Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

Šakių rajono savivaldybė paskelbė konkursą viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti

Įstaiga: Viešoji įstaiga – Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, kodas 174411273, adresas: V. Kudirkos g. 19, LT-71124, Šakiai.

Pareigybė: Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiasis gydytojas.

                                          

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                       Šakių rajono savivaldybės mero

                                                                                       2018 m. lapkričio 11 d.

                                                                                        potvarkiu Nr. MT-74

                                                                            

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                                                                            

I SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

 1. Viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (toliau - Įstaiga) vyriausiąjį gydytoją (toliau – Vyriausiasis gydytojas), išrinktą teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir atleidžia Šakių rajono savivaldybės meras penkeriems metams.
 2. Vyriausiasis gydytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatais bei šiuo aprašymu.
 3. Vyriausiasis gydytojas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
  • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.
 4. Vyriausiasis gydytojas turi atitikti šiuos patirties ir išsilavinimo reikalavimus:

4.1. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

 

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 

 1. Vyriausiojo gydytojo pareigybė reikalinga organizuoti Įstaigos veiklą, vadovauti įstaigos darbuotojams, įgyvendinant pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto panaudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos nuostatuose numatytą veiklą, realizuoti šios įstaigos veiklos strategiją ir veiklos planą.

 

III SKYRIUS

 SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

 1. Vyriausiasis gydytojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
  • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
  • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
  • gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
  • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
  • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
  • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

 

IV SKYRIUS

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Vyriausiasis gydytojas vykdo šias funkcijas:

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

 

 1. Įstaigos vyriausiasis gydytojas atsako už Įstaigos įstatuose ir jo pareigybės aprašyme išdėstytų funkcijų vykdymą ir yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės Tarybai.
 2. Įstaigos vyriausiasis gydytojas atsako už:
 1. Už pavestų uždavinių ir funkcijų netinkamą vykdymą Įstaigos vyriausiasis gydytojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, iki 2018 m. gruodžio 3 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-gydytojas-322;550050.html (skelbimo Nr. 55005) privalo pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, 1 priedas); 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, vadovaujamo darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes)); 4. Vadovaujamo darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas; 5. privačių interesų deklaraciją;  6. užpildytą pretendento anketą (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, 2 priedas); 7. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas; 8. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strategines veiklos gaires; 9. kitus dokumentus, patvirtinančius Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

 

Kilus pagrįstų abejonių dėl Pretendentų atitikties Konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu Pretendentų yra prašoma pateikti papildomų duomenų.

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktų, iš kurių užduodami klausimai per testą žodžiu (pokalbį), sąrašas (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, 6 priedas).

 

Išsamesnė informacija tel.:  (8 345) 66101, (8 345) 66128, el.p. gediminas.morkeliunas@sakiai.lt.

 

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-gydytojas-322;550050.html

         


Šakių rajono savivaldybė skelbia konkursą Šakių rajono Gelgaudiškios pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

 1. Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 (2016-12-01 Nr. V-1083 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 5. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų  kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl pagrindinės mokyklos  veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis  įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.  
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. lapkričio 12 d.

Atrankos data – 2019 m. vasario 18 d.     

Dokumentai priimami iki 2018 m. vasario 4 d. Šakių rajono savivaldybės administracijos 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba  atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pretendentams bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Telefonai pasiteirauti: (8 345) 60762, (8 345) 66128.

Pastaba. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo.


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PASKELBĖ KONKURSĄ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 

Įstaiga: Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių laidotuvių namai“, adresas: L. Giros g. 26, LT-71121, Šakiai.

Pareigybė: Uždarosios akcinės bendrovės  „Šakių laidotuvių namai“ direktorius.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,3 pareiginės algos baziniu dydžiu.

