Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL 2019–2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATUOSE
2020-04-08

                                                      ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

                                                                                            ĮSAKYMAS

                                 DĖL 2019-2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATUOSE

 

                                                                                  2020  m. balandžio 8 d. Nr. AT-298

                                                                                                   Šakiai

 

     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

  1. N u s t a t a u, kad Šakių rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų pastatuose 2019–2020 m. šildymo sezonas baigiamas 2020 m. balandžio 9 d.
  2. P a ž y m i u, kad Šakių  rajono savivaldybėje 2019–2020 m. šildymo sezono pabaiga bus skelbiama atskiru įsakymu.
  3. N u r o d a u šio įsakymo 1 punkte nurodytų pastatų šildymo vidaus sistemų techniniams prižiūrėtojams šildymo atjungimo darbus atlikti per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo.
  4. Į p a r e i g o j u Bendrųjų reikalų skyrių paskelbti šį įsakymą savivaldybės interneto svetainėje, vietinėje spaudoje ir Teisės aktų registre.

 

Administracijos direktorius                                                                                  Dainius Grincevičius