Lietuvių kalba English
Priemonės verslo plėtros sąlygoms gerinti

PRIEMONĖS VERSLO PLĖTROS SĄLYGOMS GERINTI

2020 m. Šakių rajono savivaldybėje verslo plėtros sąlygoms gerinti skirta 93000,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų:

Nr.

Pavadinimas

2020-ųjų metų rajono savivaldybės lėšų asignavimai skirti priemonei, Eur

1.

Priemonė „Įrengti naujus artezinius gręžinius su vandens gerinimo įranga (Voveriai)“

16 737,00

2.

Priemonė „Rengti susitarimus, organizuoti susitikimus dėl verslo sąlygų gerinimo, ruošti jiems informaciją“

3 500,00

3.

Priemonė „Organizuoti reprezentacinius verslą pristatančius renginius, ugdyti jaunimo verslumą“

3 000,00

4.

Priemonė „Skatinti beprocentinių verslo paskolų teikimą rajono SVV subjektams“

15 000,00

5.

Priemonė „Teikti paramą SVV subjektams, plėtojantiems verslo plėtros strategijoje numatytas vertės grandinę papildančias veiklas, kuriantiems bendradarbiavimo struktūras“

10 000,00

6.

Priemonė „Sukurti verslo informacijos centro veiklos modelį, užtikrinantį visokeriopą informacinę, konsultacinę pagalbą verslo subjektams“

13 500,00

7.

Priemonė „Paremti jauno verslus subjektus konsultacine, mokymų pagalba bei įranga, vykdant projektą „Verslumo ir jauno verslo skatinimas Šakių mieste“

18 000,00

8.

Lekėčių bendruomenės asociacijos projektas „Lekėčių bendruomenės mobilus plaukiojantis fontanas“

13 263,00

 

Iš viso

93 000,00

 

Papildoma informacija pateikiama Šakių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatuose, patvirtintuose Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-84 „Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo“

 

PRIEMONĖS VERSLO PLĖTROS SĄLYGOMS GERINTI, SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI (TOLIAU - SVV):

 

  1. PARAMA NAUJAI ĮREGISTRUOTOMS ĮMONĖMS JŲ ĮKŪRIMO IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI

- Kaip tai veikia?

Savivaldybė Paramos gavėjui iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų padengia iki 80% patirtų įmonės steigimo išlaidų, bet ne daugiau, kaip 300,00 Eur. Verslo plėtros tarybai pasiūlius ir rajono tarybai priėmus palankų sprendimą, sudaroma paramos sutartis ir lėšos pervedamos į pareiškėjo sąskaitą.

- Priemonės subjektas
Šakių r. savivaldybėje SVV subjektą įregistravęs fizinis asmuo.

- Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?
Šakių rajone gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys, įregistravę SVV subjektą.

- Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Šakių verslo informacijos centras
Daiva Palukaitienė
direktorė
tel. (8~345) 51090
[email protected]
Bažnyčios g.4, Šakiai LT71120

- Papildoma informacija
Šakių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai

 

  1. RINKODAROS IŠLAIDŲ DALINIS PADENGIMAS

- Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslas

Rajono verslo bendruomenės interesus reprezentuojančių patirtų Rinkodaros išlaidų dalinis padengimas.

- Kaip tai veikia?

Savivaldybė Paramos gavėjui iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų padengia iki 50% patirtų rinkodaros programos išlaidų, bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur. Pareiškėjas su paraiška pateikia patirtų išlaidų ir apmokėjimo dokumentų kopijas. Verslo plėtros tarybai pasiūlius ir rajono tarybai priėmus palankų sprendimą, sudaroma paramos sutartis ir lėšos pervedamos į pareiškėjo sąskaitą.

- Priemonės subjektas 
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje

- Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje

- Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Šakių verslo informacijos centras
Daiva Palukaitienė
direktorė
tel. (8~345) 51090
[email protected]
Bažnyčios g.4, Šakiai LT71120

- Papildoma informacija
Šakių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai

 

  1. PARODOS IŠLAIDŲ DALINIS PADENGIMAS

- Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslas

Dalyvavimo šalies ir tarptautinėse parodose  išlaidų dalinis padengimas, skatinant įmonių žinomumą, plėtrą į šalies ir užsienio rinkas.

