Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Gelgaudiškio kultūros centro direktorės Dianos Šležienės metinės veiklos užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Išleisti valstybės šimtmečiui skirtą leidinį „Gelgaudiškis 1918-2018“

Leidinį išleisti1000 egz. tiražu ir išplatinti Gelgaudiškio bendruomenėje

Rezultatas laikomas pasiektu, jei iki 2018 m. liepos 1 d. leidinys bus paruoštas, atspausdintas ir iki metų pabaigos išplatintas Gelgaudiškio bendruomenėje

2.2. Atnaujinti interneto puslapius www.gelgaudiskiokc.lt ir www.gelgaudiskiodvaras.lt

Siekti, kad interneto svetainės būtų informatyvios, šiuolaikiškos, realiai atspindinčios kultūros centre ir dvare vykdomą kultūrinę edukacinę veiklą

Rezultatas laikomas pasiektu, jei interneto svetainės bus atnaujintos iki 2018 m. balandžio 1 d.

2.3. Gelgaudiškio dvare visus metus organizuoti pažintines edukacines ekskursijas;

vykdyti ekskursijų vadybą; sukurti naują edukacinę programą šeimoms, organizuoti profesionalaus meno parodas ir koncertus.

Surengti ne mažiau 150 edukacijų; ekskursijas rengti siekiant papildyti spec. lėšų fondą (2018 m. planas – 30 000 eurų); surengti 15 profesionalaus meno ir tautodailės parodų.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 m. surengtas numatytas kiekis edukacijų, įgyvendintas lėšų planas, sukurta nauja edukacinė programa ir surengtas numatytas kiekis parodų

2.4. Atnaujinti mėgėjų meno kolektyvus; sistemingai sušaukti kultūros tarybos posėdžius; organizuoti Gelgaudiškyje vykstančių kultūros renginių dalyvių apklausą, siekiant sužinoti kultūros vartotojų poreikius

Į mėgėjų meno kolektyvus pritraukti 5 naujus narius; per metus surengti 4 kultūros tarybos posėdžius (kas ketvirtį), apklausti 200 renginių dalyvių ir į apklaustųjų poreikius atsižvelgti  organizuojant renginius

Rezultatas laikomas pasiektu, jei bus pritrauktas numatytas kiekis naujų kolektyvų narių; surengti 4 kultūros tarybos posėdžiai ir surengta apklausa

2.5. Koordinuoti tradicinių Gelgaudiškio renginių („Su barsuku ant kito šono“, „Stasiuko mugė“, „Pavasarinė mūza“, Žolinė, Dvaro diena, „Gelgaudiškio armonika“)  rengimą; surengti muzikos festivalį „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare 2018“; teikti paraiškas projektams įgyvendinti.

Surengti 6 tradicinius Gelgaudiškio renginius, 13 muzikinių penktadienių koncertų dvare; išlaikyti/gerinti renginių meninį lygį ir jų metu telkti bendruomenę; teikti ne mažiau 5 paraiškas KT bei kitoms institucijoms.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 m. surengti visi tradiciniai renginiai, surengtas vasaros muzikos festivalis, teiktos 5 paraiškos (jų finansuota 70 proc.) ir negauta pastabų iš kontroliuojančių institucijų dėl renginių nepakankamo meninio lygio

2.6. Toliau skatinti kultūros darbuotojų profesinį tobulėjimą, plėsti jų akiratį, gerinti kolektyvo mikroklimatą, papildyti darbo priemonių arsenalą

Kiekvienas kultūros darbuotojas per metus turi dalyvauti ne mažiau kaip 1-2 mokymuose; surengti kolektyvo gerosios patirties kelionę į panašią veiklą vykdančią įstaigą ir įsigyti geresniam darbo organizavimui reikalingas priemones

Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 m. negauta pastabų iš kontroliuojančių institucijų dėl vadovui pavaldžių darbuotojų nekompetencijos, surengta gerosios patirties kelionė ir įsigytos 2 priemonės.

Parsisiųst pilną veiklos vertinimo išvadą

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05 16:28:41