Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Sintautų kultūros centro direktorės Aistės Bakaitės metinės veiklos užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Pritraukti papildomų lėšų kultūrinei veiklai finansuoti

1. Pritraukti projektinių lėšų

2. Pritraukti lėšų už mokamas paslaugas

3. Rėmėjų lėšos

Iš viso pritraukti 5000 eur.

Metų eigoje, iki gruodžio 31 d.

 

2.2. Inicijuoti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

1. Inicijuoti keturis kultūros tarybos posėdžius, susitikimus su Keturnaujienos ir Veršių bendruomenėmis dėl kultūrinės veiklos įgyvendinimo.

2. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, menininkais, kurie rengtų parodas Sintautų kultūros centro erdvėse.

1. Kultūros tarybos posėdžius daryti bent kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžių metu parengti renginių planą, įtraukti tarybos narius į trijų renginių organizavimą.

Su Veršių ir Keturnaujienos bendruomenių pirmininkėmis susitikti per metus tris kartus, suorganizuoti po tris renginius bendruomenėse.

2. Bendradarbiauti su menininkais, meno galerijomis. Pasirašyti dvi naujas sutartis dėl bendradarbiavimo, suorganizuoti bent 7 parodas kultūros centro parodų salėse.

Metų eigoje,

 iki gruodžio 31 d.

2.3. Išanalizuoti gyventojų kultūrinių renginių poreikį.

Atlikti tyrimą Sintautuose ,,Kultūrinių renginių poreikio analizė“(pasitelkti anketines apklausas, interviu, renginių vertinimus, kokybės rodiklius)

Tyrimo metu apklausti 200 žmonių anketiniu būdu, atlikti keturių renginių vertinimą

(užpildant anketas, lapelius renginių metu). Gautus rezultatus išanalizuoti ir analizę pristatyti kultūros centro darbuotojams, bendruomenei.

Metų eigoje,

 iki gruodžio 31 d.

 

2.4.Efektyvinti esančių darbuotojų darbą, peržiūrėti jų funkcijas, skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

1. Etatų pertvarkymas efektyviam darbui, papildomų funkcijų priskyrimas.

2. Sudaryti darbuotojams sąlygas kelti kvalifikaciją.

 

1. Parengti ekskursinę programą po Sintautus, bent kartą per du mėnesius atnaujinti informaciją, ją viešinti internetiniuose portaluose.

Įkurti turizmo infopunktą, priskirti šią funkciją kultūrinių renginių vadybininkei.

2. Trims darbuotojams sudaryti sąlygas dalyvauti seminaruose, kursuose.

Metų eigoje,

 iki gruodžio 31 d.

 

Parsisiųst pilną veiklos vertinimo išvadą

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05 16:33:30