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROBĖS  „ŠAKIŲ laidotuvių namai“

DIREKTORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

 

 1. BENDROJI DALIS

 

 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ direktorius (toliau – bendrovės direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.
 2. Bendrovės direktorius turi būti veiksnus fizinis asmuo.
 3. Bendrovės direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas (savivaldybės administracijos direktorius). Bendrovės direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip.
 4. Su bendrovės direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su bendrovės direktoriumi pasirašo rajono savivaldybės administracijos direktorius.
 5. Bendrovės direktorių išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.
 6. Bendrovės direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Vyriausybės nutarimais, bendrovės įstatais, rajono savivaldybės tarybos, akcijų valdytojo sprendimais ir šiais pareiginiais nuostatais.

 

 1. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

   

 1. Bendrovės direktorius privalo atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

            7.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

            7.2. turėti  ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vadybos arba bendrovės pagrindinę veiklą atitinkančioje srityje;

            7.3. išmanyti ir mokėti praktiniame darbe taikyti įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrovių veiklą;

             7.4. mokėti sisteminti, apibendrinti infomaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

             7.5. būti susipažinusiam su bendrovės įstatais.

 

 1. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Pagrindiniai bendrovės direktoriaus uždaviniai yra įgyvendinti bendrovės organų numatytą veiklos strategiją, organizuoti ir vykdyti gamybinę bendrovės įstatuose numatytą veiklą, užtikrinti šios veiklos pelningumą, tinkamą bendrovės turto naudojimą, jo saugojimą ir gausinimą.
 2. Vykdydamas keliamus uždavinius, bendrovės direktorius atlieka šias funkcijas:

9.1. atstovauja bendrovei institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose;

9.2. veikia bendrovės vardu;

9.3. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą;

9.4. nustato pagrindines prioritetines bendrovės veiklos plėtojimo kryptis;

9.5. organizuoja einamųjų metų bendrovės pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą, teikią ją tvirtinimui;

9.6. ruošia bendrovės metinę veiklos programą, priemonių planus, tvirtina kitus operatyvinius ir planinius dokumentus;

9.7. formuoja bendrovės organizacinę struktūrą: tvirtina struktūrinę schemą, rengia ir tvirtina administracijos darbo reglamentą, tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus;

9.8. organizuoja personalo valdymo politikos įgyvendinimą:

9.8.1. tvirtina darbo užmokesčio ir skatinimo taisykles, vidaus darbo tvarkos taisykles;

9.8.2. priima į darbą ir atleidžia  iš darbo bendrovės darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

9.9. skiria bendrovės darbuotojams administracinio ir materialinio pobūdžio paskatas ar baudas, nustato pagrindinius personalo kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis;

9.10. nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

9.11. organizuoja ir kontroliuoja visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimų vykdymą, akcininkų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą;

9.12. atsižvelgdamas į bendrovės įstatų, administracijos darbo reglamento ir šių nuostatų suteiktas teises, sudaro sandorius bendrovės vardu, pagal savo kompetenciją atlieka operacijas su bendrovės turtu;

9.13. pateikia akcininkui bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, pelno paskirstymo projektą, bendrovės veiklos ataskaitą ir kitą reikiamą informaciją visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimams svarstyti;

9.14. kontroliuoja kitų bendrovės reikalų padėtį: vertina darbuotojų darbo rezultatus, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą; analizuoja bendrą būklę ir numato priemones jai pagerinti;

9.15. organizuoja bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo projektų rengimą, pateikia projektus svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui;

9.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Bendrovės direktorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

10.1. atsižvelgdamas į bendrovės įstatų, administracijos darbo reglamento ir šių nuostatų jam priskirtą kompetenciją, priimti sprendimus visose bendrovės veiklos plėtojimo ir jos operatyvinės veiklos organizavimo srityse: tvirtinti dokumentus, leisti tvarkomuosius dokumentus bei reikalauti juos vykdyti, teikti informaciją, jeigu joje nėra komercinių paslapčių, suinteresuotiems asmenims,

10.2. atstovauti bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, taip pat įgalioti tą atlikti kitus bendrovės darbuotojus, jeigu administracijos darbo reglamentas ar tų darbuotojų pareiginiai nuostatai jiems tokių teisių nesuteikia. Teisę atstovauti bendrovei direktorius įgyja nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje;

10.3. išduoti įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra priskirtos jo kompetencijai;

10.4. spręsti kitus, susijusius su bendrovės veikla, klausimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, administracijos darbo reglamentu, šiais nuostatais;

10.5. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis visų rūšių socialinėmis garantijomis ir teisėmis;

10.6. tarnybos funkcijoms vykdyti naudotis tarnybiniu transportu, apmokamu bendrovės lėšomis.

