Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
2023-02-02

Šakių rajono savivaldybės administracijos Gelgaudiškio seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,8-8,19 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais). 

                                                                                    

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Šakių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                       direktoriaus 2020 m. rugsėjo 18 d.

                                                                                       įsakymu Nr. AT-788

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS

 

  1. Šakių rajono savivaldybės administracijos Gelgaudiškio seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybė yra priskiriamas specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – analizuoti asmenų socialinę padėtį, vertinti įvairių socialinių grupių, vienų gyvenančių asmenų ar šeimų gyvenimo ir buities sąlygas, nustatyti socialinę problemą, ją įvertinti ir teikti paramą, spręsti sudėtingas specifinių poreikių gyventojų problemas, teikti bendro pobūdžio informaciją ir konsultacijas rajono gyventojams socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais.
  4. Pavaldumas: Specialistą į darbą priima ir iš jo atleidžia savivaldybės administracijos direktorius. Tai yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pavaldus seniūnui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

5.1. turėti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis;

5.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį;

5.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.5. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

5.6. gebėti bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja socialinį darbą, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą bei bendrai veiklai telkdamas kitus specialistus ir bendruomenę;

6.2. priima gyventojų prašymus ir kitus reikalingus dokumentus: piniginei socialinei paramai,  išmokoms vaikams, vienkartinėms pašalpoms, socialinėms paslaugoms, tikslinėms kompensacijoms, dėl būsto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems gauti bei tikrina pateiktų duomenų tikrumą, teikia gyventojams informaciją apie visas socialines išmokas, paslaugas bei kompensacijas;

6.3. suveda duomenis į socialinių išmokų apskaitos sistemą „Parama“ ir socialinės paramos šeimai informacinę sistemą „SPIS", suformuoja paramos gavėjų bylas, jas pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams;

6.4. renka informaciją apie pagalbos poreikį, vertina ir nustato poreikį asmeniui (šeimai) socialinėms paslaugoms gauti ir inicijuoja jos teikimą, bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos skyriais, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;

6.5. priima prašymus ir reikiamus dokumentus gauti socialinę paramą mokiniams, suveda duomenis į socialinių išmokų apskaitos sistemą „Parama“ ir socialinės paramos šeimai informacinę sistemą „SPIS", suformuoja socialinės paramos mokiniams gavėjų bylas ir perduoda Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui.

6.6. teikia asmenų, šeimų prašymus ir reikalingus dokumentus ir informaciją  seniūnijos paramos teikimo komisijai dėl vienkartinės piniginės paramos, visuomenei naudingos veiklos atvejų, paslaugų teikimo, tikrinant bendrai gyvenančių arba vieno gyvenančio asmens buities ir gyvenimo sąlygas, pajamas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktą;

6.7. lanko vienišus, neįgalius asmenis ir šeimas, kuriose gyvena neįgalūs, vieniši ar senyvo amžiaus asmenys; 

6.8. teikia gyventojams konsultacijas piniginės socialinės paramos, materialinės paramos,  paramos mokiniams, socialinių paslaugų, specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinės globos klausimais;

6.9. priima asmenų prašymus dėl paramos maistu ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, nustato teisę ją gauti, sudaro gavėjų sąrašus, juos pristato Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui bei organizuoja jų išdalinimą;

6.10. organizuoja mirusių vienišų seniūnijos gyventojų, nežinomų (neatpažintų) asmenų, rastų seniūnijos teritorijoje, ir asmenų be pilietybės palaikų laidojimą;

6.11. teikia rekomendacijas riboto rėmimo socialinei kortelei gauti ir lankosi su asmeniu prekybos vietose dėl lėšų išgryninimo;

6.12. administruoja visuomenei naudingos veiklos darbus seniūnijoje: ruošia sutartis, išduoda siuntimus, sudarinėja sąrašus, teikia ataskaitas;

6.13. dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant įvairias socialines programas seniūnijos gyventojams;

6.14. pagal savo kompetenciją dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus, Gelgaudiškio seniūnijos seniūno, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, vairuotojo pažymėjimo kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu [email protected] (nurodant – „CV“), iki 2023 m. vasario 2 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką, vietą. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 658) 07411, (8 345) 66102, (8 345) 66128.