- Kaip tai veikia?

Savivaldybė parodoje dalyvavusiam Paramos gavėjui iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų padengia iki 50% patirtų išlaidų už ekspozicijos vietą parodoje, bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur. Pareiškėjas su paraiška pateikia dalyvavimo parodoje ir apmokėjimo dokumentų kopijas. Verslo plėtros tarybai pasiūlius ir rajono tarybai priėmus palankų sprendimą, sudaroma paramos sutartis ir lėšos pervedamos į pareiškėjo sąskaitą.

- Priemonės subjektas 
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Šakių verslo informacijos centras
Daiva Palukaitienė
direktorė
tel. (8~345) 51090
[email protected]
Bažnyčios g.4, Šakiai LT71120

- Papildoma informacija
Šakių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai

 

  1. VERSLO PLANŲ, PARAIŠKŲ FINANSINEI PARAMAI VERSLUI KURTI IR VYSTYTI IŠ KITŲ FONDŲ GAUTI PARENGIMO IŠLAIDŲ DALINIS PADENGIMAS

- Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslas

Verslo planų, paraiškų finansinei paramai verslui kurti ir vystyti iš kitų fondų gauti parengimo išlaidų dalinis padengimas, skatinant verslo plėtrą ES ir nacionalinių fondų  pagalba.

- Kaip tai veikia?

Savivaldybė SVV subjektui, parengusiam verslo planą ir/ ar  teikusiam paraišką finansinei paramai verslui kurti ir vystyti iš kitų fondų gauti,  iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų padengia iki 50 % išlaidų už verslo plano ir/ar paraiškos finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengimą, bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur. Pareiškėjas su paraiška pateikia patirtų išlaidų ir  apmokėjimo dokumentų kopijas. Verslo plėtros tarybai pasiūlius ir rajono tarybai priėmus palankų sprendimą, sudaroma paramos sutartis ir lėšos pervedamos į pareiškėjo sąskaitą.

- Priemonės subjektas 
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Šakių verslo informacijos centras
Daiva Palukaitienė
direktorė
tel. (8~345) 51090
[email protected]
Bažnyčios g.4, Šakiai LT71120

- Papildoma informacija
Šakių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai

 

  1. TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ TECHNINIŲ PROJEKTŲ PARENGIMO IŠLAIDŲ DALINIS PADENGIMAS

- Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslas

Teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų, skirtų verslo kūrimui ar plėtrai parengimą, išlaidų dalinis kompensavimas, skatinant materialines investicijas į rajono verslą.

- Kaip tai veikia?

Savivaldybė SVV subjektui iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų padengia iki 50% patirtų išlaidų už Teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų, skirtų verslo kūrimui ar plėtrai parengimą, bet ne daugiau kaip  1500,00 Eur. Pareiškėjas su paraiška pateikia patirtų išlaidų ir  apmokėjimo dokumentų kopijas. Verslo plėtros tarybai pasiūlius ir rajono tarybai priėmus palankų sprendimą, sudaroma paramos sutartis ir lėšos pervedamos į pareiškėjo sąskaitą.

- Priemonės subjektas
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Šakių verslo informacijos centras
Daiva Palukaitienė
direktorė
tel. (8~345) 51090
[email protected]
Bažnyčios g.4, Šakiai LT71120

- Papildoma informacija
Šakių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai

 

  1. DARBUOTOJŲ MOKYMOSI PAGAL FORMALIOJO UGDYMO PROGRAMAS IŠLAIDŲ (MOKESČIO UŽ MOKSLĄ, MOKYMOSI ATOSTOGŲ, KOMANDIRUOČIŲ, TRANSPORTO IŠLAIDŲ IR KT.) DALINIS PADENGIMAS

- Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslas

Darbuotojų formaliojo ugdymo išlaidų kompensavimas, siekiant padėti verslui spręsti kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą.

- Kaip tai veikia?

Savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 50% išlaidų, patirtų sumokant už darbuotojo mokslą, apmokant jo mokymosi atostogas, komandiruotes, transporto išlaidas, bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur už vieną darbuotoją. Pareiškėjas su paraiška pateikia patirtų išlaidų ir  apmokėjimo dokumentų kopijas. Verslo plėtros tarybai pasiūlius ir rajono tarybai priėmus palankų sprendimą, sudaroma paramos sutartis ir lėšos pervedamos į pareiškėjo sąskaitą.

- Priemonės subjektas
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Šakių verslo informacijos centras
Daiva Palukaitienė
direktorė
tel. (8~345) 51090
[email protected]
Bažnyčios g.4, Šakiai LT71120

- Papildoma informacija
Šakių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai

 

  1. ĮRANGOS ĮSIGIJIMO KOMPENSAVIMAS

- Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslas

Įrangos įsigijimo kompensavimas naujai besikuriančioms įmonėms ir veiklą pradėjusiems fiziniams asmenims,   įregistruotiems  ne anksčiau kaip per 18 kalendorinių mėnesių iki paraiškos pateikimo, sukuriantiems bent 1 naują darbo vietą, arba įrangos įsigijimo kompensavimas įmonėms, įregistruotoms  ne anksčiau kaip per 48 kalendorinius mėnesius iki paraiškos pateikimo, kai įranga įsigyjama konkrečios naujos pilnam darbuotojo etatui skirtos darbo vietos, įkurtos ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo,  sukūrimui, įsipareigojant ją išsaugoti ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo darbo vietos įsteigimo, iš dalies kompensuojamos ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

- Kaip tai veikia?

Savivaldybė SVV subjektui iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų padengia iki 80 proc. veiklai būtinos įrangos įsigijimo jau patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 4000,00 Eur. Pareiškėjas su paraiška pateikia ilgalaikio turto įsigijimo ir apmokėjimo dokumentų kopijas, turto priskyrimo ilgalaikiam turtui dokumentus.  Verslo plėtros tarybai pasiūlius ir rajono tarybai priėmus palankų sprendimą, sudaroma paramos sutartis ir lėšos pervedamos į pareiškėjo sąskaitą.

- Priemonės subjektas
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?

SVV subjektas, ne anksčiau kaip prieš 18 mėnesių (arba 48 mėn.) registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Šakių verslo informacijos centras
Daiva Palukaitienė
direktorė
tel. (8~345) 51090
[email protected]
Bažnyčios g.4, Šakiai LT71120

- Papildoma informacija
Šakių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai

 

  1. MOKINIŲ IR STUDENTŲ DARBO VASAROS ATOSTOGŲ METU DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ KOMPENSAVIMAS.

- Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslas

Mokinių ir studentų darbo vasaros atostogų metu darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimas, skatinant juos įgyti darbinių įgūdžių, pažinti rajono verslo subjektus, rinktis rinkai reikalingas profesijas.

- Kaip tai veikia?

Savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 50% išlaidų, patirtų per du vasaros atostogų mėnesius mokant Šakių rajono teritorijoje įdarbintiems mokiniams, jaunesniems nei 18 metų, ir iki 20 % išlaidų- mokiniams ir studentams nuo 18 metų. Kompensuojama ne didesnė nei LR Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga su visais mokesčiais, bet ne daugiau kaip 2000,00 Eur per kalendorinius metus. Pareiškėjas su paraiška pateikia darbo sutarčių,  darbo užmokesčio apskaitos dokumentų, mokinio ir studento pažymėjimų kopijas. Verslo plėtros tarybai pasiūlius ir rajono tarybai priėmus palankų sprendimą, sudaroma paramos sutartis ir lėšos pervedamos į pareiškėjo sąskaitą.

- Priemonės subjektas
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Šakių verslo informacijos centras
Daiva Palukaitienė
direktorė
tel. (8~345) 51090
[email protected]
Bažnyčios g.4, Šakiai LT71120

- Papildoma informacija
Šakių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai

 

  1. BEPROCENTĖS PASKOLOS SUTEIKIMAS

- Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslas
Beprocentės paskolos, skirtos verslo kūrimui ar plėtrai,  suteikimas 2 metų laikotarpiui, su galimybe pratęsti dar vieneriems metams.

