą, analizuoja ir kaupia informaciją apie išlaidas lėšų planavimui;
 8. rengia priskirtų apskaityti programų išlaidų sąmatas, pateikia jas tvirtinimui ir išsiunčia lėšų davėjams ir gavėjams;
 9. laiku priima ir patikrina iš savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų ir UAB ketvirtines ir metų finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitas;
 10. vykdo kelionės lapų apskaitą;
 11. kontroliuoja degalų sunaudojimą pagal normą ir limitus;
 12. rengia sunaudotų degalų išlaidų skaičiavimus administracijos patirtų sąnaudų atstatymui;
 13. vykdo lengvatinio pavėžėjimo apskaitą;
 14. tvarko savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus archyvą, ruošia priskirtųjų tvarkyti dokumentų archyvines bylas, kontroliuoja, kad visos skyriaus archyvinės bylos būtų parengtos teisingai ir laiku pristatytos į Centralizuotos buhalterijos archyvą;
 15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), arba pristatyti adresu: Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, iki 2020 m. gegužės 29 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką, vietą bei kokie dokumentai atvykstant turi būti pateikti. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 345) 60770, (8 345) 66128.