 1. Bendrovės direktorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, privalo:

11.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų;

11.2. rūpestingai ir atsakingai atlikti pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas, laiku atlikti pavedamas užduotis;

11.3. nenaudoti darbo laiko kitiems tikslams;

11.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

11.5. nesinaudoti bendrovės nuosavybe ne tarnybinei veiklai.

 1. Bendrovės direktorius turi ir kitų teisių ir pareigų, kurias jam suteikia įstatymai bei kiti normatyviniai dokumentai.
 2. Bendrovės direktorius neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

 

 1. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITomybė

 

 1. Bendrovės direktorius atsakingas už:

14.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, jos rezultatus, už savo veiklą vykdant bendrovės plėtojimo strategiją;

14.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

14.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;

14.4. informacijos  ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytai atvejais ar akcininkų prašymu;

14.5. planinių ir kitokių dokumentų, pateikiamų tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kokybę, taip pat jo paties patvirtintų dokumentų kokybę ir jų vykdymą laiku;

14.6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

14.7. bendrovės turto saugumą ir tinkamą jo panaudojimą;

14.8. bendrovės organizacinės struktūros, jos valdymo sistemos efektyvumą, veiklos patikimumą, personalo tinkamą parinkimą;

14.9. personalo valdymo rezultatus, efektyvų personalo darbą;

14.10. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir šiuose pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

 1. Bendrovės direktorius visuotinio akcininkų susirinkimo reikalavimu pateikia informaciją apie bendrovės planų įgyvendinimą, bendrovės darbo rezultatus, visuotinio akcininkų susirinkimo pavedimų įgyvendinimą.
 2. Bendrovės direktorius atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams.
 3. Bendrovės direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.
 4. Bendrovės direktorius už savo darbą atsiskaito visuotiniam akcininkų susirinkimui.
 5. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą bendrovės direktorius atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 6. Bendrovės direktoriaus tarnybinė veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Bendrovės direktoriaus darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
 8. Bendrovės direktorius, sudaręs sandorį viršydamas savo kompetenciją, yra subsidiariai atsakingas, jei trečiojo asmens reikalavimas nebūna visiškai bendrovės patenkintas.

                                                                                                                 

Prašymą leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, darbo patirtį patvirtinantį dokumentą, gyvenimo aprašymą (CV), savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą prašome siųsti el. paštu   gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), arba pristatyti adresu: Šakių rajono  savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, iki 2018 m. lapkričio 28 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešime jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki konkurso pranešime jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais apie konkurso datą, laiką, vietą bei kokie dokumentai atvykstant turi būti pateikti. Tel. pasiteirauti: (8 345) 66109, (8 345) 66128.


KONKURSAS ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Anksčiau paskelbto konkurso datos atšaukiamos.

Šakių rajono savivaldybė skelbia konkursą Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

 1. Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 5. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų  kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl gimnazijos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis  įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.  
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. rugsėjo 20 d.

Atrankos data – 2018 m. gruodžio 21 d.     

Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 7 d. Šakių rajono savivaldybės administracijos 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba  atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pretendentams bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Telefonai pasiteirauti: (8 345) 60762, (8 345) 66128.

Pastaba. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo.


KONKURSAS ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Šakių rajono savivaldybė skelbia konkursą Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

 1. Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 (2016-12-01 Nr. V-1083 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 5. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų  kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl gimnazijos  veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis  įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.  
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. rugsėjo 12 d.

Atrankos data – 2018 m. gruodžio 14 d.     

Dokumentai priimami iki 2018 m. lapkričio 30 d. Šakių rajono savivaldybės administracijos 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba  atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pretendentams bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Telefonai pasiteirauti: (8 345) 60762, (8 345) 66128.

Pastaba. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-03 08:06:38