- Kaip tai veikia?

Savivaldybė SVV subjektui iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų suteikia verslo paskolą iki 5000 eurų, sudarant laidavimo sutartį su laiduotoju, arba iki 10 000,00 Eur, įkeičiant nekilnojamąjį turtą. Paskola  Paskolos suma negali viršyti šių dydžių: 70 procentų įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertės, kai turto rinkos vertė yra apskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos paskolai gauti pateikimo, arba 50 procentų įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertės, kai turto rinkos vertė yra nustatyta Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne seniau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos paskolai gauti pateikimo. Paskolos panaudojimo terminas nenustatomas.  Paskola pervedama į paramos gavėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskolos grąžinimo užtikrinimui pasirašomo įkeitimo sandorio arba paskutinio įkeitimo sandorio, kai įkeičiamas daugiau kaip vienas turto objektas, įregistravimo Lietuvos Respublikos hipotekos registre arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo laidavimo sutarties pasirašymo.  Paskola grąžinama nenustatant paskolos grąžinimo grafiko ir palūkanų. Pareiškėjas su paraiška pateikia verslo planą, apibūdinantį paskolos panaudojimą ir verslo plėtrą.

- Priemonės subjektas 
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?
SVV subjektas, registruotas ir vykdantis veiklą  Šakių r. savivaldybėje.

- Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Šakių verslo informacijos centras
Daiva Palukaitienė
direktorė
tel. (8~345) 51090
[email protected]
Bažnyčios g.4, Šakiai LT71120

- Papildoma informacija
Šakių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai

 

  1. JAUNIMO VERSLO IDĖJOS FINANSAVIMAS

- Trumpas priemonės apibūdinimas, tikslas

Jaunimo verslo idėjos įgyvendinimui parama skiriama pagal pateiktą idėjos aprašymą būsimoms išlaidoms apmokėti kuriant  įmonę ir pradedant veiklą, skatinant jaunimą pradėti verslą.

- Kaip tai veikia?

Savivaldybė SVV subjektui iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų skiria iki 4000,00 Eur paramą jaunam asmeniui, įsteigiančiam įmonę ir sukuriančiam darbo vietą pilnam darbuotojo etatui, išskyrus vadovo ir finansininko (buhalterio), konkrečiai verslo idėjai įgyvendinti, įsipareigojant ją išsaugoti ne mažiau kaip 12 mėn. nuo įsteigimo, o parama naudojama paraiškoje įvardintai ir paramą gavusiai idėjai įgyvendinti. Paramos gavėjai per 18 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo pateikia Verslo plėtros tarybai ataskaitas raštu apie lėšų, gautų pasinaudojus Savivaldybės finansine parama, panaudojimą ir dokumentus, įrodančius sukurtos darbo vietos išsaugojimą ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo darbo vietos įsteigimo dienos. Verslo plėtros tarybai pasiūlius ir rajono tarybai priėmus palankų sprendimą, pareiškėjas turi įvykdyti  Fondo nuostatų reikalavimus (įkurti įmonę, sukurti darbo vietą) ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Su pareiškėjo sukurtu juridiniu asmeniu sudaroma paramos sutartis ir lėšos pervedamos į juridinio asmens sąskaitą.

- Priemonės subjektas

Fizinis asmuo iki 29 metų, registruotas Šakių r. savivaldybėje arba tokio asmens sukurtas juridinis asmuo, SVV subjektas.

- Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?

Verslo idėjos finansavimui paraišką teikia Šakių r. savivaldybėje registruotas asmuo iki 29 metų,  iki paramos sutarties pasirašymo idėjai įgyvendinti įkuriantis  juridinį asmenį, kurio savininkas (vienas iš savininkų) ir vadovas yra asmuo iki 29 metų.

- Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Šakių verslo informacijos centras
Daiva Palukaitienė
direktorė
tel. (8~345) 51090
[email protected]
Bažnyčios g.4, Šakiai LT71120

- Papildoma informacija
Šakių rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-12 08:49:54