Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASKELBĖ KONKURSĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BARZDŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGOMS UŽIMTI
2020-10-02

Skelbimo nr.: 45300

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šakių rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Barzdų seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 8.10

                                                                                              

                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                           Šakių rajono savivaldybės 

                                                                                           administracijos direktoriaus

                                                                                           2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. AT-754

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BARZDŲ SENIŪNIJOS

SENIŪNO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

 1. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 2. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 4. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
 5. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
 6. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 8. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
 9. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
 10. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 12. Vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnyje nustatytas seniūno funkcijas..
 13. Dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluoti uždaviniai..
 14. Organizuoja ir kontroliuoja Seniūnijos bendro naudojimo teritorijų, kelių, gatvių, pėsčiųjų takų, skverų valymą, gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą, seniūnijos teritorijoje esančių kapinių priežiūrą, išduoda leidimus laidoti..

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

17.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

17.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

17.5. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

arba:

17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

18.2. organizuotumas - 4 lygis;

18.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

18.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

18.5. komunikacija - 4 lygis.

 1. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. strateginis požiūris - 4 lygis;

19.2. veiklos valdymas - 4 lygis;

19.3. lyderystė - 4 lygis.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis;

20.2. konfliktų valdymas - 4 lygis.Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Savitarnos modulį (prieš tai susikūrę savo paskyrą).

              Pretendentai Valstybės tarnybos departamentui per VATIS pateikia:

 1.   prašymą;
 2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
 3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;
 4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną;
 5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

                                                                 

Dokumentai per VATIS priimami iki 2020 m. spalio 2 d. imtinai.

 

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas centralizuotai atlieka Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/barzdu-seniunija-seniunas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;43035.html

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus specialistas

Vardas, pavardė: Aušra Vengraitė

Telefonas: (8 5) 2196817

El. paštas: ausra.vengraite@vtd.lt

Adresas: Šventaragio g. 2 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.