Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SLAVIKŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI
2021-12-31

KONKURSAS PASIBAIGĘS

Šakių rajono savivaldybės administracijos Slavikų seniūnijos specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – B. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,31-5,66 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais).

 

Reikalavimai pretendentams:

 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vietos savivaldą, darbo santykius, dokumentų rengimą ir įforminimą;
 3. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, žinoti raštvedybos taisykles;
 5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 7. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 

 1. per kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą (DVS) organizuoja seniūnijos raštvedybą pagal teisės aktų, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir metodinių dokumentų reikalavimus;
 2. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją ir išduoda gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 3. rengia raštus ir kitus dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą;
 4. priima gyventojus juos dominančiais klausimais, savo kompetencijos ribose juos konsultuoja, vykdo gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų registravimą;
 5. parengia EAIS dokumentacijos planą ir jo priedus, sudaro bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir teikia derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialui;
 6. priima prašymus ir paruošia leidimus pagal seniūnijos kompetenciją;
 7. ruošia dokumentus, reikalingus seniūnui priskirtiems notariniams veiksmams atlikti ir teikia juos tvirtinti seniūnui;
 8. teikia informaciją ir dokumentus Centralizuotos buhalterijos ir Socialinės paramos skyriams;
 9. rašo seniūnijoje vykusių posėdžių, pasitarimų, susirinkimų, seniūnaičių sueigų protokolus;
 10. personalo valdymo sistemoje patikrina užpildytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, juos patvirtina ir laiku pateikia Šakių rajono savivaldybės administracijos atsakingam darbuotojui;
 11. išdalina socialiai remtiniems seniūnijos gyventojams maisto produktus;
 12. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, seniūno pavedimus savo kompetencijos klausimais, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu [email protected] (nurodant – „CV“), iki 2021 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 658) 07411, (8 345) 66128.