Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Administracinės paslaugos

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS


Grupavimas pagal paslaugos teikėją:

Bendrųjų reikalų skyrius:

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo.

Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo.

Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas savivaldybės veiklos archyve laikomų dokumentų pagrindu.

Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui.

Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra.

Asmenų skundų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas.

Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais.

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius:

Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal panaudos sutartį.

Valstybės parama būstui įsigyti (1. valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti; 2. mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją).

Valstybės parama būstui išsinuomoti (1. asmenis ir šeimas įrašant į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir jiems nuomojant socialinį būstą; 2. mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją).

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (jaunoms šeimoms teikiant subsidijas būsto kredito daliai apmokėti).

Fizinių ir juridinių asmenų mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymais nustatytų lengvatų prašymų priėmimas.

Centralizuotos buhalterijos skyrius:

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo.

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas.

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas.

Socialinės paramos skyrius:

Tikslinių kompensacijų skyrimas:

Prašymų pateikimas išmokėti tikslinę kompensaciją laidojusiam asmeniui.

Socialinės pašalpos skyrimas.

Vienkartinės socialinės paramos iš savivaldybės biudžeto skyrimas.

Paramos mirties atveju skyrimas:

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas.

Vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo, tardymo ar kalinimo metu, žuvusių, mirusių šeimoms skyrimas ir vienkartinės pašalpos jiems laidoti skyrimas.

Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po tevykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms kompensacijų skyrimas už būsto šildymą, karštą vandenį, geriamą vandenį, kitas paslaugas.

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas.

Prašymų dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą nustatymas.

Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą sovietinėje armijoje skyrimas.

Išmokų vaikams skyrimas:

Išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems skyrimas.

Pažymos apie asmens gaunamas (ar negaunamas) išmokas išdavimas.

Socialinės paramos mokiniams skyrimas:

Išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas.

Išvados dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas.

Socialinių paslaugų skyrimas:

Prašymų pateikimas dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus.

Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems asmenims.

Socialinės priežiūros paslaugų organizavimas socialinės rizikos šeimoms.

Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims skyrimas.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems.

Prašymų pateikimas dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką.

Prašymų pateikimas dėl pageidavimo tapti vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju.

Prašymų pateikimas dėl pageidavimo tapti vaiko šeimynos steigėju, dalyviu.

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu.

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas.

Teikimas skirti II laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikiams motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems penkis ir daugiau vaikų.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius:

Prašymų lėšų skyrimo kultūrinių tradicijų ir sportinių iniciatyvų skatinimui priėmimas.

Prašymų Savivaldybės gyventojų fiziniam aktyvumui skatinti priėmimas.

Paraiškų lėšų skyrimui vaikų ir jaunimo dalyvavimo poilsio ir kituose socializacijos projektuose priėmimas.

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas.

Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal organizavimas.

Leidimo organizuoti kultūros ir sporto renginį išdavimas.

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius:

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba (teisinės informacijos, teisinės konsultacijos teikimas).

Gimimo registravimas

Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų apskaita

Tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas

Įvaikinimo registravimas

Santuokos registravimas

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita

Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų apskaita

Santuokos nutraukimo registravimas

Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita

Mirties registravimas

Civilinės būklės aktų įrašų keitimas, taisymas ir pildymas

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas

Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas  

Vardo, pavardės keitimas

Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Valstybės rinkliavos objektų sąrašas ir šios rinkliavos dydžiai

 

Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius:

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, panaikinimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas. Užsakyti

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas. Užsakyti

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas.

Sutikimų užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais išdavimas.

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas.

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas.

Leidimo reguliariam keleivių vežimui vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas.

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas.

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas.

Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas.

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir prekiauti jais Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Statybą leidžiančių dokumentų ir rašytinio pritarimo statinio projektui išdavimas.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas.

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas.

Prašymo dėl adreso suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo priėmimas.

Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas.

Prašymo dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimo priėmimas.

Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr.531 „Rezervuota stovėjimo vieta“, išdavimas.

Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius:

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas ar išregistravimas.

Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą.

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas.

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui, partnerio įregistravimas ar išregistravimas.

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas.

Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.

Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.

Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.

Kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija.

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams,  miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas.

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas.

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos priėmimas.

Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas.

Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas.

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas.

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas.

Ūkinių gyvūnų  draudimo įmokų kompensavimas.

Pažymos dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) išdavimas.

Pažymos dėl  žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), išdavimas.

Gamtos ir ne gamtos reiškinių padarytos žalos nustatymas.

Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas.

Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas.

Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą.

Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones.

Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimas.

Augalų apsaugos priemonėmis purškiamų  ar beicuota sėkla apsėtų plotų registravimas PPIS.

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius:

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas.

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimas.

Seniūnijos:

Gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, priėmimas.

Gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, priėmimas.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas.

Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą priėmimas.

Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.

Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išdavimas.

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas..

Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.

Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas bei nagrinėjimas.

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose X seniūnijos teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas.

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas.

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas.

Leidimo laidoti, sutikimo perlaidoti palaikus išdavimas.

Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas.

Pažymos juridiniams faktams patvirtinti išdavimas.

Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.

Charakteristikų išdavimas.

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose išdavimas.

Tikslinių kompensacijų dokumentų priėmimas:

Socialinės pašalpos dokumentų priėmimas.

Vienkartinės socialinės paramos iš savivaldybės biudžeto dokumentų priėmimas.

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų dokumentų priėmimas.

Išmokų vaikams dokumentų priėmimas:

Socialinės paramos mokiniams dokumentų priėmimas:

Socialinių paslaugų dokumentų priėmimas:

Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims dokumentų priėmimas, skyrimas ir dalinimas.

Buities tyrimo sąlygų patikrinimas asmenų namuose ir buities tyrimo aktų surašymas.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-02 11:44:36