Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ KIDULIŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
2020-07-16

Kidulių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,64-6,01 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais)). Pagal neterminuotą darbo sutartį.

 

Reikalavimai pretendentams:

  1. turėti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis;
  2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį;
  4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
  5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
  6. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
  7. gebėti bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais.

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), arba pristatyti adresu: Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, iki 2020 m. liepos 16 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką, vietą bei kokie dokumentai atvykstant turi būti pateikti. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 345) 62237, (8 345) 66128.