Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI
2020-07-21

Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterio pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,78-6,1 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais)).

 

Reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos, finansų ar apskaitos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį ekonomikos, finansų ar apskaitos studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, archyvų tvarkymą;
 3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 1. vadovaujantis VSAFAS reikalavimais tvarko trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei biologinio turo apskaitą, vykdo einamąją kontrolę;
 2. dalyvauja turto inventorizacijos komisijos darbe, pateikia inventorizacijos komisijai turto inventorizacijos apyrašus, ruošia inventorizacijos sutikrinamuosius žiniaraščius;
 3. kontroliuoja, kad būtų įvertintas turto nuvertėjimas;
 4. kontroliuoja, kad būtų laiku ir teisingai patikslinta ilgalaikio materialiojo turto tikroji vertė;
 5. kontroliuoja ir analizuoja nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų likučių teisingumą, rengia raginimus atsakingiems darbuotojams dėl nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų perdavimo dokumentų parengimo;
 6. kontroliuoja apskaitomų vietinės reikšmės kelių ir gatvių duomenų atitikimą su patvirtintais vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašais;
 7. laiku ir teisingai atvaizduoja apskaitoje perimto ir perduoto turto operacijas;
 8. surenka išduoto pagal panaudą turto inventorizacijos apyrašus, juos patikrina;
 9. tvarko ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitą;
 10. tvarko numeruotų blankų apskaitą, vykdo einamąją kontrolę;
 11. tvarko turto, apskaitomo nebalansinėse sąskaitose apskaitą, vykdo einamąją kontrolę;
 12. rengia statistines apskaitomo turto ataskaitas;
 13. rengiant finansinę atskaitomybę, ruošia turto ir medžiagų ataskaitas;
 14. suveda savo parengtų finansinių ataskaitų rinkinių ataskaitų duomenis į VSAKIS;
 15. VSAKIS derina administracijos ir seniūnijų tarpusavio ūkines operacijas, atsiradusias dėl turto gavimo, perdavimo su visais viešojo sektoriaus subjektais per ataskaitinį laikotarpį;
 16. administruoja ES fondų lėšas, tvarko savivaldybės administracijoje vykdomų projektų lėšų apskaitą, vykdo šių lėšų einamąją kontrolę, ruošia šių lėšų mokėjimo pavedimus;
 17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), arba pristatyti adresu: Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, iki 2020 m. liepos 21 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką, vietą bei kokie dokumentai atvykstant turi būti pateikti. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 345) 60770, (8 345) 66128.