Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI
2021-08-26

Šakių rajono savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnijos specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – B. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,31-5,66 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais)).

 

Reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldos institucijų veiklą;
 3. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 tvarko seniūnijos gautus ir parengtus dokumentus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, kitais teisės aktais ir savivaldybės institucijų teisės aktais;

 1. priima ir peržiūri gautą korespondenciją;
 2. priima svečius, delegacijas, laikantis svečių priėmimo etiketo;
 3. registruoja dokumentus dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) pagal patvirtintą dokumentų registrų sąrašą, paskirsto užregistruotus dokumentus DVS priemonėmis teikia seniūnui susipažinti ir paskirti vykdyti;
 4. rengia gyventojams įvairaus pobūdžio pažymas, charakteristikas;
 5. savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka aptarnauja interesantus telefonu ir jiems apsilankius seniūnijoje, konsultuoja gyventojus įvairiais klausimais, tvarko piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus;
 6. tvarko seniūnijos raštvedybą, rengia įvairius raštus, paklausimus, formuoja dokumentacijos bylas;
 7. dirba su archyvinių dokumentų sudarymo (EAIS) ir (ADOC) programomis, sudarinėja dokumentacijos planą, ruošia dokumentų naikinimo aktus, sudaro bylų apyrašus, ruošia registrų sąrašą;
 8. sudaro ateinančių kalendorinių metų seniūnijos dokumentacijos planą ir registrų sąrašą kasmet iki lapkričio 1 d. ir juos teikia Kauno regioniniam apskrities archyvui derinti;
 9. rengia leidimus laidoti;
 10. pagal Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo, Civilinio kodekso ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytą tvarką rengia dokumentus, reikalingus notariniams veiksmams atlikti;
 11. ruošia dokumentus dėl želdinių tvarkymo (medžių kirtimo), žemės kasinėjimo darbų;
 12. dalyvauja seniūnijos ir seniūnaičių gyventojų susirinkimuose, posėdžiuose, pasitarimuose, juos protokoluoja;
 13. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus patvirtintų Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių reikalavimus;
 14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Seniūnijos uždaviniais ir strateginiais tikslais.

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 345) 41220, (8 345) 66128.